ساختار و تشکیلات اداری

وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان یک بست خارج رتبه دارد که وزیر مالیه می باشد و (۳) بست مافوق، (۲) بست فوق رتبه، (۱۹) بست اول، (۱۰۵) بست دوم، (۳۵۳)بست سوم، (۱۶۱۱) بست چهارم، (۳۶۰۰) بست پنجم، (۱۷۵۸) بست ششم، (۶۲۹) بست هفتم و (۹۱۹) بست هشتم را دارا می باشد که در مجموع (۹۰۰۰) بست می شود.