کارشناس ثبت و رفع نواقص دوسیه ها بست 4

admin_mof
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۲۶
وظایف جدید

Publish Date

Closing Date

Sorry...This form is closed to new submissions.

هدف وظیفه:کنترول از روند ثبت معلومات مالیه دهنده گان، تامین هماهنگی و ارتباطات با بخش های مرتبط جهت دست یابی به اهداف تعین شده..

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. کنترول از روند ثبت معلومات مالیه دهندگان در سیستم مالیات(سگتاس) بخاطر رفع نواقص در دوسیه ها.
 2. تصدیق اسناد حمایوی در برابر اظهار نامه مالیاتی و بیلانس جهت تکمیل دوسیه تحت کنترول.
 3. کنترول از صورت ترتیب تعرفه با تفکیک کود نمبر غرض اطمینان.
 4. چک و کنترول نمودن تمام اسناد ضمیمه دوسیه های مالیه دهنده غرض اطمینان  از صحت بودن آن.
 5. نظارت از تطبیق طرزالعمل های مربوطه در اجراآت یومیه.
 6. استفاده درست و موثر از سیستم اداره مالیاتی کشور (سگتاس) به منظور هماهنگی ،شفافیت و تسریع پروسه کاری

وظایف مدیریتی:

 1. طرح پلان هفته وار، ماهوار، ربعوارو سالانه مطابق به پلان آمریت مربوطه غرض رسیدن به اهداف تعین شده.
 2. ارائه گزارش از اجراآت بخش مربوطه به آمر مستقیم.
 3. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات در مطابقت با قوانین مقرررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. ایجاد همآهنگی با بخش های مرتبط جهت دسترسی به معلومات دقیق درمورد مالیه دهنده گان.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7و  34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:داشتن سند تحصیلی لیسانسدر یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی، پالیسی عامه، اداره عامه، حسابداری، امور مالی و بانکی، امور مالی و پولی، حقوق، مدیریت عمومیCA, ACCA, CIA, CPAشرعیات( فقه و قانون) از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور و سایر رشته های مرتبط به درجات تحصیلی بالاتر ارجعیت  داده میشود.

تجربه کاری: حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه.

مهارت­های لازم:

 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

موارد تشویقی:.(5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت :افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

 •  همچنان شما می توانید فورم درخواستی و PDF  اسناد خویش را به ایمیل آدرس ذیل  ارسال نموده و یا   به طور فزیکی به  ریاست منابع بشری وزارت مالیه تسلیم نمایید.
 • Recruitment@mof.gov.af

Related VacanciesShow all

Back to vacancies