معینیت ها

معینیت اداری وزارت مالیه

معینیت اداری یکی از بخش های مهم و کلیدی وزارت مالیه است. مطابق ساختار تشکیلاتی وزارت مالیه، ریاست های عمومی مالی و اداری، تصدی ها و شرکت های دولتی و امور بیمه ها تحت چتر این معینیت فعالیت می نمایند.

وظایف معینیت اداری در روشنائی قوانین نافذۀ کشور و در مطابقت به اهداف استراتیژیک وزارت مالیه، مدیریت و تنظیم امور اداری، رهبری، مدیریت و کنترول امور حمایوی و پالیسی های مربوطه جهت بهتر ساختن عرضۀ خدمات با کیفیت، کنترول و مراقبت دوامدار از سرمايۀ تصديها و استفادۀ معقول و مثمر از آن در عرصه هاي مختلف و همچنان مدیریت و تنظیم امور بیموی را به عهده دارد.

معینیت عواید و گمرکات