اسناد و قوانین

قوانین 

 

دانلود فایل 

قانون مالیات برعایدات
 
اینجا را کلک کنید
قانون اداره امور مالیات
 
اینجا را کلک کنید
تعلیماتنامه قانون مالیات بر عایدات
 
اینجا را کلک کنید
قانون امور مالی و مصارف عامه
 
اینجا را کلک کنید
قانون مشارکت عامه و خصوصی
 
اینجا را کلک کنید
قانون جدید گمرکات
 
اینجا را کلک کنید 
طرح جدید قانون بیمه
 
اینجا را کلک کنید
قانون تدارکات
 
اینجا را کلک کنید 
قانون تصدی ها
 
اینجا را کلک کنید
قانون بانکداری
 
اینجا را کلک کنید 
قانون تکافل   اینجا را کلک کنید
تعدیل بعضی از مواد قانون ادارۀ امور مالیات
 
اینجا را کلک کنید

رهنمود ها 

 

دانلود فایل 

رهنمود شماره1: مالیه موضوعی بر کرایه
 
اینجا را کلک کنید
رهنمود شماره 4: رهنمای مالیات برای تشبثات، سرمایه کذاران و اشخاص
 
اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 5: مالیه موضوعی معاشات
 
 
اینجا را کلک کنید
رهنمود شماره 6: تادیه مالیه از طریق انتقال الکترونیکی وجوه مالی
 
اینجا را کلک کنید
رهنمود شمارهمطابق به موافقتنامه  های دوجانبه یا چند جانبه 7: تصدیق معافیت مالیات برعایدات
 
 
اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 8: در مورد اظهارنامه مالیاتی سالانه شرکت های سهامی محدودالمسوولیت
 
اینجا را کلک کنید
رهنمود شماره 11: بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات
 
اینجا را کلک کنید
رهنمود شماره 15: عواید قابل تادیه و غیر قابل تادیه
 
اینجا را کلک کنید
رهنمود شماره 16: معافیت قابل مجرائی تشبث
 
اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 17: شیوه های محاسبه و حفظ اسناد
 
اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 18: نمبر تشخیصیه مالیه دهنده
 
اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 19: مالیات ثابت فعالیت های تجاری
 
اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 20: اسهلاک دارایی
 
اینجا را کلک کنید 
هنمود شماره 21: مالیه موضوعی قرار داد ها
 
اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 23: تابعیت معافیت موسسات غیر انتفاعی از مالیات بر عایدات
 
اینجا را کلک کنید 

طرزالعمل ها

 

 

دانلود فایل 

 طرزالعمل ترانزیت داخلی
 
اینجا را کلک کنید 
طرزالعمل توزیع و ارایه اظهارنامه  مالیاتی
 
اینجا را کلک کنید 
طرزالعمل تطبیق ماده 3 قانون اداره امور مالیات
 
اینجا را کلک کنید
 طرزالعمل تصدیقنامه عدم مسوولیت مالیاتی
 
اینجا را کلک کنید 
اطرزالعمل های تانک های تیل 3 دلو95
 
اینجا را کلک کنید 
طرزالعمل کمیشنکاران
 
اینجا را کلک کنید
 طرزالعمل ترانزیت داخلی
 
اینجا را کلک کنید 
طرزالعمل تطبیق معافیت مالیات اضافی (جرایم مالیاتی) مندرج اصولنامه اجرای بودجه ملی سال مالی 1397
 
اینجا را کلک کنید 
اطرزالعمل باز پرداخت مالیه
 
اینجا را کلک کنید
 طرزالعمل تطبیق قانون
 
اینجا را کلک کنید 

دانلود فایل

 

فورمه جات

اینجا را کلک کنید
 
فورمه محاسبه مالیه موضوعی قرار دادی ها و تحویلی بانک
اینجا را کلک کنید
 
صورتحساب سالانه معاش و مالیه
اینجا را کلک کنید
 
مالیه موضوعی خدمات کرایه، فورمه سنجش مالیه و تحویلی
اینجا را کلک کنید
 
راپور مختصر ماهوار وضع مالیه از مفاد سهم، تکتانه و حق الامتیاز
اینجا را کلک کنید
 
اظهارنامه سالانه مالیات بر عایدات برای شرکت سهامی و محدودالمسوولیت
اینجا را کلک کنید
 
فورمه در خواستی نهاد انفرادی
اینجا را کلک کنید
 
فورمه در خواستی نمایندگی
اینجا را کلک کنید
 
فورمه  در خواستی کارمند (صرف برای استفاده آن عده کارمندان که به نمبر تشخیصیه نیاز ندارند(
اینجا را کلک کنید
 
فورمه در خواستی کارمند (صرف برای استفاده آن عده کارمندان که دارای نمبر تشخیصیه مالیه دهنده می باشد(

دانلود فایل

 

پالیسی ها

اینجا را کلک کنید  

پالیسی بودجه سازی ولایتی

اینجا را کلک کنید  

پالیسی تشویق سرمایه گذاری خصوصی

 دانلود فایل

 

استراتیژی ها

اینجا را کلک کنید  
پلان ستراتیژیک ریاست عمومی گمرکات برای سال های 1397-1401
 
اینجا را کلک کنید  

پلان مبارزه علیه فساد اداری سال 1397

 دانلود فایل

 

سند بودجه

اینجا را کلک کنید  

بودجه تصویب شده سال مالی 1396 از طرف شورای ملی

اینجا را کلک کنید   سند بودجه ملی سال مالی 1399f
اینجا را کلک کنید   سند بودجه ملی سال مالی 1399

 دانلود فایل

 

پلان ها و گزارشات

اینجا را کلک کنید   پلان های وزارت مالیه در سال مالی 1398
اینجا را کلک کنید   دست آورد های سال مالی 1397 وزارت مالیه
اینجا را کلک کنید   پلان های آینده و گزارش ربعوار پیشرفت ها