د تدارکاتي افرونو ارزونه

اعلان آگاهی عامه پروژه تهیه و تدارک کمپیوترهای ریاست عمومی عواید

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه  تهیه و تدارک کمپیوترهای ریاست عمومی عواید وزارت مالیه دارای نمبر قرار دادMoF/99/G-3791 را با شرکت تجارتی بیسک کلرس به قیمت مجموعی مبلغ  ۲۲۴۷۵۰۰(دو میلیون و دو صدو چهل و هفت هزارو پنجصد)  افغانی عقد قرارداد نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات - کابل ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، آمریت تدارکات - مشاوریت تدارکات منزل دوم معینیت اداری.

اعلان آگاهی عامه پروژه تهیه و تدارک ۳۰ دستگاه میکروتیک ریاست عمومی عواید وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، تهیه و تدارک ۳۰ دستگاه میکروتیک ریاست عمومی عواید وزارت مالیه دارای نمبر قرارداد MOF/98/G-3702-REBID را با شرکت خدمات لوژستیکی افغان هیواد نوردارنده جواز نمبر  ۳۸۵۱۲ به قیمت مجموعی مبلغ ۶۲۵۰۰۰ ششصدو بیست و پنج هزارافغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، شعبه مشاوریت تدارکات منزل دوم.

اعلان آگاهی عامه پروژه تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای توسعه سیستم به ولایات  مورد ضرورت ریاست عمومی خزینه تقاعد، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک تجهزات تکنالوژی معلوماتی برای توسعه سیستم به ولایات مورد ضرورت ریاست عمومی خزینه تقاعد، وزارت مالیه  دارای نمبر قرارداد MOF/98/NCB/G-3731 را با  شرکت بیست انترنشنل دارنده جواز نمبر D-24814  به قیمت مجموعی مبلغ  ۱۰۷۷۴۷۱۸(ده میلیون هفت صدوهفتاد و چهار هزار هفت صدو هژده) افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه  چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، مشاورت تدارکات، منزل دوم .

اعلان آگاهی عامه پروژهتدارک خدمات انترنت حمایوی ۱۹ سایت گمرکی

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه  تدارک خدمات انترنت حمایوی ۱۹ سایت گمرکی وزارت مالیه دارای نمبر قرار داد MOF/98/NCS-3729 را باشرکت بیسیم افغان به قیمت مجموعی مبلغ ۱۴۳۵۲۰۰۰(چهارده میلیون و سه صدو پنجاو دو هزارو) افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات - کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، آمریت تدارکات - مشاوریت تدارکات منزل دوم معینیت اداری.

اعلان آگاهی عامه پروژه ترميم اساسي تشناب هاي تعمير لابراتوار و تعمير معينيت عواید گمرکات

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه ترميم اساسي تشناب هاي تعمير لابراتوار و تعمير معينيت عواید گمرکات، وزارت مالیه - دارای نمبر قرارداد Re-bid MOF/98/W-3635  را با شرکت ساختماني و سرکسازی آیت میلاد دارنده نمبر جواز۵۹۱۰۲ و نمبر تشخیصیه مالیه ۹۰۰۷۵۶۶۳۹۲ به قیمت مجموعی ۶۹۹۰۰۰ ششصد و نود نو هزارافغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات - کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکرو مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان - ریاست تدارکات، مشاورت تدارکات، منزل دوم .

اعلان آگاهی عامه پروژه  تدارک چک و سرویس دستگاه های تکت نمبر مراجعین ریاست گمرکات

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه  تدارک چک و سرویس دستگاه های تکت نمبر مراجعین ریاست گمرکات، عواید، مالیه دهنده گان متوسط و مرکز وزارت مالیه دارای نمبر قرار داد MoF/98/NCS-3740 را با ارتباط تکنالوژی به قیمت مجموعی مبلغ ۱۶۵۶۴۰۰(یک میلیون و شش صدو پنجاو شش هزارو چهارصد) افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات - کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان  - ریاست تدارکات، آمریت تدارکات - مشاوریت تدارکات منزل دوم معینیت اداری.

اعلان آگاهی عامه پروژهء تهیه وتدراک پنج پایه کمپوتر ضرورت هوانوردی ریاست عواید غیر مالیاتی

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، تا پروژهء تهیه وتدارک پنج پایه کمپوتر ضرورت هوانوردی ریاست عواید غیرمالیاتی، دارای نمبر قرارداد MOF/98/G-3254-REBID   با شرکت  خدمات لوژستیکی ایگل بامیکا به قیمت مجموعی مبلغ  ۹۴۷۵۰۰۰ نوصد چهل هفت هزار پنجصد افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، آمریت تدارکات منزل دوم.

شماره تماس دفتر:  ۰۲۰۲۹۲۴۲۹۲

اعلان آگاهی عامه پروژه کرایه گیری دو عراده واسطه مورد ضرورت ریاست عواید غیر مالیاتی، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژه کرایه گیری دو عراده واسطه مورد ضرورت ریاست عواید غیر مالیاتی، وزارت مالیه دارای نمبر قرارداد MOF/98/NCS-3752 را با  شرکت ترانسپورتی شهری و اطرافی مایل حشمت دارنده جواز نمبرD-48166   مجموعی مبلغ 920400 نوصد و بیست هزار و چهارصد افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، شعبه مشاوریت تدارکات منزل دوم.

اعلان آگاهی عامه پروژه ترمیمات آهن پوش هنگر ریاست عمومی تصدیها

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظردارد، پروژه ترمیمات آهن پوش هنگر ریاست عمومی تصدیها، وزارت مالیه- دارای نمبر قرارداد MOF/98/W-3698  را با شرکت ساختماني پارسین دارنده نمبرجواز ۳۳۶۳۴ و نمبر تشخیصیه مالیه  ۹۰۰۳۳۸۵۴۲۵ به قیمت مجموعی  ۸۹۹۶۹۸ - هشت صدو نود نو هزارو شش صدو نود هشت افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات ، کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکرو طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد .

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، مشاورت تدارکات، منزل دوم .

اعلان آگاهی عامه تهیه و تدارک فعال سازی سیستم SMS و IVR مرکز ارتباطات ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک فعال سازی سیستم SMS و IVR مرکز ارتباطات ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه  دارای نمبر قراردادMOF/98/NCS-3258  را با  شرکت اسکای ویف تکنالوژیز انترنتی خدمات  دارنده جواز نمبر D-39622 به قیمت مجموعی مبلغ  ۴۹۳۶۰۰چهارصدو نود و سه هزار و ششصد افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، شعبه مشاوریت تدارکات منزل دوم.

اعلان آگاهی عامه پروژه اعمار تحكيمات و تدارک تجهیزات امنیتی وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه اعمار تحكيمات و تدارک تجهیزات امنیتی وزارت مالیه - دارای نمبر قرارداد MOF/98/W-    3641  را  با شرکت ساختماني پارسین دارنده نمبر جواز ۳۳۶۳۴ و نمبرتشخیصیه مالیه  ۹۰۰۳۳۸۵۴۲۵ به قیمت مجموعی  ۲۹۹۸۹۹۵ دو میلیونو نه صدو نود هشت هزارو نه صدو نود پنج افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات ، کابل ارائه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکرو طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد .

آدرس: وزارت مالیه  چهارراهی پشتونستان  – ریاست تدارکات، مشاورت تدارکات، منزل دوم .

اعلان آگاهی عامه پروژه تهیه و نشر اعلانات رادیویی ریاست عمومی عواید وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژه تهیه و نشر اعلانات رادیویی ریاست عمومی عواید وزارت مالیه دارای نمبر قرارداد MOF/98/NCS/2721 را با شرکت گروپ کمپنی کاپل دارنده جواز نمبر D-27635 به قیمت
مجموعی مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰دو ملیون وسه صد هزار افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نماید. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، شعبه مشاوریت تدارکات منزل دوم

اعلان آگاهی عامه پروژه اعمار تحکیمات و تدارک تجهیزات امنیتی وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در داوطلبی پروژه (اعمار تحکیمات و تدارک تجهیزات امنیتی وزارت مالیه) که دارای نمبر تشخیصیه MOF/98/W-3641 که به روش باز داخلی صورت می گیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعهء فلش مموری از آدرس ذیل بعد از نشر اعلان الی  ۲۱ روزتقویمی (۰۷ عقرب۱۳۹۸ ) که آخـــرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد مطابق شرایط شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجــراء می گردد به دست آرند.

آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود, تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه می باشد .

تضمین آفر مبلغ  ۱۳۴۰۰۰یک صدو سی چهار هزار افغانی بوده و صرف تضمین بانکی قابل قبول  می باشد .

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، مشاورت تدارکات, منزل دوم.

