طرزالعمل ها

طرزالعمل ها 

دانلود فایل 

طرزالعمل بررسی نهاد های لغوه یی

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تعیین عواید نا خالص سالون های برگذاری محافل، مهمانخانه ها، و رستورانت ها

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل طرح بهبود سیستم جمع آوری عواید تراتسپورتی 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل محاسبین مالیاتی 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل مالیه بر ارزش افزوده 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل مالیه موضوعی بر عایدات کرایه 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل طرح بهبود سیستم جمع آوری عواید ترانسپورتی 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل صدور، طرزالعمل های عمومی و خصوصی 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل صدور و اجرآ مربوط به شمارۀ تشخیصیه مالیه دهنده 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تطبیق مادۀ ۳۵ قانون مالیات برعایدات

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تطبیق قانون

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تصدیقنامۀ عدم مسئولیت 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تشخیص مالیه دهنده 

اینجا را کلک کنید

(طرزالعمل تثبیت مالیه ثابت تشبثات کوچک (اصناف

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل باز پرداخت مالیه

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل انتقال ضرر

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل ترانزیت داخلی

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل توزیع و ارایه اظهارنامه  مالیاتی

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تطبیق ماده ۳ قانون اداره امور مالیات

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تصدیقنامه عدم مسوولیت مالیاتی

اینجا را کلک کنید 

طرزالعمل های تانک های تیل  ۳ دلو ۱۳۹۵

اینجا را کلک کنید 

طرزالعمل کمیشنکاران

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل ترانزیت خارجی

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تطبیق معافیت مالیات اضافی (جرایم مالیاتی) مندرج اصولنامه اجرای بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل باز پرداخت مالیه

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تطبیق قانون

اینجا را کلک کنید

طرزاالعمل معرفی مرتکبین جرایم فساد اداری و مالی به نهاد های عدلی و قضائی 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل معیار تقسیم بندی مالیه دهندگان به مالیه دهندگان متوسط و کوچک

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تنظیم امور واسطه های بیمه 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تنظیم امور اجازۀ نامه فعالین بیمه 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل انتقال اموال محصول شده در داخل کشور

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل استفاده از مادیول قیمت گذاری در سیستم اسیکودا

اینجا را کلک کنید

(TIR)طرزالعمل ترانسپورت بین المللی جادۀ 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل مدیریت خطر

اینجا را کلک کنید