مدیر عمومی عرضه خدمات مالیه دهنده متوسط بست 4

admin_mof
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۷
وظایف جدید

Publish Date

Closing Date

Sorry...This form is closed to new submissions.

هدف وظیفه:تهیه فورمه های مالیاتی و حصول اطمینان از توزیع آن به تمام مالیه دهنده گان وفراهم آوری خدمات بهتر به تمام بخشهای ریاست و مالیه دهنده گان مربوط جهت رضایت مراجعین ازعرضه خدمات عواید.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تقسیم و تنظیم حجم وظایف کار کارمندان و دریافت منابع جهت بر آورد نمودن تقاضا های مالیه دهنده گان.
 2. ارائیه گزارش روزمره در مورد فعالیت های اجرا شده  و مسائل مربوطه به آن جهت زمان بندی کار وآگاهی دهی به مالیه دهنده گان.
 3. رسیدگی به موضوعات زیاد پیچیده پرسشهای مالیه دهنده گان و فراهم نمودن رهنمود به کارمندان غرض توزیع وجمع آوری درست اظهارنامه های مالیاتی.
 4. استفادۀ درست و مؤثر از سیستم کامپیوتری وتنظیم سیستم مالیاتی کشور (سیکتاس )به منظور همآهنگی، شفافیت و تسریع پروسه های کاری.
 5. نظارت از پروسس، تکمیل نمودن اسناد، فورمه های مالیاتی ، حفظ و نگهداری آنها در فایل های مربوط بمنظورمعلومات بیشتربه اسرع وقت .
 6. حصول اطمینان از جمع آوری فورمه ها و توزیع آن  مطابق پالیسی ها، رهنمود ها  غرض ارائیه خدمات بهتروتشویق مالیه دهنده گان.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره.
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات و بخش های مربوطه.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

رشته تحصیلی:داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های :اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، مدیریت مالی، حسابداری،CA, ACCA, CIA, CPA، امور مالی و پولی، ارتباطات، حقوق، شرعیات (فقه و قانون)از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور به درجات بلندتر تحصیلی رشته فوق ترجیح داده میشود.

تجربه کاری:  حداقل یک سال مرتبط به وظیفه .

مهارت های لازم :

 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی،
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت و(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام .

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند

 • همچنان شما می توانید فورم درخواستی و PDF  اسناد خویش را به ایمیل آدرس ذیل  ارسال نموده و یا   به طور فزیکی به  ریاست منابع بشری وزارت مالیه تسلیم نمایید.
 • Recruitment@mof.gov.af

Related VacanciesShow all

Back to vacancies