کارشناس حقوقی قرار داد ها بست 4

admin_mof
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۵
وظایف جدید

Publish Date

Closing Date

Sorry...This form is closed to new submissions.

هدف وظیفه:تحلیل و ارزیابی  موضوعات حقوقی در ساحه تدارکات وقرارداد ها در روشنایی اسناد تقنینی واظهارنظر حقوقی به نمایندگی از وزارت مالیه در ساحات متذکره .

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تحلیل موضوعات وارائه مشوره های حقوقی درموضوعات مختلف که از طرف مقام وزارت مالیه به بورد مشاوریت حقوقی راجع میگردد جهت بهتر شدن اجراات اداره.
 2. ارائه مشوره های حقوقی در موضوعات مربوط به امور تدارکات وقرار دادها و تحریر خلص موضوع با اظهار نظر حقوقی در رابطه جهت ارایه آن به مقام وزارت.
 3. اشتراک در جلسات ریاست تقنین وزارت عدلیه وسایر نهادها به منظور اضهار نظر حقوقی به نمایندگی از وزارت مالیه.
 4. همکاری در تسویدقوانین،مقرره ها ولوایح باادارات مختلف ما تحت وزارت مالیه جهت آوردن اصلاحات خقوقی در این ادارات.
 5. بررسی واظهار نظر در مورد موافق ها و قراداد های که فی ما بین وزارت مالیه واشخاص حقیقی یا حکمی به امضا میرسد مطابق به قوانین نافذه ،جهت حصول اطمینان ازوجودشفافیت در آن.
 6. بررسی واظهار نظر در سایر موضوعات (حقوقی واداری ) که ازطرف مقام وزارت ارجاع میگرددجهت  بهتر شدن اجراات اداره.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.
 3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آنها.
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتمربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی باسایر ارگانهای دولتی ،که ارتباط مستقیم به فعالیت های وزارت مالیه دارد ،در موضوعات حقوقی جهت بهترشدن کیفیت امور.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، شرعیات فقه و قانوناز موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور به درجات بلندتر تحصیلی ترجیح داده میشود.

تجربه کاری:  حد اقل دوسال مرتبط به وظیفه.

مهارت های لازم :

 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی،
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی: موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت و(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام .

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

Related VacanciesShow all

Back to vacancies