بست های خالیAll vacancies

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۱:۳۹
Background image

دریوران مدیر لوژستیک قوماندانی قطعه عملیات خاص گمرکی بست ساتنمن تعداد بست 9

حفظ و نگهداری ، تبدیلی مبلایل، ترمیم به موقع و در پاکی و صفائی واسطه نقلیه مسولیت دارد

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۱:۳۴
Background image

اعضای تیم عملیات خاص بست څارمن تعداد بست ۱۲۱

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر

OpenShow all

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۱:۳۹
Background image

دریوران مدیر لوژستیک قوماندانی قطعه عملیات خاص گمرکی بست ساتنمن تعداد بست 9

حفظ و نگهداری ، تبدیلی مبلایل، ترمیم به موقع و در پاکی و صفائی واسطه نقلیه مسولیت دارد

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۱:۳۴
Background image

اعضای تیم عملیات خاص بست څارمن تعداد بست ۱۲۱

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۱:۲۵
Background image

قوماندان تیم عملیات خاص بست سمونیار تعداد بست 11

به منظور جمع آوری عواید طبق پلان ریاست تنفیذ قانون در هماهنگی با مدیریت مراقبت سیار ریاست گمرک در ارتباط با تطبیق قانون گمرکات و سایر قوانین

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۳:۱۰

عضو تیم عملیاتی گمرک ولایت پکتیا بست څارمن تعداد بست ۱۵

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر پذیرفته شده میتواند که واجد شرایط

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۳:۷

عضو تیم عملیاتی گمرک ولایت کندز بست څارمن تعدادبست ۶

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر پذیرفته شده میتواند که واجد شرایط

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۳:۳

عضو تیم عملیاتی گمرک بست څارمن ولایت نیمروز تعداد بست ۲۰

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر پذیرفته شده میتواند

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۳:۱

عضو تیم عملیاتی گمرک بلخ بست څارمن تعداد بست ۱۵

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر پذیرفته شده میتوان

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۲:۵۵

عضو تیم عملیاتی گمرک کندهار بست څارمن تعداد بست ۲۰

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر پذیرفته شده میتواند

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۲:۵۱

عضو تیم عملیاتی گمرک آقینه بست څارمن تعداد بست ۱۵

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر پذیرفته شده میتواند که واجد