لارښوود

لارښوود د فایل ډاڼلود
شمېره۱ لارښود:  پر کرایې باندې موضوعی مالیه دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۳ لارښود: پر انتفاعی معاملو باندې مالیه دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۴لارښود:  دنوی تاسیس شوو تشبثونوُ پانکه اچوونکو او انفرادی اشخاصو لپاره د مالیات دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۵ لارښود: پر معاشونو باندې موضوعی مالیه  دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۶ لارښود: په الکترونیکی ډول مالیې ورکړ دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۷ لارښود: دوه اړخیز او یا څو اړخیز تړونونو له مخی د مالیاتی معافیت د تر لاسه کولو لپاره در خواست کول دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۸ لارښود: د سهامی او محدودالمسوولیت شرکتونو دکلنی مالیاتی اظهار لیک په اړه   دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۱۵ لارښود: دمحاسبی او اسنادو ساتنې لارې دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۱۸ لارښود: د مالیه ورکوونکی د پیژندنې نمبر دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۱۹ لارښود: د سوداګریزو د فعالیتونو ثابتې مالیې دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۲۰ لارښود: په قرار دادیانو باندې موضوعی مالیه دا ځای کیکاږۍ
شمېره ۲۳ لارښود: پر عایداتو د مالیاتو څخه د غیر انتفاعی سازمانونو د معافیت تاییدونه دا ځای کیکاږۍ