جلسه مشورتی با مردم

 

مجالس مشورتی حکومت با مردم یکی از شیوه های ایجاد ارتباط با مردم و دریافت نظریات آنان در مورد کارکرد حکومت است.

دریافت معلومات در مورد مشکلات و نیازمندیهای مردم مستقیمآ از طریق نمایندگان آنان که متشکل از فشار مختلف میباشد و دریافت پیشنهادات سازنده در مورد شیوه عرضه خدمات به مردم بلآخره ایجاد یک رابطه خوب میان مردم و حکومت جهت از میان برداشتن فاصله میان حکومت و مردم از اهداف این مجالس میباشد.

مجالس مشورتی حکومت با مردم یک پروسه باز، آزاد و دیموکراتیک بوده که حکومت را قادر میسازد تا در مشوره با مردم تصمیم گرفته و منابع مالی دولت را روی ساحات انکشافی بمصرف برساند تا بیشترین مؤثریت را از خود بجای بگذارد.

حکومت سعی میورزد تا با استفاده از بعضی از ابزار ها نیازمندیهای مردم را جمع آوری نموده و با طرح پالیسی های مناسب به نیازمندیهای آنان رسیدگی نماید، اما تجارب نشان داده است که طرح اکثر پالیسی ها ، پروژه ها و برنامه های انکشافی بر مبنای آمار، ارقام و معلومات که از منابع متفاوت در دسترس قرار میگیرد، صد در صد انعکاس دهنده نیازمندیهای مردم نبوده و متأثر از نظریات کارشناسان که در مرکز هستند ، قرار گرفته است.

بنآ وزارت مالیه تصمیم به اخذ معلومات بطور مستقیم از خود مردم را با دایر نمودن مجالس مشورتی در سطح پنج ولایت روی دست گرفته تا با این اقدام خود با جمع آوری نیازمندیهای مردم و انعکاس آن در بودجه ملی به آن نیازمندیها رسیدگی نماید.

وزارت مالیه بعد از مشاوره با ارگانهای ذیدخل تصمیم به برگزاری مجالس مشورتی را در سطح پنج ولایات( کابل، بلخ، هرات، کندهار و ننگرهار) اتخاذ نمود. انتخاب اشتراک کننده ها نیز به مشوره ادارات ذیدخل از میان اعضای شوراهای انکشافی ولسوالی ها و جوانان فعال در سطح شهر ها صورت گرفته است. هیأت وزارت مالیه در سطح رهبری برگزاری این مجالس قرار داشته و نمایندگان اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت اقتصاد،معینیت پالیسی وزارت مالیه از جمله اعضای تیم مرکزی و معاون مقام ولایت ، رییس اقتصاد ولایت منحیث تیم ادارات ولایتی در این مجالس حضور داشتند.

شیوه تطبیق

پیشنهادات اشتراک کننده ها توسط تیم خاص یادداشت گردیده و بعدآ پیشنهادات به اساس ماهیت شان کتگوری بندی شده و به وزارت/اداره مربوطه شان توسط (لست نیازمندیها) در سطح مرکز ضمیمه یک مکتوب ارسال و از ایشان تقاضا گردیده است تا این نیازمندیها را منحیث پیشنهادات اداری اولویت مردم در میان مدت (۱۴۰۱-۱۳۹۸)در پیشنهادات بودجوی شان در نظر گیرند.

تعداد پیشنهادات و اشتراک کننده ها در ۵مجالس مشورتی قرار ذیل میباشد:

 

جدول ۱۵(نیازمندی ها به اساس ولایت)

 

شماره        ولایت            تعداد اشتراک کننده              تعداد نیازمندیها

۱            کابل        ۹۰                         ۱۰۸

۲            بلخ ۱۴۰                             ۲۱۰

۳            هرات  ۱۳۰                             ۱۰۹

۴            کندهار ۱۲۵                            ۱۱۱

۵            ننگرهار ۱۲۰                             ۲۱۹

مجموع ۶۰۵                             ۷۵۷

از تمام ادارات دولتی خواسته شده تا حداقل دو سه نیازمندیهای مردمی را در پلان بودجوی سال مالی ۱۳۹۸خویش در نظر بگیرند و آنعده پروژه های را که بنابر محدودیت منابع مالی تمویل شده نمیتوانند در بودجه سال های ۱۳۹۹-۱۴۰۱ در نظر بگیرند.

برای آنعده از پیشنهادات که قبل از قبل در پلان های بودجوی ادارت منحیث پروژه های در حال تطبیق شامل میباشد خواسته شده است تا معلومات ذیل را فراهم نمایند: (i) تعین مدت تکمیل پروژه (ii) مشکلات مربوط به اجرا/تطبیق پروژه (iii) محدودیت منابع مالی.

گزینه های تمویل

تعداد قابل ملاحظه پیشنهادات مجالس مشورتی حکومت با مردم در بودجه ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده میثاقی آن در حالات ذیل قابل تمویل میباشد:

۱.منابع موجود (اختیاری)- این منابع شامل سقف بودجه بوده که قبلآ در جلسات استماعیه بودجه نیز مورد تایید قرار گرفته است.

۲.وجوه غیر مشروط- این وجوه احتیاطی بوده و در جریان هر سال مالی برای هر ولایت مبلغ ۷۰ میلیون افغانی اختصاص داده میشود.

گزینه تمویل هر پروژه را اداره مربوطه انتخاب می نماید، زمانیکه لست پروژه ها از تمام ادارات ذریعه مکتوب رسمی و یا ایمیل دریافت گردید، وزارت مالیه لست پیشنهادات مردمی را که توسط ادارات ذیربط انتخاب گردیده با تمام ولایات از طریق اداره مستقل ارگانهای محلی شریک خواهد ساخت.