ریاست عمومی دفتر مقام وزارت

ریاست عمومی دفتر به مثابۀ واحد ارتباطی وزارت مالیه، دارای نقش اساسی در تسریع و بهبود کیفی اجراآت، تطبیق مؤثر پالیسی های مطروحه و تحقق اهداف تعیین شده محسوب می شود که وظایف عمدۀ آن پیگیری و گزارشگیری منظم از تطبیق پالیسی ها و فعالیت های پلان شده در چارچوب پلان های سالانه و سائر برنامه ها، تحلیل چگونگی اجراآت واحدهای مربوطه و تأمین ارتباطات مؤثر کاری با ادارات داخلی و بیرونی می باشد.

 بادرنظرداشت همین نقش اساسی ریاست عمومی دفتر در تعیین سرنوشت و کارکرد کلی اداره، تحت هدایت مستقیم مقام محترم وزارت مالیه یک سلسله تدابیر اصلاحی از دیدگاه  تسهیل، تسریع و مؤثریت اجراآت اداره اتخاذ  گردید که این اقدامات در چارچوب تشکیل و پروسیجرهای کاری ریاست عمومی دفتر منحیث ابتکارات ذیل انجام یافت.

اول: اصلاح اساسی ساختار تشکیلاتی ریاست عمومی دفتر بر مبنای تحلیل وظایف کلیدی آن؛

دوم: ایجاد و انکشاف سیستم های الکترونیکی و دیجیتلی که تطبیق آن منجر به سرعت و شفافیت اجراآت می گردد؛

سوم: نظارت از چگونگی اجرای فعالیت ها و تأمین هماهنگی مؤثر بر اساس تعریف روشن روابط کاری با ادارات داخلی و بیرونی؛

چهارم: راه اندازی برنامه های ارتقای ظرفیت با استفاده از منابع  و ظرفیت های موجود؛

پنجم: تدوین اسناد تقنینی و ایجاد میکانیزم های مؤثر کاری؛

ششم: مدیریت و هماهنگی امور شوراها و کمیسیون های دوجانبۀ اقتصادی.

ریاست دفتر وزارت مالیه که از سالیان متمادی از همسویی با مقتضیات نوین وظیفوی بدون اصلاح و انکشاف مانده بود، به مثابۀ مرکز سازماندهی و هستۀ تحرک اجراآت در جهت تطبیق پالیسی های کاری این وزارت پاسخگو نبوده، بنا بر این و جهت تحقق مؤثریت کاری منابع موجود، ساختار تشکیلاتی آن مورد بازنگری اساسی قرار گرفت و بر اساس تحلیل عمیق اولویت های کاری اصلاح گردید. تغییرات جدید تشکیلاتی بر اساس ارایۀ تعریف روشن از چگونگی روابط کاری با ادارات داخلی و بیرونی، تأمین هماهنگی، طرح و تطبیق پالیسی های نوین، مسؤولیت های ناشی از شوراهای عالیرتبۀ دولتی و کمیسیون های بین الوزارتی و گزارشدهی منظم به مراجع مسؤول صورت گرفته که در نتیجۀ آن واحدهای جدید تشکیلاتی منحیث حلقات منطقی در تسلسل تشکیلاتی ریاست عمومی طور ذیل تنظیم گردید.

ریاست هماهنگی و نظارت

ریاست هماهنگی و نظارت منحیث یک واحد متحرک با داشتن وظایف تأمین هماهنگی با ادارات داخلی و بیرونی، پیگیری و گزارشدهی از تحقق هدایات مقام ریاست جمهوری و تطبیق کامل مصوبات شوراهای عالیرتبۀ دولتی ارتباطات کاری ریاست عمومی دفتر را با سائر ادارات تنظیم و مدیریت می نماید. در جنب این مسؤولیت ها، حصول اطمینان از روند سالم و مؤثر اجراآت ادارات تحت اثر و تحقق اولویت های کاری و اهداف مطروحۀ وزارت مالیه در قبال ایفای تعهدات ملی و بین المللی حکومت نیز از مسؤولیت های کاری این ریاست بوده تا با استفاده از ظرفیت های تخنیکی موجود پیشرفت و چگونگی اجراآت ادارات ذیربط را مورد بررسی قرار داده، گزارش کتبی آن را از طریق ریاست عمومی دفتر به مقام وزارت مالیه ارائه نماید.

