قوانین او سندونه

قوانین 

د فایل دانلوډ

پر عایداتو باندی د مالیاتو قانون
دا ځای کیکاږۍ
د مالیاتو دچارو د ادارې قانون
دا ځای کیکاږۍ
پر عایداتو باندی دمالیاتو تعلیماتنامه
دا ځای کیکاږۍ
دعامه او خصوصی مشارکت قانون
دا ځای کیکاږۍ
دبیمی د قانون نوې طرحه
دا ځای کیکاږۍ
دګمرکونوقانون
دا ځای کیکاږۍ
دتدارکاتو قانون
دا ځای کیکاږۍ
د بانکدارۍ قانون
دا ځای کیکاږۍ
د مالیاتو چارو د ادارې قانون د ځینو موادو تعدیل
دا ځای کیکاږۍ

د فایل دانلوډ

لارښود

شمېره۱ لارښود:  پر کرایې باندې موضوعی مالیه
دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۳ لارښود: پر انتفاعی معاملو باندې مالیه
دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۴لارښود:  دنوی تاسیس شوو تشبثونوُ پانکه اچوونکو او انفرادی اشخاصو لپاره د مالیات
دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۵ لارښود: پر معاشونو باندې موضوعی مالیه 
دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۶ لارښود: په الکترونیکی ډول مالیې ورکړ
دا ځای کیکاږۍ
 شمېره ۷ لارښود: دوه اړخیز او یا څو اړخیز تړونونو له مخی د مالیاتی معافیت د تر لاسه کولو لپاره در خواست کول
دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۸ لارښود: د سهامی او محدودالمسوولیت شرکتونو دکلنی مالیاتی اظهار لیک په اړه  
دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۱۱ لارښود: د مالیې په ارزونه کې د ورکړې وړ مالیي د مبلغ په اړه بحث
دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۱۵ لارښود: دمحاسبی او اسنادو ساتنې لارې
دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۱۸ لارښود: د مالیه ورکوونکی د پیژندنې نمبر
دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۱۹ لارښود: د سوداګریزو د فعالیتونو ثابتې مالیې
دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۲۰ لارښود: په قرار دادیانو باندې موضوعی مالیه
دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۲۳ لارښود: پر عایداتو د مالیاتو څخه د غیر انتفاعی سازمانونو د معافیت تاییدونه
دا ځای کیکاږۍ

د فایل دانلوډ

طرزالعملونه

د ۱۳۹۷مالی کال اصلی بودجې د اجرا کولو په اصولنامه کی مندرج د اضافی مالیاتو ( ملیاتی جریمو)  د   معافیتونو د تطبیق طرزالعمل 
دا ځای کیکاږۍ

د فایل دانلوډ

فورمه جات

پر انتفاعی معاملو باندی مالیه
دا ځای کیکاږۍ
د لاسته راوړونکی (موجر) لپاره د موضوعی مالیې کلنی صورت حساب
دا ځای کیکاږۍ
د سهامی او محدودالمسئولیت شرکتونو لپاره پر عایداتو باندې کلنی اظهار لیک (۱۳۸۹ کال او له وروستو کلونو
دا ځای کیکاږۍ
د انفرادی اشخاصو لپاره پر عایداتو باندې د مالیاتو مختصر مالیاتی اظهار لیک
دا ځای کیکاږۍ
د موضوعی مالیې راپور او استخدام کوونکی لپاره د بانک تحویلی
دا ځای کیکاږۍ
د انفرادی نهاد غوښتنی فورمه
دا ځای کیکاږۍ
د نماینده ګی د غوښتنی فورمه
دا ځای کیکاږۍ
د نهاد د څښتن غوښتنی فورمه
دا ځای کیکاږۍ
د پیژندنی د نمبر د غوښتنی د فورمی ، ارزښتونو لیست - انفرادی شخص
دا ځای کیکاږۍ
د پیژندنی د نمبر غوښتنی د فورمی د ارزښتونو لست - انفرادی او غیر انفرادی نهاد
دا ځای کیکاږۍ

ډاستراتیژۍ

د فایل دانلود

دافغانستان ملی پرمختیایی تکلاړه
دا ځای کیکاږۍ
د عامه مالی چارو د اداري تکلاره
دا ځای کیکاږۍ
سل ورڅنی پلان
دا ځای کیکاږۍ

د بودیجې سند 

دا ځای کیکاږۍ

د ۱۳۹۹ مالی کال بودیجې سند
دا ځای کیکاږۍ
2021- 2025( ANPDF 2)د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ دویم سند لنډیز 
دا ځای کیکاږۍ