شماره تماس دفتر 2924292020

اعلان آگاهی عامه  پروژه ترمیم اساسی تشناب های تعمیر لابراتوار و تعمیر معینت عواید و گمرکات

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در داوطلبی پروژه (ترمیم اساسی تشناب های تعمیر لابراتوار و تعمیر معینت عواید و گمرکات ( که دارای نمبر تشخیصه MOF/98/W-3635 که به روش باز داخلی صورت می گیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعهء فلش مموری از آدرس ذیل بعد از نشر اعلان الی  ۲۱ روزتقویمی (۰۵5 عقرب۱۳۹۸ ) که آخـــرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد مطابق شرایط شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجــراء می گردد بدست آرند.

آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود, تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه می باشد.

تضمین آفر مبلغ ۲۵۰۰۰ بیست پنج هزار افغانی بوده و صرف تضمین بانکی قابل قبول  می باشد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، مشاورت تدارکات, منزل دوم.

شماره تماس: ۰۲۹۲۴۲۹۲۰۲۰

اعلان آگاهی عامه پروژهء تهیه و تدارک چهار پایه جنراتور مورد ضرورت ولایت ننگرهار

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژهء تهیه و تدارک چهار پایه جنراتور مورد ضرورت ولایت ننگرهار، دارای نمبر قرارداد MOF/97/NCB/136 با شرکت امید صدیقی لمیتد به قیمت مجموعی مبلغ ۱۴۷۰۰۰۰۰چهارده میلیون هفتصد هزار افغانی عقد قرارداد نمایند.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان - ریاست تدارکات، آمریت تدارکات منزل دوم.

شماره تماس دفتر: ۰۲۰۲۱۰۶۷۷۲     

اعلان آگاهی عامه پروژه تهیه و تدارک ۱۰۰۰۰۰ هزار سیم سرغچ استندرد و معیاری ترانزیت خارجی مورد ضرورت ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک ۱۰۰۰۰۰ سیم سرغچ استندرد و معیاری ترانزیت خارجی مورد ضرورت ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه  دارای نمبر قراردادMOF/98/NCB/111-rebid  را با شرکت احمد فرشاد فردوس لمیتد  دارنده  جواز نمبر ۰۱۰۱ - ۹۲۳به قیمت مجموعی مبلغ ۱۸۵۰۰۰۰ یک ملیون و هشتصد و پنجاه هزار افغانی عقد قرارداد نمایند.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان–ریاست تدارکات،شعبه مشاوریت تدارکات منزل دوم.

آعلان اگاهی عامه پروژه اعمار و ترمیم تشناب های اکادمی گمرکات، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه اعمار و ترمیم تشناب های اکادمی گمرکات، وزارت مالیه دارای نمبر قرارداد MOF/98/NCB/020-Rebid را با شرکت عبدالمجید پناهی دارنده نمبر جواز D-80210 و نمبرتشخیصیه مالیه  ۹۰۰۵۶۵۹۲۵۶به قیمت مجموعی ( ۱۹۲۹۰۵۹.۵) یک میلیون و نه صد بیست نه هزارو پنجاه و نه اعشاریه پنج افغانی عقد قرارداد نمایند.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات - کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکرو طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد .

آدرس: وزارت مالیه  چهارراهی پشتونستان - ریاست تدارکات، مشاورت تدارکات، منزل دوم .

اعلان آگاهی عامه تدارک لوازم تکنالوژی مورد ضرورت قطعه محافظت عامه و عملیات های خاص تنفیذی، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه  تدارک لوازم تکنالوژی مورد ضرورت قطعه محافظت عامه و عملیات های خاص تنفیذی، وزارت مالیه دارای نمبر قرار داد   MOF/98/NCB/128   را با شرکت خدمات لوژستیکی الهام نظری به قیمت مجموعی مبلغ 2428500(دو میلیون وچهارصدو بیست و هشت هزارو پنجصد)افغانی عقد قراردادنماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات - کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان - ریاست تدارکات، آمریت تدارکات - مشاوریت تدارکات منزل دوم معینیت اداری.

 

وروستی خبرتیاوينور دلته

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۴ - ۱۲:۲۰
Background image
یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۸ - ۱۵:۵۹
Background image

د مالياتي محاسبينو د اتمي دورې د ازمويني لپاره د نومليکني خبرتیا!


د عوایدو لوی ریاست اړوند د حقوقي خدمتونو او پالیسۍ ریاست په پلان کي لري، چي د اتمي دورې د مالیاتي محاسبینو ازمویني لپاره له (08/11/1402 تر 08/12/1402) نېټې پوري نوم لیکنه ترسره کړي. له . . .