متخصص ضد دمپینگ بست 4

admin_mof
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۲
وظایف جدید

Publish Date

Closing Date

Sorry...This form is closed to new submissions.

هدف وظیفه:تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامه هایضددمپینگ سازمانتجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تحلیل وارزیابی قوانینملی،سیاستهاومقررات مربوطبهاقداماتضددمپینگ،تجزیهوتحلیلقوانین،سیاستهاومقررات مربوطبهموافقتنامههایسازمانتجارتجهانی،شناساییخلاهاوپیشنهاد راهبردیبرایپرکردن اینخلاها.
 2. بررسیوشناساییبخشهایکلیدیکهموافقتنامههایسازمانتجارتجهانیمیتواندبهطوربالقوهمثبتیامنفیبرمسائلتوسعه تجارت کشورداشتهباشد بمنظور ارایه مشوره های مفید.
 3. ارزیابی و شناسایی ظرفیتملیبرایتحلیلمزایاوهزینههایاقداماتضددمپینگباموافقتنامههایسازمانتجارتجهانی.
 4. جمع آوری معلومات پیرامون موضوعات ضد دمپبنگ در کشور و ترتیب گزارش چگونگی تاثیرات آن بر اقتصاد کشور.
 5. ارایه مشوره مفید و سودمند در رابطه به پالیسی ها وتعین معیارات ضد دمپبنگ بالای اموال وارداتی در هماهنگی با ادارات ذیدخل بمنظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور.
 6. اشتراک در جلسات ، کنفرانسها ، سیمینار ها در خصوص موضوعات تجارت بین المللی و سازمان تجارت جهانی.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با تمام بخش های داخلی و خارجی ذیربط جهت انسجام و پیشبرد بهتر وظایف.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های :اقتصاد، اداره تجارت، اقتصاد ملی، امور مالی وبانکی، پلانگذاری اقتصاد ملی، اقتصاد بین الملل، تجارت بین الملل، مدیریت عمومی، اداره عامه، پالیسی عامه از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور به درجات بلندتر تحصیلی ترجیح داده میشود.

تجربه کاری: حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه.

مهارت های لازم :

 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی،
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و(3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام .

 نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

 

 • همچنان شما می توانید فورم درخواستی و PDF  اسناد خویش را به ایمیل آدرس ذیل  ارسال نموده و یا   به طور فزیکی به  ریاست منابع بشری وزارت مالیه تسلیم نمایید.
 • Recruitment@mof.gov.af

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies