متخصص تطبیق موافقتنامه تسهیل تجارت WTO بست 3

admin_mof
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۴
وظایف جدید

Publish Date

Closing Date

هدف وظیفه:مدیریت و نظارت از تطبیق موافقتنامه ها و اصول سازمان تجارت جهانی در مطابقت به  تعهدات افغانستان در آن سازمان.

.صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. نظارت وحصول اطمینان از تطبیق موثر موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و تعهدات افغانستان در آن سازمان.
 2. تدقیق و جمع آوری معلومات پیرامون اصولنامه ها و پالیسی های مربوط به سازمان تجارت جهانی و وضعیت تجارت در کشور های همسایه بمنظور ارایه مشوره های لازم .
 3. تدوین استراتیژی های مذاکراتی غرض پیشبرد مذاکرات چندین جانبه در بخش اموال و خدمات مطابق به معیارات و اصول سازمان تجارت جهانی.
 4. اشتراک در جلسات ، کنفرانسها ، سیمینار ها در داخل و خارج از کشور در خصوص موضوعات تجارت بین المللی و سازمان تجارت جهانی.
 5. ایجاد ارتباط با مراجع ذیدخل در رابطه به موضوعات سازمان تجارت جهانی غرض تسهیل بخشیدن و هماهنگی بین فوکل پاینت هادر وزارت خانه های متعدد و کارمندان تخنیکی ریاست سازمان تجارت جهانی .
 6. هماهنگی و نظارت از موضوعات اطلاع دهی به  سازمانتجارتجهانی و سایر ادرات ذیدخل جهتاطمینانازتطبیقپلانتقنینیو اطلاعات حقوقی به منظور تطبیق موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی.
 7. تامین هماهنگی با سایر نهاد های ذیدخل بخصوص وزارتخانه های سکتور اموال و خدمات غرض ارایه مشورت های لازم برای انها جهت تطبیق موثر اصول و موافقتنامه ها و بهره گیری از عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.
 3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آنها.
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتمربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با تمام بخش های داخلی و خارجی ذیربط جهت انسجام و پیشبرد بهتر وظایف.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

رشته تحصیلی:داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های :اقتصاد،اداره تجارت، اقتصاد ملی، امور مالی و پولی، پلانگذاری اقتصاد ملی، اقتصاد بین الملل، تجارت بین الملل، مدیریت عمومی، اداره عامه، پالیسی عامهاز موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور به درجات بلندتر تحصیلی ترجیح داده میشود.

تجربه کاری: حد اقل دوسال مرتبط به وظیفه.

مهارت های لازم :

 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی،
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 1. موارد تشویقی:(5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و(3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت و (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام .

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

 • همچنان شما می توانید فورم درخواستی و PDF  اسناد خویش را به ایمیل آدرس ذیل  ارسال نموده و یا   به طور فزیکی به  ریاست منابع بشری وزارت مالیه تسلیم نمایید.
 • Recruitment@mof.gov.af

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

Related VacanciesShow all

Back to vacancies