ریاست انسجام امور دارالانشای شورای عالی اقتصادی

شورای عالی اقتصادی برای رشد اقتصادی کشور ذریعۀ فرمان شماره ۲۰ مؤرخ ۲۶/۱/۱۳۹۵ مقام عالی ریاست جمهوری تأسیس گردیده که وظایف عمدۀ آن همآهنگی و تصمیم گیری در طرح و تعیین پالیسی ها و برنامه های اصلاحات اقتصادی و تنظیم و حمایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد.

این ریاست، سکرتریت شورای عالی اقتصادی را بر عهده داشته، که ترتیب اجنداء، بررسی و تحلیل طرح ها و گزارشات، ارائه مشوره های تخنیکی به ادارات دولتی و سکتور خصوصی، همآهنگی لازم با ادارات دولتی و سکتور خصوصی، ترتیب مصوبات و پیگیری از تحقق مصوبات شورای عالی اقتصادی و ارائه گزارش آن به شورای عالی اقتصادی را بر عهده دارد.

ریاست کمیسیون های دو جانبۀ اقتصادی

به سلسلۀ تلاش های حکومت در جهت رشد اقتصادی کشور، تشویق سرمایه گذاری و همکاری های دو جانبه و تطبیق پروژه های مهم زیربنایی؛ کمیسیون های دو جانبۀ اقتصادی و تجارتی با کشورهای (ترکمنستان، چین، پاکستان، ایران، فدراسیون روسیه، قزاقستان، ازبکستان، عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی، آذربایجان و گرجستان) ایجاد گردیده که در بخش های مهم اقتصادی و انکشافی، همکاری های کشورهای یاد شده را جلب می نماید.  افغانستان فصل جدیدی از روابط دوجانبه را در چارچوب کمیسیون های اقتصادی دوجانبه آغاز نموده است. همکاری های دوجانبه شامل تجارت و ترانزیت، سرمایه گذاری، روابط فرهنگی ، تحصیلات عالی، صحت، پروژه های زیربنایی و مسائل عمده اقتصادی مورد علاقه جانبین می باشد.

ریاست کمیسیون های دو جانبه اقتصادی سکرتریت و هماهنگی برگزاری کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی و تجارتی در داخل و بیرون از کشور، انجام هدایات مقام وزارت، ایجاد سهولت، سازماندهی  و مدیریت جلسات و ملاقات  در رابطه به کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی و تجارتی، تدویر جلسات بین الوزارتی جهت نهایی متون پروتوکول ها، تهیه و ارائه پلان های کاری برای برگزاری اجلاس کمیسیون های مشترک اقتصادی جهت اقدامات بنیادی در زمینه انجام فعالیت های مؤثر و به موقع تعهدات تصامیم کمیسیون های  دو جانبه اقتصادی را بر عهده دارد.

ریاست ارتباط خارجه

ریاست ارتباط خارجه مسئولیت هماهنگی امور دیپلوماتیک، برقرار کردن  ارتباطات با سفارت خانه های خارجی، معرفی پرسونل این وزارت در ورکشاپ ها، سیمینار ها، جلسات، ملاقات ها، کنفرانس های داخلی و خارجی و همچنان اعزام منسوبین این وزارت در کورس ها و بورس های آموزشی و تعلیمی را بر عهده دارد.

ریاست اسناد و ارتباط

ریاست اسناد و ارتباط با داشتن وظایف تنظیم مراسلات اداری، امور روزمرۀ صدور و ورود اسناد و مکاتیب وزارت مالیه را بر عهده داشته و با استفاده از سیستم های موجود کاری امور مراسلاتی این وزارت را تنظیم می نماید.

علاوه بر این حفظ  و فایلینگ اسناد اجرائیوی، تنظیم امور آرشیف، سکن کردن اسناد و سایر وظایف مرتبط نیز بر عهدۀ این ریاست می باشد.

 

 

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق