خریداری های کوچک

کود نرخ گیری  عنوان خریداری  اداره نیازمند زمان اعلان   ختم اعلان  دانلود فایل 
PRN-02۲ تدارک و تهیه لوازم نجاری وزارت مالیه 1403/3/22 1403/3/24 دانلود فایل 
PRN-021 تدارک 2 پایه چوکی وزارت مالیه 1403/3/20 1403/3/22 دانلود فایل 
PRN-020 تدارک چک و سرویس  UPSوStabilizer وزارت مالیه 1403/3/15 1403/3/19 دانلود فایل 
PRN-019 تدارک اجناس ضرورت وسایط وزارت مالیه 1403/3/15 1403/3/17 دانلود فایل 
PRN-018 تدارک ادویه مورد ضرورت وزارت مالیه 1403/3/14 1403/3/17 دانلود فایل 
PRN-014-R تدارک و تهیه هارد دیسک وزارت مالیه 1403/3/12 1403/3/14 دانلود فایل 
PRN-017 تدارک ضروریات ایرکندیشن و برق وزارت مالیه 1403/3/8 1403/3/10 دانلود فایل 
PRN-016 تدارک دو قلم اجناس وزارت مالیه 1403/3/6 1403/3/9 دانلود فایل 
PRN-004-R تدارک دو قلم اجناس وزارت مالیه 1403/2/31 1403/3/3 دانلود فایل 
PRN-011-R تدارک یک پایه کمپیوتر لپ تاپ وزارت مالیه 1403/2/29 1403/3/1 دانلود فایل 
PRN-015 تدارک رم برای سرور های دیتا سنتر وزارت مالیه 1403/2/29 1403/2/31 دانلود فایل 
PRN-014 تدارک و تهیه هاردیسک وزارت مالیه 1403/2/29 1403/2/31 دانلود فایل 
PRN-013 تدارک و تهیه چوکی و لپتاپ وزارت مالیه 1403/2/27 1403/2/30 دانلود فایل 
PRN-004-R تدارک دوقلم اجناس وزارت مالیه 1403/2/19 1403/2/22 دانلود فایل 
PRN-011-R تدارک یک پایه کمپیوتر لپ تاپ وزارت مالیه 1403/2/18 1403/2/20 دانلود فایل 
PRN - 011 تدارک یک پایه کمپیوتر لپ تاپ وزارت مالیه 1403/2/16 1403/2/18 دانلود فایل 
PRN-004-R تدارک دو قلم اجناس وزارت مالیه 1403/2/10 1403/2/13 دانلود فایل 
PRN - 010 تدارک و تهیه اجناس مورد نیاز پرنتر وزارت مالیه 1403/2/8 1403/2/11 دانلود فایل 
PRN - 009 تدارک پک رولر وزارت مالیه 1403/2/5 1403/2/8 دانلود فایل 
PRN - 007 تدارک و تهیه رنگ و دولوپر پرنتر وزارت مالیه 1403/1/30 1403/2/1 دانلود فایل 
PRN - 003 - R تدارکو تهیه چینج آور وزارت مالیه 1403/1/28 1403/1/30 دانلود فایل 
PRN - 006 تدارک و تهیه اجناس مورد نیاز سسیتم اسیکودا وزارت مالیه 1403/1/28 1403/1/30 دانلود فایل 
PRN - 005 تدارک اتتقال یک باب کانتینر 20 فوت وزارت مالیه 1403/1/27 1403/1/29 دانلود فایل 
PRN - 004  تدارک سه قلم اجناس وزارت مالیه 1403/1/16 1403/1/19 دانلود فایل 
PRN - 003 تدارک و تهیه چینج آور وزارت مالیه 1403/1/16 1403/1/19 دانلود فایل 
PRN - 002 تدارک و تهیه کارتریج وزارت مالیه 1403/1/14 1403/1/18 دانلود فایل 
PRN - 001 تدارک پرزه جات پرادو پطرولی2017 وزارت مالیه 1403/1/7 1403/1/9 دانلود فایل 
PRN - 437 یک سیت کارتریج و استپلر وزارت مالیه 1402/12/5 1402/12/7 دانلود فایل 
PRN - 436 کارت و لمنیشن روی کارت وزارت مالیه 1402/12/5 1402/12/7 دانلود فایل 
PRN - 435 تخلیه چاه سپتیک داخل محوطه اکادمی ملی عواید و گمرکات وزارت مالیه 1402/12/3 1402/12/6 دانلود فایل 
PRN - 434 خریداری روتر ها وزارت مالیه 1402/12/3 1402/12/6 دانلود فایل 
PRN - 433 خریداری آنتن رپیتر وزارت مالیه 1402/12/3 1402/12/6 دانلود فایل 
PRN - 432 خریداری یک پایه ماشین فوتوکاپی وزارت مالیه 1402/12/2 1402/12/5 دانلود فایل 
PRN - 431 تهیه یک عدد لوحه برای ریاست عمومی تفتیش داخلی وزارت مالیه 1402/12/2 1402/12/5 دانلود فایل 
PRN - 430 خریداری۲۵۰بوته گل مرسل و۵۰اصله درخت ناجو وزارت مالیه 1402/12/1 1402/12/3 دانلود فایل 
PRN - 429 خریداری ماشین فوتوکاپی وزارت مالیه 1402/12/1 1402/12/3 دانلود فایل 
PRN - 428 خریداری لوازم نجاری وزارت مالیه 1402/11/23 1402/11/26 دانلود فایل 
PRN - 427 ضروریات ریاست خدمات ریاست خدمات 1402/11/23 1402/11/26 دانلود فایل 
PRN - 426 ترمیمات چاه فاضلاب دفتر TIN وزارت مالیه 1402/11/23 1402/11/26 دانلود فایل 
PRN - 425 دارکو تهیه اجناس مورد ضرورت وزارت مالیه 1402/11/17 1402/11/21 دانلود فایل 
PRN - 424 تدارک پرزه جات وسایط خدمات وزارت مالیه 1402/11/18 1402/11/22 دانلود فایل 
PRN - 423

تدارک وسایل

 QUEUE machine

آمریت شماره تشخیصیه مالیه دهنده گان 1402/11/17 1402/11/19 دانلود فایل 
PRN - 422 تدارک فرش و کمپل ریاست تفتیش داخلی 1402/11/17 1402/11/19 دانلود فایل 
PRN - 421 تدارک و تهیه لوازم ریاست تفتیش داخلی 1402/11/17 1402/11/19 دانلود فایل 
PRN - 420 تدارک و تهیه اجناس مورد ضرورت اسیکودا گمرک کابل و پکتیا 1402/11/16 1402/11/19 دانلود فایل 
PRN - 419 تدارک اسکنر 3 s 7000Hp وزارت مالیه 1402/11/14 1402/11/16 دانلود فایل 
PRN - 418 تدارک دوسیه چنگکدار وزارت مالیه 1402/11/14 1402/11/16 دانلود فایل 
PRN - 417 تدارک بطری خشک وزارت مالیه 1402/11/12 1402/11/15 دانلود فایل 
PRN-416 تدارک لوازم کلینک دندان وزارت مالیه 1402/11/12 1402/11/15 دانلود فایل 
PRN-415 تدارک Samsung TV وزارت مالیه 1402/11/10 1402/11/13 دانلود فایل 
PRN - 414 تدارک بطری یو پی ایس وزارت مالیه 1402/11/10 1402/11/13 دانلود فایل 
PRN - 413 تدارک اسکرین ساموسنگ وزارت مالیه 1402/11/10 1402/11/13 دانلود فایل 
PRN - 412 تدارک وسایل برق وزارت مالیه 1402/11/4 1402/11/7 دانلود فایل 
PRN - 411 تدارک ترمیم استابلیزر وزارت مالیه 1402/11/4 1402/11/7 دانلود فایل 
PRN - 410 تدارک پرنتر ساده وزارت مالیه 1402/11/1 1402/11/3 دانلود فایل 
PRN - 409 تدارک ماشین شریدر وزارت مالیه 1402/10/27 1402/10/30 دانلود فایل 
PRN - 408 تدارک اسکرین و پرنتر به دفتر ریاست پلان گذاری 1402/10/27 1402/10/30 دانلود فایل 
PRN - 407 تدارک ساخت الماری چهار روک وزارت مالیه 1402/10/26 1402/10/30 دانلود فایل 
PRN - 406 تدارک اجناس مورد ضرورت  مقام معینیت پالیسی 1402/10/25 1402/10/27 دانلود فایل 
PRN - 405 تدارک ماشین چمن دروی اکادمی ملی عواید گمرکات 1402/10/24 1402/10/26 دانلود فایل 
PRN - 404 تدارک ماشین فوتو کاپی دفتر معاون تخنیکی و حمایوی 1402/10/24 1402/10/26 دانلود فایل 
PRN - 403 تهیه و تدارکوسایل تکنالوژي وزارت مالیه 1402/10/24 1402/10/27 دانلود فایل 
PRN - 402 تدارک پرزه پرنتر وزارت مالیه 1402/10/24 1402/10/26 دانلود فایل 
PRN - 401 تدارک پرزه پرنت وزارت مالیه 1402/10/23 1402/10/25 دانلود فایل 
PRN - 400 آب بازک جدید برای اکادمی ملی عواید گمرکات  برای اکادمی ملی عواید و گمرکات 1402/10/23 1402/10/25 دانلود فایل 
PRN - 399 تدارک کود کیمیایی  برای اکادمی ملی عواید و گمرکات 1402/10/23 1402/10/25 دانلود فایل 
PRN - 398 تدارک ایرکندیشن وزارت مالیه 1402/10/23 1402/10/25 دانلود فایل 
PRN - 397 تدارک سیف وزارت مالیه 1402/10/24 1402/10/27 دانلود فایل 
PRN - 396 تدارک پرزه پرنتر  Taskalfa 5501 وزارت مالیه 1402/10/23 1402/10/25 دانلود فایل 
PRN - 395 تدارک پرزه جات لند کروزر 2006 وزارت مالیه 1402/10/23 1402/10/27 دانلود فایل 
PRN - 394 تدارک شش پایه منقل وزارت مالیه 1402/10/20 1402/10/23 دانلود فایل 
PRN - 393 تدارک سه قلم اجناس برای ایرکندیشن وزارت مالیه 1402/10/20 1402/10/23 دانلود فایل 
PRN - 392 تدارک ماشین فوتو کاپی وزارت مالیه 1402/10/20 1402/10/23 دانلود فایل 
PRN - 391 تدارک ساخت الماری چهار روکه وزارت مالیه 1402/10/20 1402/10/23 دانلود فایل 
PRN - 390 تدارک پرزه پرنتر وزارت مالیه 1402/10/20 1402/10/23 دانلود فایل 
PRN - 389 تدارک برناهه های امنیتی وزارت مالیه 1402/10/19 1402/10/23 دانلود فایل 
PRN - 388 تدارک ایرکىدیشن وزارت مالیه 1402/10/19 1402/10/23 دانلود فایل 
PRN - 387 تدارک اسکرین LCD وزارت مالیه 1402/10/19 1402/10/23 دانلود فایل 
PRN - 386 تدارک چاپ مجله شتمنی وزارت مالیه 1402/10/19 1402/10/23 دانلود فایل 
PRN - 385  Samsung smart TVتدارک وزارت مالیه 1402/10/18 1402/10/21 دانلود فایل 
PRN - 383  NVR channeتدارک وزارت مالیه 1402/10/18 1402/10/21 دانلود فایل 
PRN - 382 تدارک لایسنس PRTG  وزارت مالیه 1402/10/18 1402/10/21 دانلود فایل 
PRN - 381 تدارک پرزه پرنتر وزارت مالیه 1402/10/18 1402/10/21 دانلود فایل 
PRN - 380 تدارک ماشین آب تصفیه کن وزارت مالیه 1402/10/18 1402/10/21 دانلود فایل 
PRN - 379 دارک پرزه پرنتر وزارت مالیه 1402/10/17 1402/10/20 دانلود فایل 
PRN - 378 تدارک تهیه ي ونصب پارتیشه داخل دیتا سىتر وزارت مالیه 1402/10/17 1402/10/20 دانلود فایل 
PRN - 376 تدارک ادرویه مورد ضرورت قطعه محافظت گمرکات 1402/10/17 1402/10/19 دانلود فایل 
PRN - 375 تهیه و تدارک وسایل تکنالوژي وزارت مالیه 1402/10/17 1402/10/20 دانلود فایل 
PRN - 373 دارک اجناس مورد ضرورت وزارت مالیه 1402/10/16 1402/10/19 دانلود فایل 
PRN - 372. تدارک موکیت ایرانی وزارت مالیه 1402/10/16 1402/10/19 دانلود فایل 
PRN - 371 تدارک برناهه های امنیتی وزارت مالیه 1402/10/16 1402/10/18 دانلود فایل 
PRN - 370 تذارک بطری برای یو پی اس وزارت مالیه 1402/10/16 1402/10/19 دانلود فایل 
PRN - 368 تدارک البسه برای اجیران وزارت مالیه 1402/10/16 1402/10/18 دانلود فایل 
PRN - 367 تدارک بخاری و بالون گاز وزارت مالیه 1402/10/16 1402/10/18 دانلود فایل 
PRN - 366 تذارک
موکیت ایرانی
 گمرک
پکتیا
1402/10/11 1402/10/14 دانلود فایل 
PRN - 364 تذارک
تهیه ي و نصب پارتیشن دیتا سىتر
وزارت مالیه 1402/10/10 1402/10/13 دانلود فایل 
PRN - 363 تذارک
پرزه جات مورد ضرورت لنذ کروزر
2006
وزارت مالیه 1402/10/10 1402/10/13 دانلود فایل 
PRN - 361 تدارک ماشین تصفیه کن گمرک میدان هوائی کابل 1402/10/07 1402/10/10 دانلود فایل 
PRN - 359 تدارک پرزه پرنتر وزارت مالیه 1402/10/05 1402/10/07 دانلود فایل 
PRN - 358 تدارک سیزده قلم قرطاسیه  اکادمی
ملی عواید گمرکات
1402/10/05 1402/10/07 دانلود فایل
PRN - 353 تدارک بطری برای یو پی اس ریاست عمومی گمرکات 1402/10/03 1402/10/05 دانلود فایل
PRN - 352
تدارک سرامیکو سنگ پیزاره
ریاست منابع بشری 1402/10/03 1402/10/05 دانلود فایل
PRN - 349 تدارک ماشین فوتو کاپی ریاست عمومی املاک دولتی 1402/10/03 1402/10/05 دانلود فایل
PRN - 347 تدارک رنگ مالی تعمیر اکادمی آکادمی گمرکات 1402/10/02 1402/10/05 دانلود فایل 
PRN - 346 تدارک تهیه اجناس مورد ضرورت وزارت مالیه 1402/9/28 1402/9/30 دانلود فایل 
PRN - 345 تدارک گاز مایع ریاست سمع شکایات مالیه دهندگان 1402/9/28 1402/9/30 دانلود فایل 
PRN - 344 تدارکبخاری و بالون گاز وزارت مالیه 1402/9/28 1402/9/30 دانلود فایل 
PRN - 343 تدارک چاپ مواد تبلیغاتی ریاست ارتباط و آگاهی عامه 1402/9/28 1402/9/30 دانلود فایل 
PRN - 341 تدارک ترمیم ترانسفارمر وزارت مالیه  1402/9/22 1402/9/25 دانلود فایل 
PRN - 340 تدارک چاپ مواد تبلیغاتی  ریاست اطلاعات و آگاهی عامه 1402/9/19 1402/9/22 دانلود فایل 
PRN - 339 تدارک سکرین و پرنتر ریاست پلان گذاری ،پالیسی ها ،نظارت و ارزیابی گمرکات 1402/9/19 1402/9/22 دانلود فایل
PRN - 338 تدارک تایر لندکروزر ریاست عمومی عواید 1402/9/19 1402/9/22 دانلود فایل 
PRN - 337 تدارک پرزه پرنتر  ریاست تدارکات 1402/9/19 1402/9/22 دانلود فایل 
PRN - 336 پرزه پرنتر ریاست تدارکات 1402/9/14 1402/9/16 دانلود فایل 
PRN - 335 NVR channal ریاست تکتالوژی ارتباطی و معلوماتی 1402/9/14 1402/9/16 دانلود فایل 
PRN - 334 تدارک چاپ پاکت مراسلات رسمی  ریاست عمومی شرکت های دولتی 1402/9/11 1402/9/16 دانلود فایل 
PRN - 333 CHANNEL NVR ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1402/9/11 1402/9/13 دانلود فایل
PRN - 332 تدارک پرزه جات لندکروز ریاست خدمات 1402/9/11 1402/9/13 دانلود فایل 
PRN - 331 تدارک پرزه جات لندکروز ریاست خدمات 1402/9/9 1402/9/11 دانلود فایل 
PRN - 330 تدارک هادریسک  ریاست سستم معلوماتی اداره مالی 1402/9/7 1402/9/9 دانلود فایل 
PRN - 329 تدارک چوکی مراجعین  ریاست عمومی املاک دولتی 1402/9/7 1402/9/9 دانلود فایل 
PRN - 328 تدارک وسایل غرفه ریاست خدمات مالیه دهندگان 1402/9/6 1402/9/8 دانلود فایل 
PRN - 327 تدارک سه دانه کمپل ریاست خدمات مالیه دهندگان 1402/9/6 1402/9/8 دانلود فایل 
PRN - 326 تدارک دوسیه پلاستیکی ریاست مالیه دهندگان کوچک 1402/9/5 1402/9/7 دانلود فایل 
PRN - 325 تدارک هاردیسک   ریاست سیستم معلوماتی اداره مالی 1402/9/2 1402/9/5 دانلود فایل 
PRN - 324 تدارک NVR برای کمره های امنیتی ریاست عواید زون مرکز 1402/9/1 1402/9/4 دانلود فایل 
PRN - 323 تدارک کمپیوتر لپ تاپ ریاست تدارکات 1402/9/1 1402/9/3 دانلود فایل 
PRN - 322 تدارک تخلیه چاه سپتیک  اکادمی ملی عواید گمرکات 1402/9/1 1402/9/3 دانلود فایل
PRN - 321 تدارک شش قلم جنس برای جنراتور اکادمی ملی عواید گمرکات 1402/9/1 1402/9/3 دانلود فایل 
PRN - 320 پرزه حات کرولا ۲۰۰۷ ریاست عمومی عوید  1402/9/1 1402/9/3 دانلود فایل 
PRN - 319 پرزه جات کرولا ۲۰۱۰ ریاست خدمات  1402/9/1 1402/9/3 دانلود فایل 
PRN - 318 تدارک قرطاسیه قطعه محافطت گمرکات 1402/8/29 1402/9/2 دانلود فایل 
PRN - 317 تدارک انتی وایروس سیستم اداره مالی 1402/8/28 1402/9/1 دانلود فایل 
PRN - 316  خریداری آب گرم کن و سرد کن وزارت مالیه  1402/8/28 1402/9/1 دانلود فایل 
PRN - 315 تدارک شریدر ریاست عواید غیر مالیاتی 1402/8/28 1402/9/1 دانلود فایل 
PRN - 314 تدارک ایرکن دیش  وزارت مالیه  1402/8/28 1402/8/30 دانلود فایل 
PRN - 313 تدارک اسکرین و لپ تاپ ریاست عمومی گمرکات 1402/8/28 1402/8/30 دانلود فایل 
PRN - 312 ترمیم سستم مرکز گرمی  ریاست عمومی خزینه تقاعد 1402/8/28 1402/9/1 دانلود فایل 
PRN - 311 تدارک تخلیه چاه سپتیک  اکادمی ملی عواید گمرکات 1402/8/28 1402/8/30 دانلود فایل
PRN - 310 تدارک ترمیم سردخانه  وزارت مالیه  1402/8/28 1402/9/1 دانلود فایل
PRN - 309 تدارک میز و چوکی  ریاست عواید غیر مالیاتی 1402/8/28 1402/8/30 دانلود فایل 
PRN - 308 ترمیم سیستم مرکز گرمی ریاست عمومی خزینه تقاعد، مستوفیت، ریاست عمومی شرکت های دولتی و آمریت لیلام 1402/8/23 1402/8/25 دانلود فایل 
PRN - 307 پروژه NVR برای کمره های امنیتی ریاست عواید زون مرکز 1402/8/23 1402/8/25 دانلود فایل 
PRN - 306 تهیه و تدارک مبلایل، فلتر و آب انتی فریز برای دو پایه جنراتور ریاست عمومی خزینه تقاعد 1402/8/23 1402/8/25 دانلود فایل 
PRN - 305 ادویه مورد ضرورت ریاست منابع بشری  1402/8/22 1402/8/24 دانلود فایل 
PRN - 304 ترمیم تشناب ها ریاست عمومی گمرکات  1402/8/21 1402/8/25 دانلود فایل 
PRN - 303 تدارک ۲۰ پایه چوکی فلزی  وزارت مالیه  1402/8/21 1402/8/25 دانلود فایل 
PRN - 302 تدارک هارد دیسک  وزارت مالیه  1402/8/21 1402/8/25 دانلود فایل
PRN - 301 چاپ مواد تبلیغاتی  ریاست ارتباط و آگاهی عامه  1402/8/21 1402/8/23 دانلود فایل 
PRN - 300 ترمیم سرد خانه  گمرک ننگرهار 1402/8/20 1402/8/23 دانلود فایل 
PRN - 299 تدارک میز و چوکی برای کارمندان ریاست تفیذ قانون 1402/8/20 1402/8/23 دانلود فایل 
PRN - 298 سویچ های POE  ریاست نکنالوژی معلوماتی  1402/8/20 1402/8/23 دانلود فایل 
PRN - 297 2017تدارک پرزه جات کرولا مدل  النترا ریاست عواید غیرنالیاتی  1402/8/20 1402/8/23 دانلود فایل 
PRN - 296 تدارک اجناس مورد ضرورت‎ وزارت مالیه  1402/8/21 1402/8/23 دانلود فایل 
PRN - 295 تدارک انتقال الماری و نصب پارتیشن  وزارت مالیه  1402/8/21 1402/8/23 دانلود فایل 
PRN - 293  تدارک اجناس مورد ضرورت  ریاست عمومی دفتر 1402/8/17 1402/8/20 دانلود فایل 
PRN - 292  تدارک بطری یو پی اس 6 KVA برای ترمیم 17 پایه یو پی اس مرکز و ولایات 1402/8/17 1402/8/20 دانلود فایل 
PRN - 291  تدارک خریداری پرزه جات لند کروزر زرهی وزارت مالیه  1402/8/17 1402/8/20 دانلود فایل 
PRN - 290  کندنکاری (حفر) یک حلقه چاه عمیق معه لوازم ریاست عمومی خزینه تقاعد 1402/8/17 1402/8/20 دانلود فایل 
PRN - 289 خریداری ادویه مورد ضرورت ریاست محترم منابع بشری 1402/8/17 1402/8/20 دانلود فایل 
PRN - 288  تدارک اجناس ضرورت ماهانه مقام وزارت  1402/8/15 1402/8/17 دانلود فایل 
PRN - 287 تدارک چاپ و دیزاین مواد تبلیغاتی وزارت مالیه  1402/8/15 1402/8/18 دانلود فایل 
PRN - 286 تدارک هارد دیسک و دیگر لوازم تکنالوژی وزارت مالیه  1402/8/15 1402/8/18 دانلود فایل 
PRN - 285 اعلان پروژه تدارک بطری یو پی اس 6 KVA برای ترمیم 17 پایه یو پی اس مرکز و ولایات 1402/8/15 1402/8/17 دانلود فایل 
PRN - 284


اعلان پروژه تدارک یک عدد بطری 50 امپیر

وزارت مالیه  1402/8/15 1402/8/18 دانلود فایل 
PRN - 283 اعلان پروژه تدارک تایر لندکروزر زرهی مورد ضرورت معینیت های مالی و اداری 1402/8/15 1402/8/16 دانلود فایل 
PRN - 282 تدارک تایر  اندونزیایی ریاست  خدمات 1402/8/13 1402/8/14 دانلود فایل 
PRN - 280  تدارک  ایرکندیشن  قطعه  محافظت  ګمرکات 1402/8/10 1402/8/11 دانلود فایل 
PRN - 279 تدارک  اجناس  مورد  نیاز ریاست  عمومی  گمرکات  1402/8/10 1402/8/11 دانلود فایل 
PRN - 278  تدارک  تونر  ماشین  فوتوکاپی ریاست عمومی  گمرکات  1402/8/10 1402/8/14 دانلود فایل 
PRN - 277  تدارک  هارد دیسک  داخلی ریاست عمومی  مالی  و  اداری  1402/8/10 1402/8/14 دانلود فایل 
PRN - 276 تدارک فلتر  جنراتور  معینیت  عواید و  گمرکات 1402/8/9 1402/8/13 دانلود فایل 
PRN - 274 تدارک اعمار  ساحه  حالی   دفتر  آمریت سوانح 1402/8/9 1402/8/13 دانلود فایل 
PRN - 273  تدارک   چهار قلم  اجناس  ریاست عمومی  املاک  دولتی 1402/8/9 1402/8/13 دانلود فایل 
PRN - 272  تدارک  میز و  چوکی   ریاست تنفیذ قانون  1402/8/9 1402/8/13 دانلود فایل 
PRN - 271 تدارک ساخت میزهای    کاری دفاتر  آمریت  لیلام  و  واگذاری 1402/8/9 1402/8/13 دانلود فایل 
PRN - 270  تدارک چوکی  فلزی ریاست عمومی  املاک دولتی 1402/8/9 1402/8/11 دانلود فایل 
PRN - 269 تدارک پرزه  جات  لند کروزر ریاست خدمات  1402/8/9 1402/8/11 دانلود فایل
PRN - 268  تدارک کامپیوتر دسکتاپ ریاست  عمومی  املاک  دولتی 1402/8/9 1402/8/11 دانلود فایل 
PRN - 267  تدارک  باطری ریاست  منابع  بشری 1402/8/9 1402/8/11 دانلود فایل 
PRN - 266 تدارک ماشین شریدر  ریاست عمومی  عواید 1402/8/9 1402/8/11 دانلود فایل 
PRN - 265 ریاست  گمرک  میدان  هوایی ریاست  گمرک  میدان  هوایی 1402/8/9 1402/8/11 دانلود فایل 
PRN - 264   تدارک 4  قلم اجناس مورد  ضرورت وزارت مالیه  1402/8/3 1402/8/8 دانلود فایل 
PRN - 263 تدارک  PAPER SHREDDER  قطعه  محافظت  1402/8/3 1402/8/8 دانلود فایل 
PRN - 262 تدارک  اجناس مورد قطعه  محافظت  1402/8/2 1402/8/8 دانلود فایل 
PRN - 261 تدارک   کارتریج  و  دم  یونیت  ریاست  خدمات 1402/8/2 1402/8/8 دانلود فایل 
PRN - 260 تدارک   دیسپنسر مقام  وزارت 1402/8/2 1402/8/8 دانلود فایل 
PRN - 259   تدارک کمره  های امنیتی  ریاست سیستم  اداره  مالی  1402/8/3 1402/8/8 دانلود فایل 
PRN - 258   تدارک آنتی ویروس ریاست  سیستم   اداره  مالی 1402/8/3 1402/8/8 دانلود فایل 
PRN - 257   تدارک  اعمار اطاق  محافظت  جنراتور ریاست  عمومی گمرکات 1402/8/3 1402/8/5 دانلود فایل 
PRN - 256 تدارک  گاز مایع  برای  تسخین   ریاست  تنفیذ و  اطاعت  پذیری مالیاتی 1402/8/3 1402/8/5 دانلود فایل
PRN - 255  تدارکه  هاردیسک  داخلی کمپیوتر وزارت مالیه  1402/8/3 1402/8/5 دانلود فایل 
PRN - 254  تدارک  مخابره   معینیت  مالی 1402/8/3 1402/8/5 دانلود فایل 
PRN - 253    تدارک پرزه  ماشین  فوتوکاپی    ریاست عمومی گمرکات 1402/8/3 1402/8/5 دانلود فایل 
PRN - 252 تدارک پرزه  ماشین  فوتوکاپی  ریاست  منابع  بشری  1402/7/29 1402/8/1 دانلود فایل 
PRN - 251  تدارک پرینتر ریاست عمومی خزاین 1402/7/27 1402/8/3 دانلود فایل 
PRN - 250 تدارک یک  پایه  میز و   چوکی   ریاست  عواید غیر مالیاتی 1402/7/27 1402/7/3 دانلود فایل 
PRN - 249 تدارک   وسایل ضرورت  ورکشاپ  ریاست  خدمات  1402/7/27 1402/8/3 دانلود فایل 
PRN - 248  تدارک    تایر لندکروز  ریاست  خدمات 1402/7/27 1402/8/3 دانلود فایل 
PRN - 247 تدارک رنگ  پرینتر   ریاست مالی و  اداری 1402/7/27 1402/7/30 دانلود فایل 
PRN - 246  تدارک  شش قلم  جنس جنراتور  معینیت  گمرکات   1402/7/27 1402/7/30 دانلود فایل 
PRN - 245 تدارک  ماشین  فوتوکاپی   ریاست  عمومی گمرکات 1402/7/27 1402/7/30 دانلود فایل 
PRN - 244 تدارک   وسایل فنی و  تخنیکی ریاست   خدمات  حقوقی و پالیسی 1402/7/27 1402/7/30 دانلود فایل 
PRN - 243  تدارک پرزه  جات  کرولا و لندکروزر ریاست  خدمات  1402/7/27 1402/7/30 دانلود فایل 
PRN - 242 تدارک پرزه  جات  وسایط ریاست خدمات 1402/7/26 1402/7/30 دانلود فایل 
PRN - 239 تدارک وسایل ضروریات  ورکشاپ   ریاست  خدمات 1402/7/23 1402/7/29 دانلود فایل 
PRN - 238  تدارک هارد دیسک  داخلی کامپیوتر ریاست عمومی مالی و  اداری   1402/7/23 1402/7/29 دانلود فایل 
PRN - 237  تدارک  اقلام  مورد ضرورت  ریاست خدمات  1402/7/23 1402/7/29 دانلود فایل 
PRN - 236  تدارک  تخلیه  چاه  سپتیک   ریاست  خدمات 1402/7/22 1402/7/26 دانلود فایل 
PRN - 235  تدارک  یازده قلم  اجناس نجاری  ریاست  خدمات  1402/7/23 1402/7/26 دانلود فایل 
PRN - 234 تدارک  وسایل برقی  ریاست  مالیه  دهندگان  1402/7/23 1402/7/26 دانلود فایل 
PRN - 233  تدارک پرینتر  ریاست عمومی خزاین  1402/7/23 1402/7/24 دانلود فایل 
PRN - 232  تدارک چوکی و کوچ  ریاست  عمومی گمرکات  1402/7/23 1402/7/24 دانلود فایل 
PRN - 231  تدارک  کامپیوتر لپ تاپ ریاست  تدارکات 1402/7/23 1402/7/24 دانلود فایل 
PRN - 230  تدارک  بطری یو پی اس ریاست  عمومی گمرکات  1402/7/22 1402/7/24 دانلود فایل 
PRN - 229  تدارک تخلیه    چاه  های سپتیک   ریاست  خدمات 1402/7/16 1402/7/22 دانلود فایل 
PRN - 228  تدارک کمپیوتر و  هاردیسک   ریاست  پلان  گزاری  1402/7/16 1402/7/22 دانلود فایل 
PRN - 227 خریداری پرزه  جات  کرولا مودل 2009  ریاست خدمات 1402/7/16 1402/7/20 دانلود فایل 
PRN - 226  تدارک   مواد تبلیغاتی  ریاست  ارتباط و  آگاهی عامه   1402/7/16 1402/7/20 دانلود فایل 
PRN - 225  تدارک  سکرین  ال جی و  پرنتر رنگه ریاست پلان  گزاری 1402/7/16 1402/7/20 دانلود فایل 
PRN - 224 تدارک کارتریج   ریاست تحلیل برنامه ها  پالیسی ها و  انسجام کمک  ها 1402/7/16 1402/7/20 دانلود فایل 
PRN - 223 تدارک بطری مخابره  آمریت  تشریفات   1402/7/16 1402/7/20 دانلود فایل 
PRN - 222 تدارک آب تصفیه  کن  گاز ایرکندیشن   و  دیگر ضروریات   ریاست خدمات 1402/7/16 1402/7/20 دانلود فایل
PRN - 221  تدارک  کیبل مورد  ضرورت   ریاست  تکنالوژی  ارتباطی و  معلوماتی 1402/7/16 1402/7/20 دانلود فایل 
PRN - 219 تدارک کورس آموزشی IT  ریاست  منابع  بشری 1402/7/11 1402/7/15 دانلود فایل
PRN - 218 تدارک  کیبل مورد  ضرورت   ریاست  تکنالوژی  ارتباطی و معلوماتی 1402/7/11 1402/7/13 دانلود فایل 
PRN - 217  تدارک ایرکندیشن  قطعه  محافظت  گمرکات 1402/7/11 1402/7/13 دانلود فایل 
PRN - 216 تدارک کامپیوتر لپ تاپ ریاست عمومی تفتیش 1402/7/11 1402/7/13 دانلود فایل 
PRN - 215 تدارک تهیه یک  عدد TURBO   جنراتور ریاست عمومی گمرکات  1402/7/11 1402/7/13 دانلود فایل 
PRN - 214 تدارک چک  و سروس اساسی مرکز گرمی ریاست خدمات  1402/7/11 1402/7/13 دانلود فایل ​​​​​​​
PRN - 213 تدارک ترمیم و  رنگمالی ضد  حریق وزارت مالیه  1402/7/11 1402/7/13 دانلود فایل 
PRN - 212 تدارک کامپریسور  ریاست  عمومی گمرکات   1402/7/11 1402/7/13 دانلود فایل 
PRN - 211  تدارک اجناس مورد  ضرورت  ریاست  تکنالوژی ارتباطی و  معلوماتی 1402/7/11 1402/7/13 دانلود فایل 
PRN - 210 تدارک اجناس  ریاست تنفیذ و  اطاعت  پذیری مالیاتی ریاست عمومی عواید 1402/7/11 1402/7/13 دانلود فایل 
PRN - 209 تدارک دوسیه  چنگک دار ریاست  خدمات مالیه  دهندگان 1402/7/5 1402/7/10 دانلود فایل 
PRN - 208 تدارک تجهیزات  تکنالوژی  ریاست  عمومی عواید 1402/7/5 1402/7/10 دانلود فایل 
PRN - 207  تدارک  کمپیوتر دسکتاپ   وزارت مالیه  1402/7/5 1402/7/10 دانلود فایل 
PRN - 206  تدارک اسکنر  ریاست  خدمات  مالیه  دهندگان  1402/7/5 1402/7/10 دانلود فایل 
PRN - 205  تدارک ترمیم  پایه  های تانک  ریاست  خدمات 1402/7/5 1402/7/8 دانلود فایل 
PRN - 204 تدارک Ribbon برای پرینتر  ریاست  تکنالوژی ارتباطی و  معلوماتی 1402/7/5 1402/7/8 دانلود فایل 
PRN - 203 پرینتر رنگه  ALL IN ONE ریاست خدمات  مالیه  دهندگان 1402/7/5 1402/7/8 دانلود فایل 
PRN - 202  تدارک دوسیه  چنگک دار ریاست  خدمات مالیه  دهندگان 1402/7/5 1402/7/8 دانلود فایل 
PRN - 201  تدارک وسایل کمره ریاست  عمومی عواید  1402/7/5 1402/7/8 دانلود فایل 
PRN - 200   تدارک   اجناس مورد  ریاست عمومی تفتیش داخلی 1402/7/5 1402/7/8 دانلود فایل 
PRN - 199  تدارک  بطری مخابره  ریاست  ارتباط خارجه  1402/6/30 1402/7/2 دانلود فایل 
PRN - 198 تدارک  پرزه  جات پرادو  ریاست عمومی گمرکات  1402/6/30 1402/7/2 دانلود فایل 
PRN - 197  تدارک  نصب سیستم  کمره های امنیتی  ریاست  اسناد و  ارتباط 1402/6/30 1402/7/2 دانلود فایل 
PRN - 196  تدارک  اجناس مورد نیاز  مقام  وزارت  1402/6/30 1402/7/2 دانلود فایل 
PRN - 195  تدارک   خریداری پرزه  جات  کرولا  النترا هوندا 2017 ریاست  عواید غیر مالیاتی 1402/6/30 1402/7/2 دانلود فایل 
PRN - 194 تدارک   تونر و کارتریج   ریاست  منابع  بشری 1402/6/25 1402/6/28 دانلود فایل 
PRN - 193  تدارک  فلتر ها  ا  قطعه  محافظت گمرکات 1402/6/23 1402/6/26 دانلود فایل 
PRN - 192  تدارک  ماشین تصفیه  کن     ریاست  عمومی گمرکات  1402/6/23 1402/6/26 دانلود فایل 
PRN - 191 تخت دو منزله    ریاست عمومی گمرکات  1402/6/23 1402/6/26 دانلود فایل 
PRN - 189  تدارک کورس آموزشی IT  ریاست  محترم  تکنالوژی  معلوماتی  1402/6/22 1402/6/25 دانلود فایل 
PRN - 188   تدارک  ساخت  میزهای کاری دفاتر  آمریت  لیلام  و  واگذاری 1402/6/22 1402/6/25 دانلود فایل 
PRN - 187 تدارک   تهیه  اجناس مورد نیاز ریاست عمومی گمرکات  1402/6/22 1402/6/25 دانلود فایل 
PRN - 186  تدارک  7 قلم  اجناس تکنالوژی قطعه  محافظت  گمرکات 1402/6/22 1402/6/25 دانلود فایل 
PRN - 185 تدارک  لوازم صفائی ریاست  خدمات 1402/6/22 1402/6/25 دانلود فایل 
PRN - 184 تدارک  خریداری و نصب  موکت  (فرش ) ریاست مالبه دهندگان  کوچک  ریاست عمومی عواید 1402/6/19 1402/6/22 دانلود فایل 
PRN - 183  تدارک   شش پایه  کمپیوتر لپ  تاپ  ریاست عمومی شرکت های دولتی  1402/6/19 1402/6/22 دانلود فایل 
PRN - 182  ماشین  فوتوکاپی     ریاست  مدیریت  سرمایه گذاری عامه  1402/6/18 1402/6/22 دانلود فایل 
PRN - 181  تدارک  2 قلم جنس ریاست تعرفه   1402/6/18 1402/6/20 دانلود فایل 
PRN - 180  تدارک   پرزه  جات  مخابره   تدارک   پرزه  جات  مخابره  مورد ضرورت 1402/6/18 1402/6/20 دانلود فایل 
PRN - 179 تدارک   ایرکندیشن  12000 جنرال   قطعه  محافظت  گمرکات  1402/6/18 1402/6/20 دانلود فایل 
PRN - 178   تدارک تهیه اجناس مورد  نیاز  ریاست عمومی گمرکات 1402/6/18 1402/6/20 دانلود فایل 
PRN - 177 تدارک خریداری پرنتر رنگه ،کمپیوتر ،کوچ ها ریاست دعوت  ارشاد 1402/6/15 1402/6/18 دانلود فایل 
PRN - 176 تدارک POE splitter  ریاست منابع  بشری 1402/6/15 1402/6/18 دانلود فایل 
PRN - 175 خریداری رنگ   ریاست  خدمات  1402/6/15 1402/6/18 دانلود فایل 
PRN - 173  روغنیات  و لوازم  مورد  ضرورت  ریاست   خدمات 1402/6/15 1402/6/18 دانلود فایل 
PRN - 172 تدارک پوستر چسپی  ریاست  مطبوعات و آگاهی عامه  1402/6/13 1402/6/18 دانلود فایل 
PRN - 171 10 پایه مخابره  مورد نیاز  ریاست  عمومی گمرکات  1402/6/13 1402/6/18 دانلود فایل 
PRN - 170 تدارک هاردیسک  قطعه  محافظت گمرکات  1402/6/12 1402/6/16 دانلود فایل 
PRN - 169 تدارک بطری مورد نیاز   ریاست  عمومی گمرکات  1402/6/12 1402/6/16 دانلود فایل 
PRN - 168  تدارک  لوازم  برقی ریاست خدمات  1402/6/12 1402/6/16 دانلود فایل 
PRN - 167 تدارک ماشین  آب تصفیه  کن ریاست خدمات 1402/6/12 1402/6/14 دانلود فایل 
PRN - 166 تدارک ضروریات  پاکی و صفایی ریاست خدمات  1402/6/12 1402/6/16 دانلود فایل 
PRN - 165  تدارک لپ تاپ  ریاست  عمومی گمرکات 1402/6/12 1402/6/14 دانلود فایل 
PRN - 164 تدارک وسایل برق ریاست خدمات مالیه دهندگان 1402/6/11 1402/6/13 دانلود فایل 
PRN - 163  تدارک مواد رنگ  ریاست خدمات مالیه دهندگان 1402/6/11 1402/6/13 دانلود فایل 
PRN - 162 تدارک وسایل تکنالوژی ریاست عمومی عواید 1402/6/11 1402/6/13 دانلود فایل 
PRN - 161 تدارک فارسنگ لندکروزر 2013  ریاست عمومی مالی و اداری 1402/6/11 1402/6/13 دانلود فایل 
PRN - 159 تدارک کولر آبی  ریاست محترم تنفیذ قانون گمرکات 1402/6/7 1402/6/9 دانلود فایل 
PRN - 158 تدارک انتقال موتر ها ریاست محترم عمومی گمرکات 1402/6/7 1402/6/9 دانلود فایل 
PRN - 157 تدارک پرزه جات پرنتر ریاست محترم تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1402/6/7 1402/6/9 دانلود فایل 
PRN - 156 تدارک رنگ پرنتر ریاست محترم عمومی تفتیش داخلی 1402/6/7 1402/6/9 دانلود فایل 
PRN - 155 تدارک تایر کرولا1997 قطعه محافظت گمرکات 1402/6/7 1402/6/9 دانلود فایل 
PRN - 154 تدارک دیوایس های حاضری ریاست محترم منابع بشری 1402/6/4 1402/6/6 دانلود فایل 
PRN - 153  تدارک کارتریج ریاست محترم مالی وحسابی 1402/6/4 1402/6/6 دانلود فایل 
PRN - 152  تدارک مبلائیل و فلتر ها   ریاست محترم خدمات 1402/6/4 1402/6/6 دانلود فایل 
PRN - 151 تدارک پرزه جات کرولا 1996  آمریت شکایات مقام محترم وزارت 1402/6/4 1402/6/6 دانلود فایل 
PRN - 150  تدارک فرنیچر  ریاست خدمات مالیه دهندگان 1402/6/4 1402/6/6 دانلود فایل 
PRN - 149 تدارک اجناس موردضرورت ریاست محترم خدمات 1402/6/4 1402/6/6 دانلود فایل 
PRN - 148 تدارک پرزه جات کرولا 1996 آمریت شکایات مقام محترم وزارت  1402/6/2 1402/6/4 دانلود فایل 
PRN - 147 تدارک اجناس ریاست خدمات مالیه دهندگان 1402/6/2 1402/6/4 دانلود فایل 
PRN - 146 تدارک پرزه جات جنراتور ریاست خدمات  1402/6/2 1402/6/4 دانلود فایل
PRN - 145  تدارک اعمار الماری ریاست عمومی گمرکات 1402/6/2 1402/6/4 دانلود فایل 
PRN - 144 تدارک ترمیم و نصب لوازم ریاست مالیه دهندگان کوچک  1402/6/2 1402/6/4 دانلود فایل 
PRN - 143 تدارک پرنتر   ریاست محترم منابع بشری 1402/6/2 1402/6/4 دانلود فایل 
PRN - 142 تدارک اجناس موردضرورت   ریاست محترم خدمات  1402/6/2 1402/6/4 دانلود فایل 
PRN - 141  تدارک اجناس مورد ضرورت قطعه محافظت گمرکات 1402/6/2 1402/6/4 دانلود فایل 
PRN - 140 تدارک کمپیوتردیسکتاپ  All in one ریاست تنفیذ قانون 1402/5/31 1402/6/2 دانلود فایل 
PRN - 139  تدارک اجناس مورد ضرورت ریاست اسناد و ارتباط 1402/5/31 1402/6/2 دانلود فایل 
PRN - 138 تدارک اجناس مورد ضرورت ریاست عمومی عواید 1402/5/31 1402/6/2 دانلود فایل 
PRN - 137  تدارک کمره های امنیتی و هاردیسک   ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی  1402/5/31 1402/6/2 دانلود فایل 
PRN - 136  تدارک پرنتر رنگه   ریاست خدمات مالیه دهندگان 1402/5/31 1402/6/2 دانلود فایل 
PRN - 134 تدارک نصب فایبر نوری ریاست تکنالوژی ارتباطی ومعلوماتی  1402/5/31 1402/6/2 دانلود فایل 
PRN - 133 تدارک خریداری و نصب و فعال سازی تانکی   ریاست عمومی خزینه تقاعد 1402/5/31 1402/6/2 دانلود فایل 
PRN - 132  تدارک خریداری و نصب و فعال سازی تانکی  ریاست عمومی خزینه تقاعد 1402/5/23 1402/5/25 دانلود فایل 
PRN - 131 تدارک اجناس مورد ضرورت  ریاست اسناد و ارتباط 1402/5/23 1402/5/25 دانلود فایل 
PRN - 130  تدارک کمپریسور سامسونگ  ریاست عمومی گمرکات 1402/5/21 1402/5/23 دانلود فایل 
PRN - 129 تدارک ساختن سایه بان و لوحه  ریاست مالیه دهندگان کوچک ریاست عمومی عواید 1402/5/21 1402/5/23 دانلود فایل 
PRN - 128 تدارک مبلائیل و فلتر قطعه محافظت گمرکات 1402/5/21 1402/5/23 دانلود فایل 
PRN - 127 تدارک اجناس   قطعه محافظت گمرکات 1402/5/21 1402/5/23 دانلود فایل 
PRN - 126  تدارک سویچ های POE ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1402/5/21 1402/5/23 دانلود فایل 
PRN - 125  تدارک 26 قلم اجناس  ریاست خدمات حقوقی وپالیسی عواید 1402/5/21 1402/5/23 دانلود فایل 
PRN - 124 تدارک قفل الکترونیکی  ریاست عمومی بودجه ملی 1402/5/21 1402/5/23 دانلود فایل 
PRN - 122 تدارک سویچ های POE  ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1402/5/16 1402/5/18 دانلود فایل 
PRN - 121 قفل های فنگر پرنت ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1402/5/16 1402/5/18 دانلود فایل 
PRN - 120 تدارک اجناس ریاست تحقیق ، پلان و نظارت  1402/5/16 1402/5/18 دانلود فایل 
PRN - 119 تدارک لپ تاب و پرنتر مقام وزارت 1402/5/16 1402/5/18 دانلود فایل 
PRN - 118  تدارک موترسایکل هندا ریاست عمومی گمرکات 1402/5/16 1402/5/18 دانلود فایل 
PRN - 117 تدارک پرزه جات کمپیوتر ریاست عمومی گمرکات 1402/5/16 1402/5/18 دانلود فایل 
PRN - 116 تدارک شش قلم اجناس تکنالوژی ریاست خدمات حقوق و پالیسی عواید 1402/5/16 1402/5/18 دانلود فایل 
PRN - 115  تدارک اجناس  ضرورت معینیت مالی  1402/5/16 1402/5/18 دانلود فایل 
PRN - 114 تدارک موکیت  و  فوم   ریاست  خدمات   1402/5/13 1402/5/16 دانلود فایل 
PRN - 113 تدارک پنج  پایه  لپ  تاپ   ریاست بورد حقوقی  1402/5/13 1402/5/16 دانلود فایل 
PRN - 112 تدارک کارتریج ریاست عمومی عواید  1402/5/11 1402/5/14 دانلود فایل
PRN - 111 تدارک دو قلم جنس مورد نیاز  ریاست عمومی دفتر 1402/5/11 1402/5/14 دانلود فایل 
PRN - 110  تدارک شش قلم اجناس تکنالوژی ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1402/5/11 1402/5/14 دانلود فایل 
PRN - 109  تدارک وسایل جنراتور 26 کلیوات  ریاست مالیه دهندگان کوچک  1402/5/10 1402/5/12 دانلود فایل 
PRN - 108 تدارک انتقال یک عراده کرین 75 تن ریاست عمومی گمرکات 1402/5/10 1402/5/12 دانلود فایل 
PRN - 107  ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی  تدارک نصب منهول جداگانه 1402/5/9 1402/5/11 دانلود فایل 
PRN - 106  تدارک ایرکندیشن 24000 بی تی یو ریاست عمومی گمرکات 1402/5/9 1402/5/11 دانلود فایل 
PRN - 105  تدارک موترسایکل  ریاست عمومی گمرکات  1402/5/9 1402/5/11 دانلود فایل
PRN - 103  تدارک کارتریج و تونرماشین فوتوکاپی ریاست عمومی عواید 1402/5/9 1402/5/11 دانلود فایل 
PRN - 102 تدارک رنګ ماشین فوتوکاپی  ریاست عمومی مالی و اداری 1402/5/9 1402/5/11 دانلود فایل 
PRN - 101  تدارک دیوایس های حاضری ریاست منابع بشری 1402/5/8 1402/5/10 دانلود فایل 
PRN - 100  تدارک کارتریج  ریاست تحلیل و انکشاف پالیسی ها 1402/5/8 1402/5/10 دانلود فایل 
PRN - 99  تدارک پرزه جات کرولا مودل 2017  ریاست عواید غیز مالیاتی 1402/5/8 1402/5/10 دانلود فایل 
PRN - 98 تدارک پرزه جات موتر خدماتی ریاست مالیه دهندگان کوچک  1402/5/8 1402/5/10 دانلود فایل 
PRN - 97  تدارک ایزوگام و ترمیم تشناب ها  ریاست عمومی تکافل و اموربیمه ها 1402/5/8 1402/5/10 دانلود فایل 
PRN - 96  تدارک پرنتر و کارتریج   ریاست تدارکات  1402/5/2 1402/5/4 دانلود فایل 
PRN - 95 تدارک قرطاسیه و مواد مصرفی ریاست عمومی بودجه ملی  1402/5/2 1402/5/4 دانلود فایل 
PRN - 94 تدارک ترمیم و ساخت الماری معینیت پالیسی  1402/5/2 1402/5/4 دانلود فایل 
PRN - 46 تدارک وسایل جنراتور 26 کلیوات ریاست مالیه دهندگان کوچک 1402/5/2 1402/5/4 دانلود فایل 
PRN - 93  تدارک  تجهیزات تکنالوژی ریاست عموی عواید 1402/4/31 1402/5/2 دانلود فایل 
PRN - 92 تدارک بطری یو پی اس ریاست تکنالوژی ارتباطی ومعلوماتی  1402/4/31 1402/5/2 دانلود فایل 
PRN - 91 تدارک اجناس مورد نیاز  معینیت مالی 1402/4/31 1402/5/2 دانلود فایل 
PRN - 90 تدارک پرنتر ALL IN ONE  ریاست خدمات مالیه دهندگان 1402/4/29 1402/4/31 دانلود فایل 
PRN - 89  تدارک   لپ  تاپ  معینیت مالی 1402/4/28 1402/4/31 دانلود فایل
PRN - 88  تدارک  کوچ  و چوکی  معینیت مالی  1402/4/28 1402/4/31 دانلود فایل 
PRN - 87 تدارک فرش ترکی   معینیت مالی  1402/4/28 1402/4/31 دانلود فایل 
PRN - 86 تدارک  یخچال   معینیت مالی  1402/4/28 1402/4/31 دانلود فایل 
PRN - 85 تدارک  شش پایه  منقل  معینیت گمرکات 1402/4/28 1402/4/31 دانلود فایل 
PRN - 84   تدارک پرزه  جات جنراتور  معینیت عواید گمرکات  1402/4/28 1402/4/31 دانلود فایل 
PRN - 83 تدارک تجهیزات تکنالوژی ریاست عمومی عواید  1402/4/27 1402/4/29 دانلود فایل 
PRN - 82 تدارک پرنتر ALL IN ONE ریاست خدمات مالیه دهندگان 1402/4/26 1402/4/28 دانلود فایل 
PRN - 81  تدارک کارتریج معینیت مالی 1402/4/26 1402/4/28 دانلود فایل 
PRN - 80 تدارک پرزه جات لندکروزر 2017 ریاست عمومی تفتیش داخلی 1402/4/25 1402/4/27 دانلود فایل
PRN - 79 تدارک کارتریج  آمریت لیلام و واگذاری 1402/4/25 1402/4/27 دانلود فایل
PRN - 78  تدارک رنگ پرنتر  قطعه محافظت گمرکات 1402/4/25 1402/4/27 دانلود فایل 
PRN - 77 تدارک شش قلم جنس ریاست بورد حل منازعات مالیاتی 1402/4/24 1402/4/26 دانلود فایل 
PRN - 76 تدارک کمپریسور  ریاست عمومی  گمرکات 1402/4/24 1402/4/26 دانلود فایل 
PRN - 75 تدارک موترسایکل ریاست عمومی گمرکات 1402/4/24 1402/4/26 دانلود فایل 
PRN - 74 تدارک کمپیوتر چک و پروگرام وسایط  ریاست خدمات  1402/4/24 1402/4/26 دانلود فایل 
PRN - 73  تدارک ماشین های اسکنر ریاست عمومی گمرکات 1402/4/24 1402/4/26 دانلود فایل 
PRN - 72 تدارک رنگ پرنتر  معینیت اداری 1402/4/21 1402/4/22 دانلود فایل 
PRN - 71  تدارک کمپیوتر چک و پروگرام وسایط ریاست خدمات 1402/4/21 1402/4/24 دانلود فایل 
PRN - 70 تدارک Tubo جنراتور ریاست عمومی گمرکات  1402/4/21 1402/4/24 دانلود فایل 
PRN - 69 تدارک ماشین های اسکنر ریاست عمومی گمرکات 1402/4/21 1402/4/23 دانلود فایل 
PRN - 68  تدارک کمپریسور ریاست عمومی  گمرکات 1402/4/21 1402/4/23 دانلود فایل 
PRN - 67  تدارک سولر و بطری  ریاست قطعه محافظت گمرکات 1402/4/21 1402/4/23 دانلود فایل 
PRN - 66 تدارک کولر هوا   ریاست قطعه محافظت گمرکات 1402/4/21 1402/4/23 دانلود فایل 
PRN - 65 تدارک ماشین فرونر هید بند 2010 ریاست قطعه محافظت گمرکات 1402/4/17 1402/4/19 دانلود فایل 
PRN - 64 تدارک شش قلم جنس  ریاست بورد حل منازعات مالیاتی 1402/4/17 1402/4/19 دانلود فایل
PRN - 63  تدارک پرزه جات وسایط ریاست قطعه محافظت گمرکات 1402/4/17 1402/4/19 دانلود فایل 
PRN - 62  تدارک کمپیوتر چک و پروگرام و سایط  ریاست خدمات 1402/4/15 1402/4/17 دانلود فایل 
PRN - 61 تدارک اجناس مورد نیاز  معاونیت حمایوی ریاست عمومی عواید  1402/4/15 1402/4/17 دانلود فایل 
PRN - 60 تدارک پرزه جات کمپوتر  ریاست عمومی گمرکات 1402/4/15 1402/4/17 دانلود فایل 
PRN - 59 تدارک جی پی اس  ریاست خدمات  1402/4/15 1402/4/17 دانلود فایل 
PRN - 58 تدارک مخابره ریاست عمومی گمرکات 1402/4/15 1402/4/17 دانلود فایل 
PRN - 57 تدارکTurbo جنراتور ریاست عمومی گمرکات 1402/4/15 1402/4/17 دانلود فایل 
PRN - 56 تدارک رنگ پرنتر ها  گمرک میدان هوایی 1402/4/13 1402/4/15 دانلود فایل 
PRN - 55  تدارک ادویه مورد نیاز ریاست منابع بشری 1402/4/13 1402/4/15 دانلود فایل 
PRN - 54 تدارک چوکی پلاستیکی یک نفره  ریاست خدمات مالیه دهندگان 1402/4/13 1402/4/15 دانلود فایل 
PRN - 53  تدارک  پرزه  جات  لپ  تاپ  ریاست  عمومی گمرکات 1402/4/12 1402/4/14 دانلود فایل 
PRN - 52 تدارک  شش قلم  جنس  بورد حل منازعات مالیاتی  1402/4/12 1402/4/14 دانلود فایل 
PRN - 51 تدارک  پارتیشن و ترمیم آشپزخانه ریاست مالیه  دهندگان  کوچک ریاست عمومی عواید 1402/4/12 1402/4/14 دانلود فایل 
PRN - 50 تدارک ادویه مورد ضرورت قطه محافظت  گمرکات  1402/4/5 1402/4/10 دانلود فایل 
 PRN - 49 تدارک چوکی مراجعین   وزارت مالیه  1402/4/5 1402/4/11 دانلود فایل 
PRN - 48 تدارک  کمره عکاسی  ریاست عمومی گمرکات 1402/4/4 1402/4/5 دانلود فایل 
PRN - 47  تدارک کارتریج  معینیت پالیسی 1402/4/4 1402/4/5 دانلود فایل 
PRN - 45 تدارک کارتریج  ریاست عمومی دفتر  1402/3/31 1402/4/1 دانلود فایل 
PRN - 44 تدارک کارتریج و تونر فوتو کاپی معاونیت عملیاتی گمرکات 1402/3/31 1402/4/3 دانلود فایل 
PRN - 43  تدارک ادویه مورد نیاز  ریاست منابع بشری 1402/3/29 1402/3/31 دانلود فایل 
PRN - 42  تدارک کارتریج و تونر ماشین فوتوکاپی معاوینت عملیاتی گمرکات 1402/3/29 1402/3/31 دانلود فایل 
PRN - 41  تدارک پنجره حفاظتی کلکین   آمریت تامین روابط با ولایات  1402/3/29 1402/3/31 دانلود فایل 
PRN - 40 تدارک ترمیم و بازسازی تعمیر لابراتوار معینیت عواید و گمرکات 1402/3/29 1402/3/31 دانلود فایل 
PRN - 39 تدارک پارتیشن دفتر ریاست تحلیل و انکشاف پالیسی ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی 1402/3/27 1402/3/30 دانلود فایل 
PRN - 38 تدارک اجناس لندکروزر مودل 2008 معاونیت عملیاتی ریاست عمومی عواید  1402/3/27 1402/3/30 دانلود فایل 
PRN - 37  تدارک کارتریج و تونر ماشین فوتوکاپی ریاست عمومی عواید 1402/3/27 1402/3/30 دانلود فایل 
PRN - 36  تدارک ادویه  کلنیک ریاست منابع بشری 1402/3/23 1402/3/27 دانلود فایل 
PRN - 35  تدارک ماشین تست بطری  ریاست تعرفه گمرکات 1402/3/22 1402/3/24 دانلود فایل 
PRN - 34  تدارک اجناس سرد خانه ریاست عمومی گمرکات  1402/3/22 1402/3/24 دانلود فایل 
PRN - 33  تدارک کارتریج و تونر  ریاست عمومی گمرکات 1402/3/22 1402/3/24 دانلود فایل 
PRN - 32 تدارک تایر هایلکس  قطعه محافظت گمرکات 1402/3/22 1402/3/24 دانلود فایل 
PRN - 31 ریاست تعرفه گمرکات تدارک ماشین تست بطری ها 1402/3/20 1402/3/22 دانلود فایل 
PRN - 30  تدارک اجناس سرد خانه ریاست عمومی گمرکات 1402/3/20 1402/3/22 دانلود فایل 
PRN - 29  تدارک پرزه جات جنراتور  ریاست خدمات 1402/3/17 1402/3/20 دانلود فایل 
PRN - 28 تدارک دستگاه سرد کننده دیتاسنتر  ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1402/3/11 1402/3/14 دانلود فایل 
PRN - 27 تدارک کارتریج  ریاست منابع بشری  1402/3/10 1402/3/13 دانلود فایل 
PRN - 26  تدارک پرزه جات جنراتور ریاست خدمات  1402/3/10 1402/3/13 دانلود فایل 
PRN - 25 تدارک کمپرسور ریاست عمومی گمرکات  1402/3/10 1402/3/13 دانلود فایل
PRN - 24  تدارک کارتریج ریاست عمومی دفتر 1402/3/10 1402/3/13 دانلود فایل
PRN - 23 تدارک دوسیه سوانح کارمندان  کارمندان ریاست منابع بشری 1402/3/10 1402/3/13 دانلود فایل
PRN - 22 تدارک کنفرانس روم قطعه محافظت گمرکات  1402/3/10 1402/3/13 دانلود فایل
PRN - 21  تدارک کمپیوتر  ریاست تنفیذ و اطاعت پذیری مالیاتی  ریاست عمومی عواید 1402/3/9 1402/3/11 دانلود فایل
PRN - 20 تدارک کارتریج   ریاست تنفیذ و اطاعت پذیری مالیاتی ریاست عمومی عواید 1402/3/6 1402/3/8 دانلود فایل
PRN - 19  تدارک کارتریج ریاست عمومی مالی و اداری 1402/3/6 1402/3/8 دانلود فایل
PRN - 18 تدارک کارتریج و تونر فوتوکاپی  ریاست عمومی عواید 1402/3/6 1402/3/8 دانلود فایل
PRN - 17 تدارک تونر و پرنتر  ریاست منابع بشری 1402/3/3 1402/3/6 دانلود فایل
PRN - 16 تدارک کارتریج  ریاست عمومی مالی و اداری 1402/3/3 1402/3/6 دانلود فایل
PRN - 15 تدارک هارد دیسک  ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1402/3/3 1402/3/6 دانلود فایل
PRN - 14  تدارک کارتریج و تونرفوتوکاپی   ریاست عمومی عواید 1402/3/3 1402/3/6 دانلود فایل
PRN - 13 تدارک لوازم  کنفرانس روم قوماندانی قطعه 1402/2/31 1402/3/2 دانلود فایل
PRN - 12  تدارک لوازم  کنفرانس روم قوماندانی قطعه  1402/2/28 1402/2/31 دانلود فایل
PRN - 11 تدارک اسپلایسر فیوژن ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1402/2/26 1402/2/28 دانلود فایل
PRN - 10 کمپریسور  ایرکندیشن ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1402/2/26 1402/2/28تدارک دانلود فایل
PRN - 9  تدارک البسه مورد ضرورت  آمریت گمرک  میدان هوایی کابل  1402/2/26 1402/2/28 دانلود فایل
PRN - 8 تدارک اسپلایسر فیوژن ریاست محترم تکنالوژی ارتباطی و معلومات 1402/2/25 1402/2/26 دانلود فایل
PRN - 7 تدارک البسه  ریاست گمرک میدان هوایی کابل 1402/2/23 1402/2/25 دانلود فایل
PRN - 6 تدارک ایجاد دیوار محافظتی ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1402/2/23 1402/2/26 دانلود فایل
PRN - 5 تدارک اجناس مصرفی ریاست دفتر 1402/2/23 1402/2/25 دانلود فایل
PRN - 4 اسپلایسر فیوژن ریاست محترم تکنالوژی ارتباطی و معلومات 1402/2/19 1402/2/23 دانلود فایل
PRN - 2  تدارک یک قلم کارتریج وزارت مالیه 1402/2/18 1402/2/20 دانلود فایل
PRN -1  تدارک ده قلم جنس  آکادمی گمرکات 1402/2/11 1402/2/13 دانلود فایل
PRN-307  تدارک پروگرام و چک  عمومی لفت ریاست عمومی  املاک  دولتی 1401/12/16 1401/12/18 دانلود فایل
PRN-306 تدارک کارتریج تدارک کارتریج 1401/12/16 1401/12/18 دانلود فایل
PRN-305  تدارک اجناس تکنالوژی  ریاست خدمات مالیه دهنده گان  ،آمریت هماهنگی مستوفیت ها ،ریاست تکنالوژی وریاست پالیسی مالی 1401/12/9 1401/12/11 دانلود فایل
PRN-304  تدارک اجناس رنگنمالی و افزار فلز کاری ریاست خدمات 1401/12/3 1401/12/6 دانلود فایل
PRN-303 تدارک کارتریج  ریاست بورد حقوقی 1401/12/3 1401/12/6 دانلود فایل
PRN-302  تدارک کارتریج آمریت هماهنگی مستوفیت 1401/12/3 1401/12/6 دانلود فایل
PRN-301  تدارک جک وترازو  آمریت گمرک میدان هوایی کابل 1401/11/27 1401/11/29 دانلود فایل
PRN-300 تدارک اجناس تکنالوژی  ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد  بزرگ 1401/11/27 1401/11/29 دانلود فایل
PRN-299  تدارک تجیزات  مورد ضرورت اسیکودا ریاست حمایت و انکشاف گمرکات 1401/11/27 1401/11/29 دانلود فایل
PRN-298  تدارک کیبل جهت نصب کمره های امنیتی ریاست خدمات مالیه  دهنده گان  1401/11/27 1401/11/29 دانلود فایل
PRN-297  تدارک تهیه نصب انترنت قایبر نوری ریاست خدمات مالیه دهنده گان 1401/11/27 1401/11/29 دانلود فایل
PRN-296 تدارک ترمیم و پرزه  جات موتر تاتا 2012 و یک  عراده موتر  میستوبیشی معاونیت تخنیکی  عواید 1401/11/23 1401/11/25 دانلود فایل
PRN-295 تدارک ضرورت ورکشاپ  معاونیت عواید  تخنیکی 1401/11/23 1401/11/25 دانلود فایل
PRN-294  تدارک ساعت موتوری ریاست خدمات 1401/11/23 1401/11/24 دانلود فایل
PRN-293 تدارک پرده و شش ساکته ریاسات هماهنگی  و نظارت 1401/11/20 1401/11/22 دانلود فایل
PRN-292 تدارک پرنتر قطعه محافظت گمرکات 1401/11/17 1401/11/19 دانلود فایل
PRN-291 تدارک تایر پرادو 2007  ریاست عمومی تفتیش داخلی 1401/11/13 1401/11/15 دانلود فایل
PRN-290 تدارک سافت ویر  تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1401/11/13 1401/11/15 دانلود فایل
PRN-289 تدارک کارتریح قطعه محافظت عامه  1401/11/13 1401/11/15 دانلود فایل
PRN-288 تدارک پرزه جات  کمپیوتر ریاست عمومی پالیسی مالی  واقتصاد بزرگ 1401/11/13 1401/11/15 دانلود فایل
PRN-287 تدارک اسکنر وزارت مایه  1401/11/11 1401/11/13 دانلود فایل
PRN-286  تدارک اعاشه ریاست تنفیذ وقانون 1401/11/10 1401/11/12 دانلود فایل
PRN-284  تدارک اسکنر HP  ریاست محاسبات 1401/11/10 1401/11/12 دانلود فایل
PRN-283 تدارک اجناس تکنالوژی ریاست محاسبات،ریاست سرمایه گذاری وریاست اسناد وارتباط 1401/11/10 1401/11/12 دانلود فایل
PRN-282  تدارک بخاری و ساکت   تدارک بخاری و ساکت  1401/11/9 1401/11/11 دانلود فایل
PRN-281 تدارک ضروریات بطری UPS  ریاست عمومی گمرکات 1401/11/8 1401/11/10 دانلود فایل
PRN-280 تدارک پرنتر  چاپ کارت  تکنالوژی ارتباطی ومعلوماتی 1401/11/8 1401/11/9 دانلود فایل
PRN-279 تدارک کارتریج   ریاست  مالی و حسابی 1401/11/6 1401/11/8 دانلود فایل
PRN-277 تدارک هفته نامه  ریاست ارتباط  و آگاهی عامه 1401/11/2 1401/11/5 دانلود فایل
           
PRN-275 تدارک کارتریج و پرزه کاپیر  تادیات  1401/10/28 1401/11/1 دانلود فایل
PRN-274 تدارک تجهیزات مورد نیاز اکسری ریاست عمومی گمرکات 1401/10/28 1401/11/1 دانلود فایل
PRN-273 تدارک ترمیم غرفه معلومات معینیت عواید و گمرکات  1401/10/28 1401/11/1 دانلود فایل
PRN-272 تدارک ترمیم چاه  مرکز وزارت 1401/10/29 1401/11/1 دانلود فایل
PRN-271 تدارک هواکش واجناس هنگر برای ریاست خدمات 1401/10/27 1401/10/29 دانلود فایل
PRN-270 تدارک گاز مایع ریاست عمومی عواید 1401/10/27 1401/10/29 دانلود فایل
PRN-269 تدارک کارتریج  ریاست هماهنگی 1401/10/27 1401/10/29 دانلود فایل
PRN-268 تدارک ترمیم و جابجا نمودن کانکس ریاست عواید 1401/10/25 1401/10/27 دانلود فایل
PRN-267  تدارک بطری و اجناس ریاست شرکت های دولتی وریاست عواید 1401/10/25 1401/10/26 دانلود فایل
PRN-266  تدارک کمپریسور و  لوازم  ایرکندیشن ریاست عمومی مالی و  اداری و ریاست تکنالوژی 1401/10/21 1401/10/22 دانلود فایل
PRN-265  تدارک چارجر های لپ تاپ ریاست خدمات 1401/10/21 1401/10/22 دانلود فایل
PRN-264 تدارک کارتریج  منابع بشری 1401/10/18 1401/10/19 دانلود فایل
PRN-263 تدارک وسایل سرپوش سایه بان جنراتور ریاست خدمات مالیه دهنده گان  1401/10/17 1401/10/19 دانلود فایل
PRN-262 تدارک ترمیم غرفه معلومات معینیت عوایدی و گمرکات 1401/10/17 1401/10/19 دانلود فایل
PRN-261 تدارک ترمیم رنجر و.پیکپ آکادمی گمرکات 1401/10/17 1401/10/19 دانلود فایل
PRN-260 تدارک کارتریج   ریاست عمومی سرمایه گذاری عامه  و  زیربنا  1401/10/15 1401/10/17 دانلود فایل
PRN-259  تدارک ترمیم و  پرزه جات هایلکس  ریاست حمایت وانکشاف عواید وگمرکات  1401/10/15 1401/10/17 دانلود فایل
PRN-258 تدارک لیسنس افس 2016  ریاست عمومی بودجه ملی 1401/10/11 1401/10/13 دانلود فایل
PRN-257 تدارک اعمار  یک باب پیره دار خانه  آمریت گمرک پکتیکا 1401/10/11 1401/10/13 دانلود فایل
PRN-256  تدارک ترمیم  ترمیم دفتر اجرائیه برای ریاست تکنالوژی ارتباطی ومعلوماتی 1401/10/11 1401/10/13 دانلود فایل
PRN-255  تدارک قالین قوماندانی تولی امینیتی  وزارت مالیه  1401/10/5 1401/10/7 دانلود فایل
PRN-254 تدارک گاز مایع ریاست عمومی بیمه ها وتکافل  1401/10/5 1401/10/7 دانلود فایل
PRN-253  تدارک ترمیم تشناب  ریاست دعوت  و ارشاد 1401/9/30 1401/10/3 دانلود فایل
PRN-252  تدارک کارتریج ریاست اسناد و ارتباط 1401/9/30 1401/10/3 دانلود فایل
PRN-251  تدارک پرزه جات و ترمیم دروازه  آکادمی ملی گمرکات  1401/9/30 1401/10/3 دانلود فایل
PRN-250 تدارک پرزه جات ماشین فوتوکاپی ریاست  عمومی مالی واداری 1401/9/24 1401/9/26 دانلود فایل
PRN-249  لیسنس افس ریاست عمومی بودجه ملی 1401/9/23 1401/9/26 دانلود فایل
PRN-248  تدارک گاز ایرکندیشن و ابگرمی بایلر آکادمی گمرکات 1401/9/23 1401/9/26 دانلود فایل
PRN-247  تدارک تخت اوت دور و  پرزه بخازی منابع بشری و قطعه محافظت 1401/9/23 1401/9/26 دانلود فایل
PRN-246 تدارک چاپ و نشر بنر ها وزارت مالیه  1401/9/22 1401/9/24 دانلود فایل
PRN-245  تدارک وسایل رنگمالی  ریاست خدمات 1401/9/20 1401/9/21 دانلود فایل
PRN-244 تدارک اجناس تکنالوژی ادارات 1401/9/20 1401/9/22 دانلود فایل
PRN-243  تدارک کانکس 20فت گمرک میدان هوایی کندهار 1401/9/15 1401/9/19 دانلود فایل
PRN-242  تدارک البسه آمریت گمرک میدان هوایی کابل 1401/9/15 1401/9/15 دانلود فایل
PRN-241  تدارک اعاشه محصلین  آکادمی ملی عولید  و گمرکات  1401/9/13 1401/9/15 دانلود فایل
PRN-240 تدارک سه پایه کمپیوتر ریاست تنفیذ قانون 1401/9/9 1401/9/12 دانلود فایل
PRN-239 تدارک ایرکندیشن SAMSUNG ریاست عواید غیر مالیاتی 1401/9/9 1401/9/12 دانلود فایل
PRN-238  تدارک وسایل سرپوش سایه بان جنراتور   ریاست خدمات مالیه دهنده گان  1401/9/9 1401/9/12 دانلود فایل
PRN-237 تدارک کمپییوتر  ریاست عواید 1401/9/6 1401/9/8 دانلود فایل
PRN-236 تدارک انتی ویروس  آمریت افمس 1401/9/6 1401/9/6 دانلود فایل
PRN-235 تدارک ترمیم مرکزگرمی ریاست خزینه تقاعد 1401/9/6 1401/9/8 دانلود فایل
PRN-234 تدارک البسه  معینیت اداری 1401/9/5 1401/9/6 دانلود فایل
PRN-233 تدارک 7 قلم جنس  ریاست  پلانگذاری پالیسی ها نظارت  و ارزیابی گمرکات 1401/9/5 1401/9/6 دانلود فایل
PRN-232 تدارک اجناس ریاست خدمات مالیه دهنده گان 1401/9/1 1401/9/3 دانلود فایل
PRN-231  تدارک اجناس تکنالوژی  ریاست بودجه  ریاست تعرفه  و ریاست سرمایه گذاری عامه 1401/9/1 1401/9/3 دانلود فایل
PRN-230 تدارک مگنت برق ریاست خدمات 1401/9/1 1401/9/3 دانلود فایل
PRN-229 تدارک البسه  آمریت گمرک میدان هوایی کابل  1401/9/1 1401/9/3 دانلود فایل
PRN-228 تدارک پرزه جات موتر ریاست خدمات 1401/8/29 1401/9/1 دانلود فایل
PRN-227  تدارک اجناس تکنالوژی   ریاست خدمات  مالیه دهنده گان 1401/8/29 1401/9/1 دانلود فایل
PRN-226 تدارک تجهیزات انجنیری ریاست عمومی گمرکات 1401/8/29 1401/9/1 دانلود فایل
PRN-225 تدارک انتی ویروس ریاست خزاین 1401/8/26 1401/8/28 دانلود فایل
PRN-223  تدارک دوسیه کماندار  ریاست اسناد و ارتباط 1401/8/24 1401/8/28 دانلود فایل
PRN-222 تدارک وسایل مورد  ضرورت جنراتور ریاست مالیه دهنده گان کوچک 1401/8/19 1401/8/21 دانلود فایل
PRN-221 تدارک پرزه جات  ماشین  فوتوکاپی  ریاست منابع بشری 1401/8/18 1401/8/21 دانلود فایل
PRN-220 تدارک چراع دستی قطعه محافظت گمرکات 1401/8/18 1401/8/21 دانلود فایل
PRN-219 تدارک اجناس تکنالوژی ریاست عمومی گمرکات  1401/8/16 1401/8/18 دانلود فایل
PRN-218  تدارک اوت دور  و پکه کمپیوتر ریاست سرمایه گذاری وزیر بنا  1401/8/16 1401/8/18 دانلود فایل
PRN-217 تدارک قرطاسیه باب ریاست عمومی دفتر  و ریاست مالی وحسابی 1401/8/16 1401/8/18 دانلود فایل
PRN-216 تدارک ترمیم سرور روم کمره های امنیتی ریاست تکنالوژی  ارتباطی  و معلوماتی 1401/8/16 1401/8/18 دانلود فایل
PRN-215 تدارک بطری UPS ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1401/8/14 1401/8/16 دانلود فایل
PRN-214 تدارک تهیه ونصب  قفل فنگر آکادمی گمرکات 1401/8/12 1401/8/14 دانلود فایل
PRN-213 تدارک حفر چاه عمیق ریاست عمومی خزینه تقاعد 1401/8/9 1401/8/11 دانلود فایل
PRN-212 تدارک پرزه جات کرول جاپانی ریاست حقوقی گمرکات  1401/8/9 1401/8/11 دانلود فایل
PRN-211  تدارک  ترمیم مرکزگرمی ریاست خزینه تقاعد 1401/8/9 1401/8/11 دانلود فایل
PRN-210 تدارک پنج پایه کمپیوتر  آمریت اطلاعات و آگاهی عامه 1401/8/9 1401/8/11 دانلود فایل
PRN-209 تدارک چهار پایه کمپیوتر  ریاست عمومی گمرکات 1401/8/5 1401/8/9 دانلود فایل
PRN-208 تدارک لوازم  قرطاسیه باب   ریاست عمومی خزینه تقاعد  وریاست  عواید غیرمالیاتی 1401/8/9 1401/8/11 دانلود فایل
PRN-207 تدارک ترمیم رنجر قوماندانی وزارت 1401/8/4 1401/8/7 دانلود فایل
PRN-206 تدارک ده قلم جنس  آکادمی گمرکات  1401/8/2 1401/8/5 دانلود فایل
PRN-205 تدارک 4 قلم جنس  ریاست خدمات مالیه دهنده گان 1401/7/30 1401/8/1 دانلود فایل
PRN-204 تدارک اجناس  افمس 1401/7/28 1401/7/30 دانلود فایل
PRN-203 تدارک لپ تاپ DELL   ریاست عمومی تفتیش داخلی  1401/8/8 1401/8/9 دانلود فایل
PRN-202 تدارکMikroTik  ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1401/8/2 1401/8/5 دانلود فایل
PRN-201 تدارک فرش موکیت پشمی ریاست مالیه دهنده گان  1401/7/25 1401/7/27 دانلود فایل
PRN-200 تدارک اجناس تکنالوژی تدارک اجناس تکنالوژی 1401/8/2 1401/8/3 دانلود فایل
PRN-199 تدارک کارت سفید مفناطیسی ریاست منابع بشری  1401/7/23 1401/7/25 دانلود فایل
PRN-198 تدارک ترمیم مرکزگرمی وزارت مالیه  1401/7/27 1401/7/28 دانلود فایل
PRN-197  تدارک پرزه جات کمره   قطعه محافظت گمرکات  1401/7/23 1401/7/25 دانلود فایل
PRN-196 تدارک فرش موکیت   ریاست مالیه دهنده گان 1401/7/19 1401/7/20 دانلود فایل
PRN-195  تدارک روتر های مایکروتیک ریاست عمومی عواید  1401/7/26 1401/7/27 دانلود فایل
PRN-194 تدارک ترمیمات کنترول روم کمره های امنیتی ریاست تکنالوژی ارتباطی  و معلوماتی 1401/8/5 1401/8/7 دانلود فایل
PRN-193  تدارک ایمیل های رسمی   آکادمی گمرکات  1401/7/18 1401/7/20 دانلود فایل
PRN-192 تدارک سافت ویر ریاست تکنالوژی ارتباطی  و معلوماتی 1401/7/18 1401/7/20 دانلود فایل
PRN-191  تدارک کارتریج  ریاست تکنالوژی ارتباطی و  معلوماتی 1401/7/18 1401/7/20 دانلود فایل
PRN-190 تدارک البسه  آمریت گمرک میدان هوایی کابل 1401/7/14 1401/7/16 دانلود فایل
PRN-189 تدارک قرطاسیه   ریاست عمومی دفتر 1401/7/12 1401/7/13 دانلود فایل
PRN-188 تدارک حساب ایمیل  ریاست سیستم عواید 1401/7/11 1401/7/13 دانلود فایل
PRN-187  تدارک خشت کاری ریاست مشارکت و زیربنا 1401/7/9 1401/7/11 دانلود فایل
PRN-186  تدارک کمپیوتر ماشین حساب و سه ساکته ریاست عمومی عواید  1401/7/9 1401/7/11 دانلود فایل
PRN-185 ترمیم اتاق بام  وزارت مالیه  1401/7/13 1401/7/14 دانلود فایل
PRN-184  تدارک نصب و انستالیشن 75 پورت شبکه  مستوفیت نورستان 1401/7/5 1401/7/7 دانلود فایل
PRN-183  تدارک کارتریج  ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1401/7/5 1401/7/7 دانلود فایل
PRN-182 تدارک شش قلم جنس آمریت TIN 1401/7/3 1401/7/5 دانلود فایل
PRN-181 تدارک کارتریج برای ریاست هماهنگی  ریاست  خدمات  1401/7/2 1401/7/3 دانلود فایل
PRN-179 تدارک سافت ویر  ریاست تکنالوژی ارتباطی و  معلوماتی 1401/6/30 1401/7/2 دانلود فایل
PRN-178 تدارک نصب و  انستالیشین 120 پورت شبکه در مستوفیت کندهار ریاست تکنالوژی معلوماتی وارتباطی 1401/6/30 1401/7/2 دانلود فایل
PRN-177 تدارک قرطاسیه باب و  مایع شوینده ریاست مالی و حسابی  وریاست خزائن 1401/6/29 1401/6/31 دانلود فایل
PRN-176  تدارک هفت قلم جنس برای ادارات 1401/6/28 1401/6/30 دانلود فایل
PRN-175 تدارک 12 قلم جنس قطعه محافظت و ریاست دفتر 1401/6/26 1401/6/28 دانلود فایل
PRN-174  تدارک فرش موکیت ریاست مالیه دهنده  گان کوچک 1401/6/24 1401/6/26 دانلود فایل
PRN-173  تدارک 3 قلم جنس ریاست عمومی  گمرکات 1401/6/24 1401/6/26 دانلود فایل 
PRN - 172 تدارک ترمیم ایرکندیشن ها و ترمیم تشناب  ریاست خدمات مالیه دهنده گان 1401/6/23 1401/6/26 دانلود فایل
PRN - 171  تدارک سه پایه کمپیوتر ریاست تنفید قانون 1401/6/21 1401/6/23 دانلود فایل
PRN - 170 شش قلم جنس ادارت وزارت مالیه 1401/6/21 1401/6/23 دانلود فایل
PRN - 169 تدارک 20 قلم جنس منابع بشری و قطعه محافظت گمرکات 1401/6/19 1401/6/21 دانلود فایل
PRN - 168 تدارک کارتریح وتونر  ریاست عمومی سرمایه گذاری عامه  و زیر بنا  1401/6/19 1401/6/21 دانلود فایل
PRN - 167 تدارک لوازم رنگمالی    ریاست مالیه دهنده گان کوچک 1401/6/17 1401/6/19 دانلود فایل
PRN - 166  تدارک کمره عکاسی و دوسیه کاغذی قطعه عملیاتی تنفیذی و ریاست منابع بشری 1401/6/19 1401/6/21 دانلود فایل
PRN - 165 تدارک کارتریج و کود بند   ریاست تفیر مالیاتی 1401/6/13 1401/6/15 دانلود فایل
PRN - 164 تدارک دوازده قلم جنس  ادارت وزارت مالیه 1401/6/13 1401/6/15 دانلود فایل
PRN - 163 جنتری  ریاست ارتباط و آگاهی عامه 1401/6/10 1401/6/12 دانلود فایل
PRN - 162 تدارک یک سیت کارتریج ریاست نظارت و هماهنگی  ریاست عمومی دفتر 1401/6/10 1401/6/12 دانلود فایل
PRN - 161 تدارک پرزه جات ایرکندیشن  وزارت مالیه 1401/6/8 1401/6/10 دانلود فایل
PRN - 160 تدارک کارتریج   ریاست حقوقی عواید 1401/6/5 1401/6/6 دانلود فایل
PRN - 158  ترمیم دو عراده موتر  ریاست عواید و ریاست خدمات 1401/6/2 1401/6/5 دانلود فایل
PRN - 157  تدارک ده قلم جنس  آکادمی گمرکات 1401/5/30 1401/6/1 دانلود فایل
PRN - 156 تدارک ترمیم وسایل لازم دفتر کاری ریاست اداره کمک ها  1401/5/30 1401/6/1 دانلود فایل
PRN - 155 تدارک ایرکندیشن و چوکی  ریاست عواید غیر مالیاتی 1401/5/23 1401/5/25 دانلود فایل
PRN - 154  تدارک کاتریج ریاست پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ 1401/5/22 1401/5/24 دانلود فایل
PRN - 153 تدارک ترمیم سرپوش منهوول های کتاره های صحن حویلی وزارت مالیه  1401/5/22 1401/5/24 دانلود فایل
PRN - 152  تدارک پچکورد کت 6   ریاست تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی 1401/5/30 1401/6/1 دانلود فایل
PRN - 151  تدارک ترمیم پروگرام نمودن تیلفون های سیسکو ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1401/5/18 1401/5/20 دانلود فایل
PRN - 150 تدارک دو قلم جنس وماندانی تولی و ریاست دفتر وزارت  1401/5/18 1401/5/20 دانلود فایل
PRN - 149 تدارک ترمیم و سایط رنجر  قطعه محافظت گمرکات 1401/5/18 1401/5/19 دانلود فایل
PRN - 148 تدارک کتوخ (سنسور)  جنراتور هندی ریاست مالیه دهنده گان کوچک 1401/5/16 1401/5/17 دانلود فایل
PRN - 147 تدارک سویچ و پرزه جات کمپیوتر  ریاست خدمات و ریاست عمومی گمرکات 1401/5/12 1401/5/15 دانلود فایل
PRN - 145 تدارک دوتانکر آب  ریاست عمومی بیمه ها و تکافل 1401/5/5 1401/5/7 دانلود فایل
PRN - 144 تدارک 13 قلم جنس  ادارات وزارت مالیه  1401/5/5 1401/5/7 دانلود فایل
PRN - 143 تدارک کارتریج و  مکنت سویچ   ریاست خدمات و بیمه ها وتکافل 1401/5/3 1401/5/5 دانلود فایل
PRN - 142 تدارک وسایل جهت فعال نموودن یو پی اس  دهنده گان کوچک 1401/5/2 1401/5/3 دانلود فایل
PRN - 141 تدارک 8 قلم جنس ادارات وزارت مالیه 1401/4/30 1401/5/1 دانلود فایل
PRN - 140 تدارک اجناس تکنالوژی  آمریت افمس  1401/5/5 1401/5/7 دانلود فایل
PRN - 139 تدارک یک سیت کارتریج  ریاست عمومی عواید 1401/4/29 1401/4/30 دانلود فایل
PRN - 138 تدارک مخابره قطعه محافظت گمرکات 1401/5/1 1401/5/3 دانلود فایل
PRN - 137 تدارک اجناس تکنالوژی  آکادمی گمرکات وزارت مالیه 1401/4/26 1401/4/29 دانلود فایل
PRN - 136 تدارک یک سیت کارتریج  ریاست منابع بشری 1401/4/26 1401/4/27 دانلود فایل
PRN - 135 تدارک حفر چاه سپتیک ریاست عمومی بیمه ها و تکافل 1401/4/24 1401/4/26 دانلود فایل
PRN - 134 تدارک پرزه جات پیکپ   ریاست خدمات وزارت مالیه 1401/4/24 1401/4/26 دانلود فایل
PRN - 133 تدارک اجناس مورد ضرورت مدیریت خریداری ریاست تدارکات 1401/4/24 1401/4/26 دانلود فایل
PRN - 132 تدارک ذخیه تیل و بطری  ریاست عمومی خزینه تقاعد 1401/4/14 1401/4/16 دانلود فایل
PRN - 131 تدارک کارتریج ریاست عمومی بیمه ها و تکافل 1401/4/24 1401/4/26 دانلود فایل
PRN - 130 تدارک ایرکندیشن و کمپریسور ایرکندیشن قوماندانی تولی امنیتی ریاست خدمات و ریاست بیمه ها و تکافل 1401/4/14 1401/4/16 دانلود فایل
PRN - 129  تدارک البسه نظامی قطعه محافظت گمرکات وزارت مالیه 1401/4/13 1401/4/16 دانلود فایل
PRN - 128  تدارک لوازم قرطاسیه قطعه محافظت گمرکات وزارت مالیه 1401/4/13 1401/4/15 دانلود فایل
PRN - 127 تدارک کمپریسور ایرکندیشن 24000 ریاست عمومی بیمه ها و تکافل  1401/4/8 1401/4/11 دانلود فایل
PRN - 126 تدارک فایروال سیسکو  ریاست سیستم گمرکات  1401/4/8 1401/4/11 دانلود فایل
PRN - 125 تدارک لیدر وسایط ریاست خدمات وزارت 1401/4/8 1401/4/11 دانلود فایل
PRN - 124 تدارک لیدر های وسایط زره ریاست خدمات خدمات  1401/4/8 1401/4/11 دانلود فایل
PRN - 123 چک وسرویس یو پی اس های 60 کیلو وات ریاست عمومی تکنالوژی و ارتباطی و معلوماتی 1401/4/8 1401/4/12 دانلود فایل
PRN - 122 چک سرویس عیب یابی و جدید  کردن نرم افزار یوپی اس های 60 کیلو وات  ریاست عمومی تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی 1401/4/8 1401/4/12 دانلود فایل
PRN - 121  اعمار یک باب تشناب  ریاست مالیه دهده گان کوچک 1401/4/9 1401/4/12 دانلود فایل
PRN - 120 تدارک تایر فور کلفت آمریت گمرک میدان هوایی وزارت مالیه 1401/4/5 1401/4/7 دانلود فایل
PRN - 119 تدارک ترمیم آشپزخانه ،تشناب و بام تعمیر لابراتوار گمرکات  مالیه دهنده گان بزرگ  1401/4/5 1401/4/7 دانلود فایل
PRN - 118  تدارک ایرکندیشن سمسونگ  معاونیت تخنیک ریاست عواید 1401/4/2 1401/4/5 دانلود فایل
PRN - 117 تدارک کارتریج ،واتر دیسپنسر و درم  منابع بشری وریاست تعرفه  1401/4/2 1401/4/5 دانلود فایل
PRN - 116  تدارک 3  تخته تابلو    آمریت محاسبه جنسی 1401/5/2 1401/5/3 دانلود فایل
PRN - 115  تدارک گروپ LED   ریاست منابع بشری 1401/4/2 1401/4/5 دانلود فایل
PRN - 114 تدارک تخلیه چاه سپتیک و3 قلم جنس    ریاست عمومی گمرکات و ریاست تعرفه وزارت مالیه 1401/4/2 1401/4/5 دانلود فایل
PRN - 112 تدارک سرغچ کیبل فلزی قفل دار ریاست عمومی گمرکات 1401/3/31 1401/4/4 دانلود فایل
PRN - 111 تدارک 6 قلم جنس ادارات وزارت مالیه 1401/3/30 1401/4/1 دانلود فایل
PRN - 110 تدارک پنج جنس  آمریت تشریفات  1401/3/30 1401/4/1 دانلود فایل
PRN - 108 تدارک 13 قلم جنس  آمریت گمرک میدان هوایی کابل 1401/3/25 1401/3/28 دانلود فایل
PRN - 107 تدارک کاغذ لکی باس   ریاست مالیه دهنده گان کوچک 1401/3/26 1401/3/29 دانلود فایل
PRN - 105 تدارک 11 قلم جنس  ریاست مالیه دهنده گان کوچک ریاست عمومی عواید 1401/3/24 1401/3/26 دانلود فایل
PRN - 104 تدارک البسه نظامی  قطعه محافظت گمرکات وزارت مالیه 1401/3/24 1401/3/26 دانلود فایل
PRN - 103  تدارک لیدر وسایط  خدمات وزارت مالیه 1401/3/23 1401/3/25 دانلود فایل
PRN - 102 تدارک تایر  قطعه محافظت گمرکات وزارت مالیه 1401/3/22 1401/3/25 دانلود فایل
PRN - 099  تدارک 14 قلم جنس  ریاست خدمات وزارت مالیه 1401/3/21 1401/3/21 دانلود فایل
PRN - 098 تدارک ترمیم تشناب  معینیت عواید وگمرکات  1401/3/19 1401/3/21 دانلود فایل
PRN - 097 تدارک بطری ویتنامی ریاست سیستم گمرکات  1401/3/19 1401/3/21 دانلود فایل
PRN - 096 تدارک آله GPS  ریاست خدمات  1401/3/19 1401/3/21 دانلود فایل
PRN - 095  تدارک لیدر وسایط  ریاست خدمات  1401/3/19 1401/3/21 دانلود فایل
PRN - 094  تدارک ایرکندیشن،کارتریج ،آله ضد حریق و پرده کرکره یی وزارت مالیه 1401/3/17 1401/3/19 دانلود فایل
PRN - 093 تدارک 9 قلم جنس  آکادمی گمرکات 1401/3/16 1401/3/18 دانلود فایل
PRN - 092 تدارک Firewal   برای ریاست سیستم گمرکات 1401/3/16 1401/3/18 دانلود فایل
PRN - 091 تدارک OUT Door  وزارت مالیه 1401/3/16 1401/3/18 دانلود فایل
PRN - 090 تدارک کارتریج HP  ریاست تکنالوژی معلوماتی و سیستم ها  وزارت مالیه 1401/3/15 1401/3/17 دانلود فایل
PRN - 089 تدارک هارددیسک اسیکودا وزارت مالیه 1401/3/10 1401/3/12 دانلود فایل
PRN - 088  تدارک 14 قلم جنس  ریاست خدمات بخش عواید و گمرکات 1401/3/5 1401/3/5 دانلود فایل
PRN - 087 تدارک 10 قلم جنس  آکادمی گمرکات 1401/3/5 1401/3/7 دانلود فایل
PRN - 086  تدارک ادویه  قطعه محافظت گمرکات  1401/3/1 1401/3/3 دانلود فایل
PRN - 085 تدارک AC  و پارتیشن  ریاست عمومی عواید و ریاست هماهنگی مستوفیت ها 1401/3/1 1401/3/3 دانلود فایل
PRN - 084  تدارک پنج قلم جنس  ریاست تدارکات وبورد حل منازعات حقوقی  1401/3/1 1401/3/3 دانلود فایل
PRN - 083 تدارک 16 قلم جنس مورد ضرورت ریاست عمومی ارشاد و دعوت وزارت مالیه  1401/3/1 1401/3/3 دانلود فایل
PRN - 082 تدارک یک سیت کارتریج  ریاست منابع بشری 1401/2/27 1401/2/29 دانلود فایل
PRN - 081 آله جی پی اس    ریاست خدمات 1401/2/26 1401/2/28 دانلود فایل
PRN - 080 تدارک پنج قلم جنس شرکت های دولتی 1401/2/26 1401/2/28 دانلود فایل
PRN - 079  ترمیم دیوار برای ریاست سیستم های گمرکات 1401/2/22 1401/2/24 دانلود فایل
PRN - 078 خریداری ده قلم جنس   آکادمی گمرکات 1401/2/21 1401/2/24 دانلود فایل
PRN - 077  تدارک جای نماز وبلند گو وزارت مالیه 1401/2/5 1401/2/7 دانلود فایل
PRN - 076 تدارک اجناس مورد  ضرورت ادارات وزارت مالیه  1401/2/5 1401/2/7 دانلود فایل
PRN - 075 تدارک  اجناس مورد ضرورت   ریاست خدمات 1401/2/5 1401/2/7 دانلود فایل
PRN - 074 تدارک کارتریح  ریاست عمومی گمرکات وریاست ارتباط و آگاهی عامه  1401/2/4 1401/2/7 دانلود فایل
PRN - 073 تدارک کارتریج  ریاست مالیه دهنده گان متوسط 1401/2/4 1401/2/6 دانلود فایل
PRN - 072  تدارک وسایل برای پاک کاری جنراتور  معینیت عواید و گمرکات وزارت 1401/2/4 1401/2/6 دانلود فایل
PRN - 071 تدارک شش پایه کپیوتر   گمرک پکتیا وزارت مالیه 1401/2/4 1401/2/6 دانلود فایل
PRN - 070 تخلیه چاه سپتیک بر حسب قرارداد چار چوبی محوطه معینیت عواید و گمرکات  1401/1/31 1401/2/3 دانلود فایل
PRN - 069  ترمیم تشناب های منزل دوم وزارت مالیه 1401/1/31 1401/2/3 دانلود فایل
PRN - 068 تدارک دوسیه کاغذی ریاست مالیه دهنده گان کوچک 1401/1/30 1401/2/1 دانلود فایل
PRN - 067 تدارک سه سیت کارتریج ریاست هماهنگی ارگان های دولتی 1401/1/28 1401/1/30 دانلود فایل
PRN - 066  تدارک سه سیت کارتریج  ریاست مالیه دهنده گان کوچک 1401/1/27 1401/1/29 دانلود فایل
PRN - 065 تدارک سیسکو ریاست عمومی عواید 1401/1/25 1401/1/28 دانلود فایل
PRN - 064  تدارک چهار قلم جنس  ریاست سیستم عواید 1401/1/25 1401/1/28 دانلود فایل
PRN - 063 تدارک GPS  مستوفیت ولایت پکتیکا 1401/1/25 1401/1/28 دانلود فایل
PRN - 062 تدارک یک  پایه ایرکندیشن سمسونگ ریاست ارتباط و آگاهی عامه 1401/1/25 1401/1/28 دانلود فایل
PRN - 061 تدارک تایر وسایط    وزارت مالیه 1401/1/25 1401/1/28 دانلود فایل
PRN - 060 تدارک چهار قلم جنس معینیت پالیسی 1401/1/23 1401/1/24 دانلود فایل
PRN - 059 تهیه و نصب دروازه فلزی وزارت مالیه 1401/1/22 1401/1/24 دانلود فایل
PRN - 058  تدارک هفت قلم جنس ریاست گمرکات وشرکت های دولتی 1401/11/22 1401/1/24 دانلود فایل
PRN - 057 خریداری ده قلم جنس آکادمی گمرکات 1401/1/20 1401/1/22 دانلود فایل
PRN - 056 خریداری سویچ وبیرق امارت اسلامی وزارت مالیه 1401/1/17 1401/1/20 دانلود فایل
PRN - 055 تدارک کارتریج  ریاست عمومی گمرکات  1401/1/15 1400/1/17 دانلود فایل
PRN - 054  ترمیم تشناب های منزل دوم تعمیر سابقه وزارت مالیه 1401/1/18 1401/1/20 دانلود فایل
PRN - 053 تدارک کارتریج   ریاست عمومی عواید 1401/1/15 1401/1/17 دانلود فایل
PRN - 052 تدارک فلش 8 جی بی  ریاست عمومی گمرکات  1401/1/14 1401/1/16 دانلود فایل
PRN - 051  تهیه وتدارک کارتریج  عواید غیر مالیاتی گمرکات  1401/1/10 1401/1/14 دانلود فایل
PRN - 050 تدارک کارتریج مورد ضرورت  ریاست عموی گمرکات 1401/1/7 1401/1/9 دانلود فایل
PRN - 049 تدارک هارددیسک برای اسیکودا وزارت مالیه 1401/1/6 1401/1/8 دانلود فایل
PRN - 048  تخلیه چاه سپتیک ریاست عمومی خزینه تقاعد 1400/1/4 1401/1/6 دانلود فایل
PRN - 047 تدارک کارتریچ و USB مورد ضرورت  ریاست بورد حقوقی وزارت مالیه 1400/12/24 1400/12/25 دانلود فایل
PRN - 046  تهیه ونصب دروازه فلزی معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه  1400/12/24 1400/12/28 دانلود فایل
PRN - 045 تدارک دستمال کاغذی مورد ضرورت  ریاست عمومی دفتر  1400/12/21 1400/12/23 دانلود فایل
PRN - 044 تدارک پروزه ایمیل های رسمی  وزارت مالیه 1400/12/21 1400/12/25 دانلود فایل
PRN - 043 تدارک لوازم تکنالوژی  ریاست تکنالوژی ارتباطی ومعلوماتی  1400/12/19 1400/12/21 دانلود فایل
PRN - 042 ترمیم موتر سایکلهای  ریاست اسناد وارتباط 1400/12/16 1400/12/19 دانلود فایل
PRN - 041 تدارک برقی سازی دروازه ورودی اکادمی گمرکات 1400/12/14 1400/12/16 دانلود فایل
PRN - 040 تدارک الماری فلزی با آن گیچ 22  ریاست منابع بشری 1400/12/11 1400/12/14 دانلود فایل
PRN - 038 خریداری ده قلم جنس  اکادمی گمرکات 1400/12/9 1400/12/11 دانلود فایل
PRN - 037 تدارک سیستم انترنت فایبر نوری وزارت مالیه 1400/12/8 1400/12/11 دانلود فایل
PRN - 036 و پرزه جات لند کروزر زرهی وتدارک کرش ماشینی ریاست عمومی گمرکات وریاست خدمات  1400/12/8 1400/12/11 دانلود فایل
PRN - 035 تدارک 6 قلم جنس مورد ضرورت  ریاست خدمات وزارت مالیه  1400/12/8 1400/12/10 دانلود فایل
PRN - 034 تدارک دو سیت کارتریجر ریاست عمومی گمرکات  1400/12/5 1400/12/7 دانلود فایل
PRN - 033  11 قلم اجناس مورد ضرورت ریاست عمومی دفتر وزارت مالیه 1400/12/1 1400/12/2 دانلود فایل
PRN - 032  تدارک 21 قلم جنس مورد ضرورت  ریاست عمومی عواید وزارت مالیه  1400/12/1 1400/12/3 دانلود فایل
PRN - 031  تدارک تخلیه چاه های سپتیک داخل  معینیت عواید وگمرکات 1400/11/30 1400/12/2 دانلود فایل
PRN - 030  تدارک کارتریج یو اس بی   ریاست بورد حقوقی وزارت مالیه 1400/12/1 1400/12/4 دانلود فایل
PRN - 029 تدارک هفت قلم جنس مورد ضرورت ریاست ارتباط وآگاهی عامه وخدمات  وزارت مالیه  1400/11/30 1400/12/4 دانلود فایل
PRN - 028 SSL  Certificate وزارت مالیه 1400/11/30 1400/12/4 دانلود فایل
PRN - 026 ترمیم سرور روم دفتر  معینیت عوایدو گمرکات  1400/11/27 1400/12/1 دانلود فایل
PRN - 025 تخلیه دوباب چاه فاضلاب ریاست عمومی تکافل وبیمه ها  1400/11/27 1400/12/1 دانلود فایل
PRN - 024 خریداری دونوع بطری ریاست خدمات  1400/11/24 1400/11/27 دانلود فایل
PRN - 023 خریداری بطری 100 امپیر   ریاست سیستم های گمرکات 1400/11/23 1400/11/25 دانلود فایل
PRN - 022 تدارک فلتر ومبلایل مورد ضرورت  آمریت خدمات عواید وگمرکات وزارت مالیه 1400/11/16 1400/11/18 دانلود فایل
PRN - 021 خریداری مین سویچ ولین برقی وزارت مالیه 1400/11/18 1400/11/20 دانلود فایل
PRN - 020 خریداری البسه برای کارمندان  کارمندان گمرک میدان هوایی کابل 1400/11/16 1400/11/18 دانلود فایل
PRN - 019  خریداری کارتریج بایلر وبطری  وزارت مالیه 1400/11/16 1400/11/18 دانلود فایل
PRN - 018 روعنیات برای وسایط وزارت مالیه 1400/11/12 1400/11/19 دانلود فایل
PRN - 017  وسایل تکنالوژی وترموز ریاست منابع بشری وریاست ارتباط خارجه وزارت مالیه 1400/11/9 1400/11/14 دانلود فایل
PRN - 016  لپ تاپ و کارتریج ریاست عمومی مالی و معینیت اداری 1400/11/6 1400/11/9 دانلود فایل
PRN - 015 برقی سازی  دروازه غربی    اکادمی ملی 1400/10/28 1400/11/1 دانلود فایل
PRN - 014 تدارک مبلایل ،فلتر و ترمیم ماشین های لیاس شویی وخشک کن اکادمی ملی گمرکات 1400/10/28 1400/11/2 دانلود فایل
PRN - 011 تدارک مبلائیل،بطری وانتی فریز ریاست مالیه دهنده گان متوسط  1400/10/18 1400/10/21 دانلود فایل
PRN - 009 تدارک و ترمیم دفتر آمریت آموزش   دفتر آمریت آموزش وارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری 1400/10/16 1400/10/21 دانلود فایل
PRN - 008 خریداری یک سیت کارتریج   آمریت هماهنگی معینیت اداری 1400/10/14 1400/10/18 دانلود فایل
PRN - 007 تدارک گاز مایع ومیتر برق ریاست عمومی بیمه ها وتکافل 1400/10/12 1400/10/15 دانلود فایل
PRN - 005 تدارک دو سیت کارتریج   آمریت اجراییه ریاست عمومی عواید وزارت 1400/10/9 1400/10/12 دانلود فایل
PRN - 003 تدارک کارتریج ریاست محترم عمومی تفتیش داخلی 1400/10/7 1400/10/11 دانلود فایل
PRN - 001 تدارک برقی سازی دروازه ورودی  اکادمی ملی گمرکات وزارت مالیه 1400/10/4 1400/10/7 دانلود فایل
PRN - 288  تدارک یک سیت کارتریج  آمریت هماهنگی معینیت اداری 1400/9/21 1400/9/24 دانلود فایل
PRN - 286 مبلایل وانتی فریز مورد ضرورت ریاست خدمات 1400/9/17 1400/9/20 دانلود فایل
PRN - 282 تهیه و تدارک ترمیم تشناب ها  ریاست منابع بشری وزارت مالیه 1400/9/7 1400/9/11 دانلود فایل
PRN - 285 خریداری یک  سیت کارتریج ریاست ارتباط خارجه 1400/9/14 1400/9/16 دانلود فایل
PRN - 283 تدارک گاز ایرکندیشن  ریاست خدمات 1400/9/8 1400/9/11 دانلود فایل
PRN - 277 تدارک بیست قلم اجناس ریاست عمومی عواید  1400/8/23 1400/8/25 دانلود فایل
PRN - 276 خریداری کارتریج ریاست سیستم عواید  1400/8/22 1400/8/24 دانلود فایل
PRN - 275 ترمیم تشناب های منزل دوم تعمیر سابقه وزارت مالیه 1400/8/18 1400/8/24 دانلود فایل
PRN - 272 خریداری یک جوره بطری  اکادمی ملی گمرکات وزارت مالیه 1400/8/15 1400/8/19 دانلود فایل
PRN - 274 خریداری دوسیت کارتریج  وزارت مالیه 1400/8/15 1400/8/18 دانلود فایل
PRN - 270 تخلیه چاه های سپتیک داخل محوطه آکادمی گمرکات  وزارت مالیه 1400/8/10 1400/8/15 دانلود فایل
PRN - 273 تهیه وتدارک ویب سایت هاستینگ وزارت مالیه وزارت مالیه 1400/8/11 1400/8/17 دانلود فایل
PRN - 264 تهیه وتدارک ترمیم مرکزگرمی وزارت مالیه 1400/8/9 1400/8/15 دانلود فایل
 PRN - 264 خریداری ده قلم جنس آکادمی گمرکات 1400/7/28 1400/8/3 دانلود فایل
 PRN - 263 سه قلم جنس مورد ضرورت ریاست خدمات برای ریاست خدمات 1400/7/22 1400/8/1 دانلود فایل
 PRN - 261  دوقلم رنگ پرنتر ریاست عمومی دفتر  وزارت مالیه 1400/7/22 1400/7/27 دانلود فایل
 PRN - 260  تهیه وتدارک بیرق امارت اسلامی  ریاست ارتباط و آگاهی عامه 1400/7/21 1400/7/25 دانلود فایل

 PRN - 234

 سه قلم لوازم دفتری 

ریاست سمع شکایت مالیه دهندگان

1400/5/10

1400/5/13

دانلود فایل

 PRN - 222

 تهیه و نصب دو باب دروازه زرهی

وزارت مالیه

1400/5/6

1400/5/10

دانلود فایل

 PRN - 232

تدارک یک قلم جنس تکنالوژی

ریاست مالی و حسابی

1400/5/6

1400/5/9

دانلود فایل

 PRN - 228

 تدارک یازده قلم جنس

ریاست عمومی دفتر

1400/5/2

1400/5/4

دانلود فایل

PRN - 227

 تدارک شش قلم وسایل مورد نیاز عکاسی و فلم برداری 

ریاست ارتباط و آگاهی عامه

1400/5/2

1400/5/7

دانلود فایل

PRN - 226

 تدارک پنج پایه اکسیس پاینت

ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی و سیستم ها 

1400/5/2

1400/5/7

دانلود فایل

PRN - 225

تدارک ایمیل هاستینگ

ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی و سیستم ها

1400/5/2

1400/5/7

دانلود فایل

PRN - 224

تدارک لایسنس سیستم ویدیو کنفرانس

ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی و سیستم ها

1400/5/2

1400/5/7

دانلود فایل

PRN - 220

خریداری پنج قلم اجناس تکنالوژی

ریاست عمومی بودجه ملی

1400/4/22

1400/4/27

دانلود فایل

PRN - 218

 ترمیم سرپوش منهول ها و کتاره های صحن حویلی

وزارت مالیه

1400/4/21

1400/4/24

دانلود فایل

PRN - 211

خریداری و نصب پنج پایه ایرکندیشن

ریاست عمومی خزائن 

1400/4/16

1400/4/19

دانلود فایل

PRN - 209

خریداری بیرق 

ریاست عمومی دفتر

1400/4/16

1400/4/19

دانلود فایل

PRN - 207

 ترجمه سند موافقت نامه جلوگیری از مالیات مضاعف

ریاست عمومی عواید  1400/4/14 1400/4/17 دانلود فایل

PRN-158

تهیه وسایل برقی

 معینیت عواید و گمرکات و دفتر مقام 

1400/4/14

1400/4/17

دانلود فایل

PRN - 029

تهیه دو پایه لپتاپ و سافت ویر

 ریاست تکنالوژی معلوماتی

1400/4/13

1400/4/17

دانلود فایل
PRN-198

 کرایه گیری دو عراده موتر نوع کرولا

ریاست عواید غیر مالیاتی

1400/4/12

1400/4/17

دانلود فایل

PRN-196

ترمیمات 

 ریاست عمومی پیشبینی و گزارشدهی اقتصادی و مالی

1400/4/8

1400/4/12

دانلود فایل

PRN-196

تدارک اجناس ولوازم دفتری

وزارت مالیه

1400/4/8 1400/4/12 دانلود فایل
PRN-195 تدارک هشت قلم اجناس آمریت افمیس ریاست عمومی خزائن 1400/4/8 1400/4/12 دانلود فایل
PRN-189 تدارک 66 قلم اجناس ریاست خدمات  وزارت مالیه  1400/4/8 1400/4/12 دانلود فایل
PRN-187  تهیه و تدارک اجناس و مواد خواراکه کودکستان های وزارت مالیه 1400/4/8 1400/4/12

دانلود فایل

PRN-188 نصب کمره های امنیتی  ریاست بررسی عواید 1400/4/7 1400/4/12 دانلود فایل
PRN-183 خریداری وسایل تکنالوژی آمریت املاک ریاست عمومی مالی و اداری  1400/4/7 1400/4/12 دانلود فایل
PRN-185 ترمیم یک پایه جنراتور82.5  ریاست مالیه دهنده گان کوچک  1400/4/2 1400/4/6 دانلود فایل
PRN-184 خریداری دو سیت کارتریج رنگه آمریت املاک ریاست عمومی مالی و اداری 1400/3/27 1400/4/2 دانلود فایل
PRN-181  خریداری سه عراده موترسایکل ریاست دفتر و مدیریت عمومی کنترول 1400/3/26 1400/3/29 دانلود فایل
PRN-180 کرایه گیری تاور  ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی 1400/3/25 1400/3/30 دانلود فایل
PRN-179 ترمیم  ترمیم آمریت بودجه ریاست مالی و حسابی 1400/3/25 1400/3/30 دانلود فایل
PRN-178 خریداری بیست هزار دوسیه کاغذی چنگکدار  ریاست مالیه دهندگان متوسط 1400/3/25 1400/3/27 دانلود فایل

PRN-177

خریداری البسه

محافظین مقام وزارت مالیه

1400/3/24

1400/3/26

دانلود فایل

PRN-176

خریداری هفت قلم اجناس تکنالوژی 

ریاست منابع بشری و ریاست عواید غیر مالیاتی

1400/3/24

1400/3/26

دانلود فایل

PRN-175

 خریداری اجناس و لوزام برای ترمیم ایرکندیشن های

ریاست عمومی بودجه ملی وزارت مالیه

1400/3/24

1400/3/26

دانلود فایل

PRN-167

خریداری 18 پایه کولر

 ریاست عمومی تصدی های دولتی

1400/3/19

1400/3/23

دانلود فایل

PRN-166

خریداری الماری، فرش موکیت ، پیزاره و لوازم برقی

ریاست عمومی عواید، ریاست خدمات و کودکستان 

1400/3/19

1400/3/23

دانلود فایل

PRN-162

ترمیم ، چک و سرویس

ریاست عمومی بودجه ملی

1400/3/17

1400/3/20

دانلود فایل

PRN-161

خریداری دو پایه لپتاپ و دو سیت کارتریج رنگه

ریاست عمومی امور بیمه ها و ریاست منابع بشری

1400/3/17

1400/3/20

دانلود فایل

PRN-160

 انتقال سنگ های موانع و تهیه و نصب بوم گیت دروزاره ورودی

وزارت مالیه

1400/3/17

1400/3/20

دانلود فایل

PRN-159

تهیه و تدارک بیست و چهار قلم جنس 

ریاست عمومی دفتر و کودکستان 

1400/3/17

1400/3/20

دانلود فایل

PRN-158

تهیه وسایل برقی و تخته کوبی دیوار های تعمیر لابراتوار

معینیت عواید و گمرکات

1400/3/17

1400/3/20

دانلود فایل

PRN-101

تهیه سیم وسرغچ

آمریت گمرک میدان هوایی ریاست عمومی گمرکات

1400/3/9

1400/3/12

دانلود فایل

PRN-155

هفت قلم جنس تکنالوژی

وزارت مالیه 

1400/3/9

1400/3/12

دانلود فایل

PRN-150

تهیه دو نوع تیل مورد نیاز

قوماندانی قطعه محافظت 

1400/3/9

1400/3/12

دانلود فایل

PRN-149

تهیه اجناس مورد ضرورت

مدیریت انجینری و سرویس جنراتور ریاست خزینه تقاعد

1400/3/9

1400/3/12

دانلود فایل

PRN-144

ترمیم دفتر 

قوماندانی، ریاست پالیسی و ریاست بررسی عواید

1400/3/9

1400/3/12

دانلود فایل

PRN-142

 انتقال کانکس 40 فوت ،ترمیم ریاست تفتیش ، پرده ریاست همآهنگی ارگان های دولتی و اجناس مورد نیاز ریاست مالیه دهندگان متوسط

وزارت مالیه

1400/2/30

1400/03/03

دانلود فایل

PRN-141

خریداری بورد لپتاپ ، پرنتر و هارددیسک

وزارت مالیه

1400/2/30

1400/03/03

دانلود فایل

PRN-111

تهیه پارتیشن

ریاست عمومی خزائن

1400/2/30

1400/03/03

دانلود فایل

PRN-143

تهیه سافت ویر

ریاست عمومی بودجه ملی

1400/2/30

1400/03/03

دانلود فایل

PRN-029

تهیه دوپایه لپتاپ و سافت ویر

وزارت مالیه

1400/2/30

1400/03/03

دانلود فایل

PRN-131

تدارک پنج قلم کارتریج 

ریاست عمومی امور بیمه ها

1400/2/13

1400/2/18

دانلود فایل

PRN-109

 تدارک سیزده قلم جنس 

وزارت مالیه

1400/2/13

1400/2/15

دانلود فایل

PRN-132

تدارک و نصب سیستم های حاضری الکترونیکی

ریاست سیستم ها

1400/2/13

1400/2/18

دانلود فایل

PRN-131

تدارک پنج قلم کارتریج

ریاست عمومی امور بیمه ها

1400/2/12

1400/2/18

دانلود فایل

PRN-130

 تهیه شش قلم جنس تکنالوژی ادارات

وزارت مالیه

1400/2/12

1400/2/14

دانلود فایل

PRN-129

 تخلیه سپتیک اکادمی گمرکات

اکادمی گمرکات

1400/2/12

1400/2/14

دانلود فایل

PRN-128

تهیه و نصب کمره های امنیتی و تلویزیون

ریاست مالیه دهندگان بزرگ

1400/2/12

1400/2/14

دانلود فایل

PRN-123

تهیه ماشین فوتوکاپی

ریاست مالیه دهندگان بزرگ

1400/2/1

1400/2/4

دانلود فایل

PRN-107

تهیه پنج عراده موترسایکل 

 وزارت مالیه

1400/2/1

1400/2/5

دانلود فایل

PRN-119

تهیه دوازده قلم جنس

 ریاست مالیه دهندگان بزرگ 

1400/1/31

1400/2/1

دانلود فایل

PRN-118

ترمیات

آمریت استخدام ریاست منابع بشری

1400/1/25

1400/1/28

دانلود فایل

PRN-115

 تهیه پنجاه عدد کارتریج 

ریاست مالیه دهندگان متوسط

1400/1/25

1400/1/29

دانلود فایل

PRN-114

تهیه هفت قلم جنس

 ریاست ارتباط وآگاهی عامه

1400/1/21

1400/1/26

دانلود فایل

PRN-113

 تهیه سه قلم جنس

 ریاست منابع بشری

1400/1/21

1400/1/26

دانلود فایل

PRN-112

 تهیه بیست ودو قلم جنس

ریاست خدمات

1400/1/21

1400/1/26

دانلود فایل

PRN-111

تهیه ونصب پارتیشن پی وی سی

ریاست عمومی خزائن 

1400/1/21

1400/1/26

دانلود فایل

PRN-110

خریداری دو پایه لپتاپ

 ریاست عمومی امور بیمه ها

1400/1/19

1400/1/21

دانلود فایل

PRN-101

خریداری سیم و سرغچ 

گمرک میدان هوایی وزارت مالیه 

1400/1/15

1400/1/22

دانلود فایل

PRN-015

 خریداری هشت قلم مواد خوراکه 

ریاست منابع بشری

1400/1/18

1400/1/24

دانلود فایل

PRN-0108

 تهیه چهارپایه ماشین چمن دروی

وزارت مالیه

1400/1/17

1400/1/23

دانلود فایل

PRN-0107

تهیه دوعراده موتورسایکل

وزارت مالیه

1400/1/17

1400/1/23

دانلود فایل

PRN-0106

اعماردوباب تشناب 

وزارت مالیه

1400/1/17

1400/1/23

دانلود فایل

PRN-099

ترمیمات 

 ریاست پالیسی مالی و ریاست تفتیش

1400/1/14

1400/1/18

دانلود فایل

PRN-091

خریداری و نصب پروجکتور

ریاست عمومی گمرکات

1400/1/14

1400/1/17

دانلود فایل

PRN-098

اجناس مورد نیاز

 ریاست کشف تقلب

1400/1/14

1400/1/17

دانلود فایل

PRN-0100

خریداری یک عراده موترسایکل

وزارت مالیه

1400/1/14

1400/1/18

دانلود فایل

PRN-097

 شستشویی فرش وپرده 

وزارت مالیه

1400/1/14

1400/1/17

دانلود فایل

PRN-040

تهیه سه قلم جنس

وزارت مالیه

1400/1/10

1400/1/15

دانلود فایل

PRN-093

تهیه ضروریات

 کودکستان محل کار وزارت

1400/1/9

1400/1/15

دانلود فایل

PRN-094

 تهیه شش قلم البسه

برای کارکنان دفتر مقام 

1400/1/9

1400/1/15

دانلود فایل

PRN-092

تهیه هفت قلم البسه 

آمریت گمرک میدان هوایی کابل

1400/1/9

1400/1/15

دانلود فایل

PRN-090

تهیه دوقلم جنس تکنالوژی

ریاست ارتباط وآگاهی عامه

1399/1/5

1399/1/9

دانلود فایل 

PRN-088

 خریداری دو قلم کارتریج و یکپایه لپتاپ

ریاست عمومی دفتر و ریاست عمومی سرمایه گذاری عامه و زیربنا وزارت مالیه

1399/12/26

1399/12/27

دانلود فایل

PRN-087

ترمیمات ریاست همآهنگی و نظارت

ریاست همآهنگی و نظارت ریاست عمومی دفتر

1399/12/26

1399/12/27

دانلود فایل

PRN-086

تهیه مواد خوراکی ربع دوم

کودکستان محل کار معینیت عواید وگمرکات

1399/12/25

1399/12/27

دانلود فایل

PRN-083

112 قلم جنس

حفظ ومراقبت ریاست خدمات 

1399/12/25

1399/12/30

دانلود فایل

PRN-084

خریداری هفت قلم کارتریج 

ریاست بررسی

1399/12/24

1399/12/28

دانلود فایل

PRN-085

اجناس خوراکی

وزارت مالیه

1399/12/24

1399/12/26

دانلود فایل

PRN-073

چک وسرویس ایرکندیشن

وزارت مالیه

1399/12/21

1399/12/25

دانلود فایل

PRN-080

تهیه و نصب واتر پمپ سه فاز

معینیت عواید و گمرکات

1399/12/21

1399/12/23

دانلود فایل

PRN-079

تهیه و نصب پارتیشن، میز کاری ، چوکی، ایرکندیشن و چراغ ها

 ریاست مالیه دهندگان بزرگ 

1399/12/21

1399/12/25

دانلود فایل

PRN-059

خریداری نه قلم جنس

ریاست عمومی دفتر

1399/12/21

1399/12/25

دانلود فایل

PRN-069

 خریداری کارتریج ها

ریاست عمومی عواید 

1399/12/17

1399/12/20

دانلود فایل

PRN-075

 چهار قلم جنس

ریاست خدمات

1399/12/20

1399/12/25

دانلود فایل

PRN-074

هشت قلم جنس

 ریاست مالیه دهندگان کوچک

1399/12/20

1399/12/25

دانلود فایل

PRN-076

بیست وهشت قلم جنس خدماتی

وزارت مالیه

1399/12/20

1399/12/25

دانلود فایل

PRN-077

خریداری سه پایه لپتاپ

 ریاست پروژه عصری سازی بانکهای دولتی

1399/12/20

1399/12/27

دانلود فایل

PRN-078

تخلیه چاه سپتیک

 معینیت عواید وگمرکات

1399/12/20

1399/12/25

دانلود فایل

PRN-070

 تهیه رنگ پرنتر برای کارت حاضری

وزارت مالیه

1399/12/17

1399/12/20

دانلود فایل

PRN-072

تهیه دوسیه کاغذی

وزارت مالیه

1399/12/17

1399/12/20

دانلود فایل

PRN-071

تهیه ضروریات جشن فراغت کودکستان

کودکستان

1399/12/17

1399/12/20

دانلود فایل

PRN-068

تهیه وتدارک هشت قلم مواد خوراکه 

وزارت مالیه

1399/12/17

1399/12/19

دانلود فایل

PRN-062

تهیه و نصب الماری

 مالیه دهنده گان بزرگ

1399/12/13

1399/12/16

دانلود فایل

PRN-066

خریداری اجناس و مواد خوراکه

برای ریاست اسناد و ارتباط، امریت هماهنگی، دفتر مقام و محافظین مقام 

1399/12/14

1399/12/17

دانلود فایل

PRN-063

خریداری اجناس و تنظیم دفتر بشکل پارتیشن 

وزارت مالیه

1399/12/14

1399/12/16

دانلود فایل

AF-MOF-PAISA/OP-01-RFQ

خریداری 38 قلم قرطاسیه باب پروژه پیسه 

 ریاست عمومی خزائن 

1399/12/14

1399/12/19

دانلود فایل

PRN-064

خریداری شش قلم خوراکه باب 

ریاست خدمات

1399/12/14

1399/12/20

دانلود فایل

PRN-061

خریداری رنگ پرنتر

 ریاست هماهنگی و نظارت ریاست عمومی دفتر

1399/12/13

1399/12/16

دانلود فایل

PRN-060

خریداری دو سیت کارتریج

ریاست عمومی دفتر

1399/12/11

1399/12/12

دانلود فایل

PRN-058

تهیه وخریداری اجناس مورد ضرورت کودکستان

وزارت مالیه

1399/12/9

1399/12/13

دانلود فایل

PRN-057

تهیه و خریداری مواد خوراکه کودکستان محل کار

وزارت مالیه

1399/12/9

1399/12/12

دانلود فایل

PRN-055

خریداری یک پایه کمپیوتر، پرنتر و فلش

وزارت مالیه

1399/12/9

1399/12/13

دانلود فایل

PRN-056

 خریداری یک پایه کمپیوتر لپ تاپ و Monitor 

معینیت پالیسی

1399/12/9

1399/12/11

دانلود فایل

PRN-053

 دوپایه لپتاپ 

ریاست عمومی مالی واداری

1399/12/9

1399/12/15

دانلود فایل

PRN-054

ترمیم دفتر

 آمریت بودجه ریاست مالی وحسابی

1399/12/9

1399/12/12

دانلود فایل

PRN-052

 ترمیم تشناب های و کلان نمودن کلکین ها 

وزارت مالیه

1399/12/9

1399/12/12

دانلود فایل

 PRN-051

نه قلم جنس برای فعالسازی سیستم مرکز گرمی

وزارت مالیه

1399/12/9

1399/12/12

دانلود فایل

 PRN-050

خریداری اجناس

ریاست تدارکات 

1399/12/7

1399/12/9

دانلود فایل

 PRN-045

ترمیمات دفتر تهیه ریاست تدارکات

وزارت مالیه

1399/11/27

1399/12/2

دانلود فایل

 PRN-042

 دوقلم جنس تکنالوژی

ریاست مالی وحسابی

1399/11/27

1399/12/3

دانلود فایل

PRN-041

سه قلم جنس فرنیچر باب 

وزارت مالیه

1399/11/27

1399/12/3

دانلود فایل

PRN-047

خریداری چوکی ها، میز و کوچ

 ریاست مالیه دهندگان بزرگ

1399/12/4

1399/12/6

دانلود فایل

PRN-049

خریداری کارتریج

مشارکت زیربناء

1399/12/4

1399/12/6

دانلود فایل

PRN-048

خریداری اجناس مورد ضرورت 

معینیت اداری، پالیسی و ریاست عمومی گمرکات

1399/12/4

1399/12/5

دانلود فایل

PRN-046

 خریداری البسه برای کارکنان خدماتی و دریوران

 ریاست عمومی بودجه ملی

1399/12/2

1399/12/4

دانلود فایل

PRN-040

خریداری 4 سیت کارتریج

ریاست عمومی دفتر

1399/11/27

1399/11/28

دانلود فایل

PRN-039

ترمیمات دفتر

ریاست عمومی سرمایه گذاری عامه 

1399/11/25

1399/11/27

دانلود فایل

PRN-038

چهارپایه کمپیوتر

 ریاست مالی وحسابی

1399/11/25

1399/12/2

دانلود فایل

PRN-035

 یکپایه لپتاپ برای ریاست

ریاست عمومی مالی واداری

1399/11/21

1399/11/27

دانلود فایل

PRN-037

تهیه و نصب پارتیشن شیشه ای معه دروازه در بین دهلیز منزل 4 

معینیت عواید و گمرکات

1399/11/21

1399/11/26

دانلود فایل

PRN-034

خریداری اجناس

 ریاست عمومی دفتر و معینیت عواید و گمرکات 

1399/11/18

1399/11/20

دانلود فایل

PRN-031

 پالش کاری و پارتیشن

معینیت عواید و گمرکات

1399/11/18

1399/11/23

دانلود فایل

PRN-030

یکپایه لپتاپ ویکپایه پرنتر 

دفتر مقام وزارت

1399/11/15

1399/11/16

دانلود فایل

PRN-029

خریداری کمپیوتر و سافت ویر

ریاست تکنالوژی 

1399/11/30

1399/12/3

دانلود فایل

PRN-030

 ترمیم مرکز گرمی

معینیت عواید و گمرکات

1399/11/11

1399/11/15

دانلود فایل

PRN-027

تخلیه چاه های سپتیک

معینیت عواید و گمرکات

1399/11/9

1399/11/11

دانلود فایل

PRN-028

مورد خریداری سه قلم جنس

ریاست عمومی عواید

1399/11/7

1399/11/9

دانلود فایل

PRN-025

 تدارک 20 قلم پرزه جات بابت ترمیم یک پایه جنراتور 110KVA

ریاست عمومی شرکت های دولتی

1399/11/25

1399/11/28

دانلود فایل

PRN-026

خریداری 13 قلم اجناس خدماتی و مواد خوراکه

ریاست عمومی بودجه ملی

1399/11/6

1399/11/9

دانلود فایل

PRN-024

خریداری پنج قلم وسایل تکنالوژی

آمریت املاک

1399/11/5

1399/11/11

دانلود فایل

PRN-023

خریداری فرنیچر

دفتر رئیس بررسی

1399/11/5

1399/11/7

دانلود فایل

PRN-021

خریداری چهار پایه لپ تاپ 

ریاست عمومی بودجه ملی

1399/11/1

1399/11/7

دانلود فایل

PRN-018

خریداری کارتریج

 ریاست اسناد و ارتباط 

1399/10/30

1399/11/1

دانلود فایل

PRN-020

 پارتیشن تشناب های عمومی 

 ریاست عمومی خزینه تقاعد  

1399/10/29

1399/11/4

دانلود فایل

PRN-019

خریداری یک عراده موترسایکل 70CC 

ریاست شورای عالی اقتصادی

1399/10/28

1399/11/2

دانلود فایل

PRN-017

 خریداری کارتریج TK 6325 و رنگ پرنتر

ریاست عمومی بودجه ملی و معینیت اداری

1399/10/28

1399/10/29

دانلود فایل

PRN-016

خریداری کارتریج

 معینیت مالی

1399/10/23

1399/10/24

دانلود فایل

PRN-015

سه عراده موتورسایکل

ریاست پالیسی مالی واقتصاد بزرگ

1399/10/21

1399/10/28

دانلود فایل

PRN-014

اجناس مورد ضرورت

آمریت املاک

1399/10/17

1399/10/22

دانلود فایل

PRN-013

 اجناس مورد ضرورت 

مدیریت ثبت وسایط نقلیه

1399/10/16

1399/10/20

دانلود فایل

PRN-012

کارتریج و فیوزریونت

وزارت مالیه

1399/10/16

1399/10/20

دانلود فایل

PRN-011

سی وهفت قلم وسایل طبی

وزارت مالیه

1399/10/11

1399/10/14

دانلود فایل

PRN-010

خدمات Point to point

وزارت مالیه

1399/10/9

1399/10/13

دانلود فایل

PRN-009

 شش قلم جنس

ریاست سرمایه گذاری عامه وزیربناء

1399/10/9

1399/10/13

دانلود فایل

PRN-008

مواد مصرفی

ریاست تحلیل پالیسی ها و برنامه های اقتصادی

1399/10/8

1399/10/11

دانلود فایل

PRN-007

قرطاسیه

 ریاست تحلیل پالیسی ها وبرنامه های اقتصادی

1399/10/8

1399/10/11

دانلود فایل

PRN-006

اجناس مورد نیاز

ریاست عمومی عواید

1399/10/8

1399/10/13

دانلود فایل

PRN-005

هفت عدد سکنر

ریاست عمومی عواید

1399/10/8

1399/10/13

دانلود فایل

PRN-004

دو عدد هارد دیسک سرور

 ریاست عمومی عواید

1399/10/8

1399/10/11

دانلود فایل

PRN-003

ترمیم دفاتر

دفاتر ریاست تکنالوژی معلوماتی

1399/10/8

1399/10/11

دانلود فایل

PRN-002

 بطری وبطری چارج

وزارت مالیه

1399/10/8

1399/10/13

دانلود فایل

PRN-001

سه قلم جنس 

 ریاست پلانگذاری نقدی و سیستم افمیس

1399/10/8

1399/10/13

دانلود فایل

PRN-407

شش عدد فنکویل

وزارت مالیه

1399/09/26

1399/09/27

دانلود فایل

PRN-406

دوپایه لپتاپ

ریاست عمومی عواید

1399/09/25

1399/09/27

دانلود فایل

PRN-404

نه قلم جنس برقی

ریاست عمومی تصدی های دولتی

1399/09/23

1399/09/25

دانلود فایل

PRN-403

یکپایه واترپمپ

ریاست خدمات 

1399/09/23

1399/09/25

دانلود فایل

PRN-402

 لپتاپ، پرنتر و کارتریج 

وزارت مالیه

1399/09/22

1399/09/23

دانلود فایل

PRN-398

البسه برای منسوبین مقام

وزارت مالیه

1399/09/9

1399/09/12

دانلود فایل

PRN-397

 گاز مایع 

ریاست عمومی شرکت های دولتی

1399/09/8

1399/09/10

دانلود فایل

PRN-396

ضروریات کمپاین منع خشونت علیه زنان 

وزارت مالیه

1399/09/8

1399/09/9

دانلود فایل 

PRN-394

برگزاری پروگرام زبان انگلیسی TOEFL and IELTS preparation را برای 30 تن کارمندان 

وزارت مالیه

1399/09/6

1399/09/12

دانلود فایل

PRN-394

نان چاشت برای پروسه شارت لیست

وزارت مالیه

1399/09/3

1399/09/5

دانلود فایل

PRN-392

کلان نمودن کلکین و وسایل مورد نیاز برای تشناب ها

وزارت مالیه

1399/09/2

1399/09/4

دانلود فایل

PRN-391

 ترمیم دوپایه جنراتور

وزارت مالیه

1399/09/2

1399/09/4

دانلود فایل

PRN-301

مودیول SFP 

وزارت مالیه

1399/09/2

1399/09/4

دانلود فایل

PRN-302

تهیه ونصب تلفن های سیسکو و مایکروتیک 

وزارت مالیه

1399/08/27

1399/09/2

دانلود فایل

PRN-389

تهیه ونصب آهن چادر

مدیریت پست پارسل

1399/08/28

1399/08/29

دانلود فایل

PRN-00281

تاوراسناد مصئون 

وزارت مالیه

1399/08/27

1399/09/2

دانلود فایل 

PRN-388

میز، چوکی و پارتیشن پی وی سی

 ریاست منابع بشری

1399/08/27

1399/09/2

دانلود فایل 

PRN-387

هفت قلم جنس برقی

وزارت مالیه

1399/08/27

1399/09/2

دانلود فایل 

PRN-386

یکپایه پرنتر و دوپایه ماشین فوتوکاپی

وزارت مالیه

1399/08/27

1399/09/2

دالنود فایل 

PRN-384

دوپایه ایرکندیشن

معینیت مالی

1399/08/27

1399/09/2

دانلود فایل 

PRN-382

کانکریت ریزی اطراف تشناب های جدید

 آکادمی گمرکات

1399/08/25

1399/08/27

دالود فایل 

PRN-381

 یکپایه لپتاپ

 ریاست مشارکت و زیربنا

1399/08/24

1399/08/27

دانلود فایل 

PRN-380

کرایه گیری یکپایه تاجیر 

وزارت مالیه

1399/08/24

1399/08/27

دانلود فایل 

PRN-378

پنج قلم پرزه جات جنراتور

وزارت مالیه

1399/08/21

1399/08/24

دانلود فایل

PRN-376

 انتقال کانکس بیست فوت

وزارت مالیه

1399/08/21

1399/08/24

دانلود فایل 

PRN-369

خریداری دوپایه لپتاپ 

ریاست عمومی امور بیمه ها وتکافل

1399/08/18

1399/08/24

دانلود فایل 

PRN-367

تهیه الماری برای پذیرش مراجعین

وزارت مالیه

1399/08/14

1399/08/17

دانلود فایل 

PRN-319

خریداری یکپایه ماشین فوتوکاپی 

ریاست عمومی گمرکات 

1399/08/17

1399/08/20

دانلود فایل

PRN-368

تهیه کلکین های PVC 

تعمیر مالیه دهندگان بزرگ

1399/08/17

1399/08/21

دانلود فایل 

PRN-221

 تهیه اجناس مورد نیاز

آمریت هماهنگی مستوفیت ها

1399/08/15

1399/08/17

دانلود فایل 

PRN-212

 تهیه دو عدد کارتریج

آمریت هماهنگی برنامه های معینیت اداری

1399/08/15

1399/08/17

دانلود فایل 

PRN-364

تهیه یک دقیقه ویدیوکلیپ

وزارت مالیه

1399/08/12

1399/08/15

دانلود فایل 

PRN-344

 تهیه سیم وسرغچ 

وزارت مالیه

1399/08/11

1399/08/15

دانلود فایل 

PRN-363

تهیه لوگو ولمینیشن

ریاست تکنالوژی معلوماتی 

1399/08/11

1399/08/15

دانلود فایل 

PRN-362

 خریداری پنج قلم جنس

ریاست تکنالوژی معلوماتی

1399/08/10

1399/08/15

دانلود فایل 

PRN-361

خریداری چهارده قلم جنس

ریاست عمومی دفتر

1399/08/07

1399/08/12

دانلود فایل 

PRN-360

خریداری سه قلم جنس

آمریت هماهنگی کنترولران

1399/08/10

1399/08/15

دانلود فایل 

PRN-359

خریداری دوقلم جنس تکنالوژی

وزارت مالیه

1399/08/10

1399/08/15

دانلود فایل

PRN-322

خریداری چهارقلم جنس تکنالوژی

وزارت مالیه

1399/08/10

1399/08/15

دانلود فایل 

PRN-358

خریداری دوقلم جنس تکنالوژی

وزارت مالیه

1399/08/10

1399/08/15

دانلود فایل 

PRN-356

خریداری چهارپایه کمپیوتر و یک پایه پرنتر

ریاست تحلیل پالسی ها و برنامه های اقتصادی

1399/08/06

1399/08/12

دانلود فایل 

PRN-355

تدارک مواد خوراکی

 کودکستان محل کار وزارت مالیه 

1399/08/06

1399/08/12

دانلود فایل 

PRN-316

خریداری قرطاسیه

 وزارت مالیه

1399/08/05

1399/08/12

دانلود فایل 

PRN-352

 برگزاری پروگرام آموزشی طرز وسلوک

برای دریوران ریاست خدمات 

1399/08/05

1399/08/12

دانلود فایل 

PRN-351

 برگزاری تریننگ اجناس برای ده تن از کارمندان

آمریت محاسبه جنسی ریاست خدمات

1399/08/05

1399/08/12

دانلود فایل 

PRN-353

خریداری اجناس

ریاست عمومی بودجه ملی

1399/08/04

1399/08/06

دانلود فایل 

PRN-350

خریداری کاغذ سفید

ریاست خدمات

1399/08/04

1399/08/06

دانلود فایل 

PRN-348

خریداری سه پایه واترپمپ

آکادمی گمرکات

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-212

خریداری و تدارک رنگ پرنتر

معینیت اداری 

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل

PRN-349

خریداری توشک، کمپل وبالشت

مدیریت عمومی ترانسپورت

1399/08/01

1399/08/06

دانلود فایل 

PRN-243

خریداری هفت قلم جنس

ریاست ارتباط و اگاهی عامه، بورد حقوقی و ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل وزارت مالیه 

1399/08/01

1399/08/05

دانلود فایل 

PRN-267

خریداری سه پایه کمپیوتر

 ریاست مالی وحسابی

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-221

خریداری چهار قلم جنس

آمریت هماهنگی مستوفیت ها 

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-340

تهیه و نصب پارکیت بودجه

دفترداری و دفتر تکنالوژی وزارت مالیه 

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-347

 خریداری یکپایه ماشین فوتوکاپی 

مدیریت ترانسپورت ریاست خدمات

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-344

خریداری 1000 کیلو سیم سرغچ و 400 کیلو سیم یک ملی

 آمریت گمرک میدان هوایی

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-346

خریداری دوپایه دیسکتاپ ویکپایه لپتاپ

آمریت استخدام ریاست منابع بشری 

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-345

تهیه و تدارک ینیفورم زمستانی

آمریت گمرک میدان هوایی  برای ادارات

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-339

تهیه و نصب چهار عدد تجهیزات تکنالوژی و خریداری پکه سیستم سردکننده و سویچ فشار

وزارت مالیه

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل

PRN-342

 خریداری لیدر

وزارت مالیه

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل

PRN-338

خریداری پنج قلم جنس

ریاست تدارکات و ریاست عمومی گمرکات

1399/08/01

1399/08/04

دانلود فایل 

PRN-311

خریداری ده قلم جنس

وزارت مالیه

1399/07/15

1399/07/21

دانلود فایل 

PRN-337

خریداری 18 پایه چوکی 

ریاست اسناد و ارتباط 

1399/07/29

1399/08/03

دانلود فایل 

PRN-331

خریداری چهار قلم جنس 

ریاست سیستم عواید

1399/07/29

1399/08/03

دانلود فایل

PRN-334

خریداری کمره امینتی و لوازم برای  نصب آن 

وزارت مالیه

1399/07/28

1399/08/03

دانلود فایل 

PRN-275

خریداری نه قلم جنس تکنالوژی 

وزارت مالیه

1399/07/28

1399/08/01

دانلود فایل 

 

 خریداری دو قلم جنس تکنالوژی

وزارت مالیه

1399/07/28

1399/07/30

دانلود فایل 

PRN-328

خریداری چوکی ، پرده، تهیه و نصب جالی برای کلکین

ر ریاست هماهنگی نظارت و گذارشدهی

1399/07/26

1399/07/28

دانلود فایل 

PRN-329

خریداری هجده قلم قرطاسیه 

وزارت مالیه

1399/07/26

1399/07/30

دانلود فایل 

PRN-326

خریداری شش قلم جنس

ریاست نظارت، ارزیابی وگزارش دهی

1399/07/24

1399/07/27

دانلود فایل 

PRN-327

خریداری  پرنتر برای ریاست تکنالوژی معلوماتی

 ریاست تکنالوژی معلوماتی

1399/07/24

1399/07/27

دانلود فایل 

PRN-324

خریداری 89 جنس ترمیماتی 

وزارت مالیه

1399/07/23

1399/07/27

دانلود فایل 

PRN-325

خریداری یک پایه اسکنر یک پایه مانیتور و کارتریج 

وزارت مالیه

1399/07/23

1399/07/26

دانلود فایل 

PRN-272

خریداری دوازده قلم جنس

وزارت مالیه

1399/07/23

1399/07/26

دانلود فایل

PRN-314

خریداری میز وچوکی 

ریاست عواید زون مرکز و ریاست ارتباط وآگاهی عامه

1399/07/22

1399/07/26

دانلود فایل

PRN-325

خریداری یک قلم جنس

ریاست تحلیل و انکشاف برنامه های اجتماعی وزارت مالیه

1399/07/22

1399/07/27

دانلود فایل

PRN-324

خریداری دو قلم پرزه جات ماشین فوتوکاپی

ریاست بیمه ها و تکافل وزارت مالیه

1399/07/22

1399/07/27

دانلود فایل

PRN-279

خریداری چوکی، تهیه و نصب میز و کاغذ دیواری 

وزارت مالیه

1399/07/21

1399/07/23

دانلود فایل

PRN-323

خریداری هشت قلم حنس 

آمریت هماهنگی معینیت اداری وزارت مالیه

1399/07/21

1399/07/27

دانلود فایل

PRN-322

خریداری چهار قلم اجناس وسایل تکنالوژی 

 آمریت گمرک میدان هوایی وزارت مالیه

1399/07/21

1399/07/27

دانلود فایل

PRN-321

خریداری هفت قلم جنس

 ریاست عمومی دفتر وزارت مالیه

1399/07/21

1399/07/24

دانلود فایل

PRN-320

خریداری چهار قلم جنس

ریاست عمومی عوائد

1399/07/19

1399/07/24

دانلود فایل

PRN-319

خریداری یک پایه ماشین فوتوکاپی

ریاست عمومی گمرکات

1399/07/19

1399/07/24

دانلود فایل

PRN-316

خریداری قرطاسیه برای ریاست تحلیل پالیسی ها 

وزارت مالیه

1399/07/17

1399/07/24

دانلود فایل

PRN-317

خریداری مواد مصرفی برای ریاست تحلیل پالیسی ها وبرنامه های اقتصادی 

 وزارت مالیه

1399/07/17

1399/07/24

دانلود فایل

PRN-268

LEDخریداری چراغ های 

کادمی گمرکات ومالیات وزارت مالیه

1399/07/16

1399/07/20

دانلود فایل

PRN- 315

 ترمیم بام صالون خیبر

وزارت مالیه

1399/0716

1399/07/20

دانلود فایل

PRN-314

خریداری میز وچوکی

 ریاست عواید زون مرکز و ریاست ارتباط وآگاهی عامه

1399/0716

1399/07/20

دانولد فایل 

PRN-313

تهیه مواد خوراکه

 ریاست منابع بشری 

1399/0715

1399/07/21

دانلود فایل

PRN-312

خریداری یک پایه کمپیوتر دیسک تاپ

عمومی گمرکات 

1399/0715

1399/07/21

دانلود فایل

PRN-311

تدارک واتر پمپ برای ذخیره عمومی وچاه چمن سبز

معینیت عواید وگمرکات 

1399/0715

1399/07/21

دانلود فایل

PRN-310

تهیه قفل  فینگر دار

ریاست تکنالوژی ارتباطی ومعلوماتی 

1399/0715

1399/07/21

دانلود فایل

PRN-309

ترمیم شش عراده موتر سایکل 

ریاست اسناد و ارتباط

1399/0715

1399/07/21

دانلود فایل

PRN-300

تهیه نرم افزار Acronis Backup

وزارت مالیه

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-295

خریداری پنج قلم قرطاسیه

 ریاست نظارت ارزیابی و گزارش دهی وزارت مالیه

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-307

خریداری یک پایه لپ تاپ

 ریاست عمومی مالیه برارزش افزوده وزارت مالیه 

1399/07/10

1399/07/12

دانلود فایل

PRN-306

خریداری دو پایه دیسکتاپ و چهارپایه یوپی اس

 ریاست مالی وحسابی

1399/07/10

1399/07/12

دانلود فایل

PRN-292

پارتیشن داخل اتاق کودستان محل کار

معینیت عواید و گمرکات

1399/07/09

1399/07/12

دانلود فایل

PRN-304

ترمیم دروازه زرهی 

وزارت مالیه

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل 

PRN-300

تهیه نرم افزار Acronis Bachup 

وزارت مالیه

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-301

تهیه و تدارک 25 مادیول  FSP

وزارت مالیه

1399/07/03

1399/07/13

دانلود فایل

PRN-298

پرنت اسناد برای جلسه جینیوا

وزارت مالیه

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-294

خریداری 5 پایه لپ تاپ

منابع بشری

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-302

تهیه و تدارک خدمات تلیفون سیسکو

وزارت مالیه

1399/07/03

1399/07/13

دانلود فایل

PRN-305

تهیه و خریداری ماشین فوتوکاپی کلان 

وزارت مالیه 

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-298

پرنت اسناد برای جلسه جینیوا

وزارت مالیه 

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-296

خریداری فرنیچر پروژه امید

وزارت مالیه 

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-299

خریداری اجناس تکنالوژی امید

وزارت مالیه 

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-297

خریداری مواد مصرفی پروژه امید

وزارت مالیه

1399/07/09

1399/07/15

دانولد فایل 

PRN-293

قرطاسیه مورد نیاز پروژه امید

وزارت مالیه 

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-297

خریداری قرطاسیه باب

وزارت مالیه 

1399/07/09

1399/07/15

دانلود فایل 

PRN-303

تهیه و تدارک تکنالوژی

وزارت مالیه

1399/07/03

1399/07/13

دانلود فایل

PRN-292

خریداری یک پایه

پرنتر منابع بشری

1399/07/06

1399/07/15

دانلود فایل

PRN-290

خریداری بطری های 150 امپیر

 وزارت مالیه

1399/07/06

1399/719

دانلود فایل

PRN-289

کرایه گیری تاور 

 وزارت مالیه

1399/07/06

1399/07/13

دانلود فایل

PRN-288

برگزاری کورس دریوری برای

 وزارت مالیه

1399/07/05

1399/07/12

دانلود فایل

PRN-265

برگزاری پروگرام تقویه زبان انگلیسی برای 40 تن کارمندان

 وزارت مالیه

1399/07/05

1399/07/12

دانلود فایل

PRN-284

تدارک سه عراده موترسایکل

وزارت مالیه

1399/07/05

1399/07/05

دانلود فایل

PRN-286

 خریداری چهارپایه لپ تاپ 

 ریاست عمومی بودجه

1399/07/05

1399/07/12

دانلود فایل

PRN-285

خریداری دوپایه مخابره 

ریاست تکنالوژی معلوماتی

1399/07/05

1399/07/12

دانلود فایل

PRN-277

چک وسرویس یو پی اس ها

ریاست تکنالوژی معلوماتی 

1399/07/03

1399/07/13

 دانلود فایل

PRN-283

 نصب نمودن سایه بان پارکینگ وسایط 

معینیت عواید و گمرکات

1399/07/03

1399/07/07

دانلود فایل

PRN-280

خریداری پنج پایه ایرکندیشن

وزارت مالیه

1399/07/03

1399/07/07

دانلود فایل

PRN-281

 نصب Guyed Tower و مایکروتیک

تکنالوژی معلوماتی وزارت مالیه

1399/07/03

1399/07/10

دانلود فایل

PRN-278

 نصب پارکیت، رنگمالی، پرده و میز  

ریاست عمومی دفتر و خزاین 

1399/07/03

1399/07/07

دانلود فایل

PRN-279

خریداری میز، چوکی و کاغذ دیواری

وزارت مالیه 

1399/07/03

1399/07/07

دانلود فایل

PRN-282

تهیه وچاپ پاکت مراسالت و بوری پالستیکی

برای ریاست اسناد وارتباط

1399/07/03

1399/07/05

دانلود فایل

PRN-272

تهیه و خریداری 
ده قلم جنس برای ریاست های خدمات

ریاست های خدمات، مالی وحسابی، شورای عالی اقتصادی و بورد حل منازعات مال یاتی

1399/07/03

1399/07/07

دانلود فایل

PRN-67

خریداری سه پایه کمپیوتر

مالی و حسابی 

1399/06/031

1399/07/02

دانلود فایل 

PRN-270

خریداری ده قلم جنس

اکادمی گمرکات وزارت مالیه

1399/07/09

1399/07/13

دانلود فایل

18PRN-269

در مورد خریدار ی چوکی ها، ماشین جاروب برقی و میز

وزارت مالیه

1399/07/01

1399/07/05

دانلود دفایل

PRN-268

در مورد خریدار ی چراغ ال ای دی و پروجکتور ال ای دی

اکادمی ملی گمرکات

1399/07/01

1399/07/05

دانلود فایل

PRN-271

تهیه ونصب لوحه رهنمایی برای آکادمی گمرکات ومالیات

وزارت مالیه

1399/07/01

1399/07/05

دانلود فایل

PRN-273

خریداری کاغذ سفید A4 برای ریاست عمومی بودجه

ریاست عمومی بودجه

1399/07/01

1399/07/05

دانلود فایل

PRN-275

خریداری نه قلم جنس 

وزات مالیه

1399/07/01

1399/07/05

دانلود فایل

1402/3/27

     

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق