بسته شده Show all

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۸
Background image

متخصص دمپینگ بست 4

هدف وظیفه: تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامهدمپینگ سازمان تجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۴
Background image

متخصص تطبیق موافقتنامه تسهیل تجارت WTO بست 3

هدف وظیفه:مدیریت و نظارت از تطبیق موافقتنامه ها و اصول سازمان تجارت جهانی در مطابقت به  تعهدات افغانستان در آن سازمان.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۲
Background image

متخصص ضد دمپینگ بست 4

هدف وظیفه:تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامه هایضددمپینگ سازمانتجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۷
Background image

مدیر عمومی عرضه خدمات مالیه دهنده متوسط بست 4

هدف وظیفه:تهیه فورمه های مالیاتی و حصول اطمینان از توزیع آن به تمام مالیه دهنده گان وفراهم آوری خدمات بهتر به تمام بخشهای ریاست و مالیه دهنده گان مربوط جهت رضایت مراجعین ازعرضه خدمات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۵
Background image

کارشناس حقوقی قرار داد ها بست 4

:تحلیل و ارزیابی  موضوعات حقوقی در ساحه تدارکات وقرارداد ها در روشنایی اسناد تقنینی واظهارنظر حقوقی به نمایندگی از وزارت مالیه در ساحات

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۲۶
Background image

کارشناس ثبت و رفع نواقص دوسیه ها بست 4

هدف وظیفه:کنترول از روند ثبت معلومات مالیه دهنده گان، تامین هماهنگی و ارتباطات با بخش های مرتبط جهت دست یابی به اهداف

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۲
Background image

کارشناس پلانگذاری آموزشی بست ۴

تهیه و ترتیب پلان های آموزشی ماهوار،ربعوار وسالانه به منظور تطبیق پلان های آموزشی در واحد های بودجوی مطابق اهداف تعین شد.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۰:۵۲
Background image

کارشناس ارشد انکشاف سیستم ها بست ۴

هدف وظیفه:ایجاد و انکشاف سیستم ها  به منظور فراهم آوری حکومتداری الکترونیکی و برقی سازی همه امور وزارت با استفاده از تکنالوژی های

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۰:۴۸
Background image

کارشناس امور بانکها،تصدی ها و شرکت های دولتی و مختلط بست ۴

هدف وظیفه:مدیریت و نظارت از تحلیل معلومات جمع آوری شده و تهیه گزارش بموقع و ارایه آن به مقامات ذیصلاح.

Pagination