بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۳:۱۰
Background image

عضو تیم عملیاتی گمرک ولایت پکتیا بست څارمن تعداد بست ۱۵

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر پذیرفته شده میتواند که واجد شرایط

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۳:۷
Background image

عضو تیم عملیاتی گمرک ولایت کندز بست څارمن تعدادبست ۶

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر پذیرفته شده میتواند که واجد شرایط

OpenShow all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۱:۴۷
Background image

عضو مدیریت پژند قوماندان قطعه عملیات خاص گمرکات بست څارمن

تفکیک افسران که به تقاعد سوق میگردن همچنان معرفی مریضان به شفاخانه و افراد امور تبدیل شدگان شهدا و اجرأ ترفع به موقع پرسونل

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۱:۳۷
Background image

اعضأ تیم های عملیات خاص گمرکی ولایتی و مرکزی بست څارمن تعداد بست ۲۰۵

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر پذیرفته شده

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۱:۱۹
Background image

آمر دفتر قوماندان قطعه عملیات خاص گمرکی بست سمونیار

طرح وترتیب اصدار اداره مربوط به هدایات قوماندان قطعه عملیات خاص گمرکی و ارسال آن به قدمه های تحت اثر.

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۳:۱۰

عضو تیم عملیاتی گمرک ولایت پکتیا بست څارمن تعداد بست ۱۵

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر پذیرفته شده میتواند که واجد شرایط

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۳:۷

عضو تیم عملیاتی گمرک ولایت کندز بست څارمن تعدادبست ۶

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر پذیرفته شده میتواند که واجد شرایط

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۳:۳

عضو تیم عملیاتی گمرک بست څارمن ولایت نیمروز تعداد بست ۲۰

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر پذیرفته شده میتواند

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۳:۱

عضو تیم عملیاتی گمرک بلخ بست څارمن تعداد بست ۱۵

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر پذیرفته شده میتوان

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۲:۵۵

عضو تیم عملیاتی گمرک کندهار بست څارمن تعداد بست ۲۰

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر پذیرفته شده میتواند

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۲:۵۱

عضو تیم عملیاتی گمرک آقینه بست څارمن تعداد بست ۱۵

دوم څارن مطابق فصل دوم ماده ششم قانون امور ذاتی افسران برید ملان ، و ساتنمنان شخص بحیث افسر برید مل و ساتنمن جدیدالتقرر پذیرفته شده میتواند که واجد