گالری رسانه

دستاوردهای یک هفته گذشته - وزارت مالیه

برای طی مراحل اسناد گمرکی موتر های ( یک کلید) سهولت ایجاد شده است

دستاوردهای یک هفته گذشته - وزارت مالیه

وزارت مالیه - ارزش کاربرد سکتورها و کود در بودجه ملی افغانستان

پروژ بزرگ اقتصادی شرکت انکشاف ملی

دستاردهای یک هفته گذشته وزارت مالیه

بودجه ملی افغانستان - وزارت مالیه

دستاوردهای یک هفته گذشته - وزارت مالیه

بودجه ملی افغانستان چگونه ترتیب می شود؟

ریاست عمومی سرمایه گذاری عامه و زیربناء - معینیت پالیسی - وزارت مالیه

دستاوردهای یک هفته گذشته - وزارت مالیه

ورکشاپ برای مسوولیت واحد مالی بودجوی

مرکز تماس ریاست عمومی عاید وزارت مالیه فعال شد

دستاوردهای یک هفته گذشته - وزارت مالیه

نمایشگاه ملی وطن ما تولید ما

بورد حل منازعات مالیاتی

Pagination