اسناد و قوانین

قوانین 

دانلود فایل 

قانون مالیات برعایدات
اینجا را کلک کنید
قانون اداره امور مالیات
اینجا را کلک کنید
تعلیماتنامه قانون مالیات بر عایدات
اینجا را کلک کنید
قانون مالیه بر ارزش افزوده
اینجا را کلک کنید
قانون امور مالی و مصارف عامه
اینجا را کلک کنید
قانون مشارکت عامه و خصوصی
اینجا را کلک کنید
قانون جدید گمرکات
اینجا را کلک کنید 
قانون تدارکات
اینجا را کلک کنید 
قانون تصدی ها
اینجا را کلک کنید
قانون بانکداری
اینجا را کلک کنید 
قانون تکافل اینجا را کلک کنید
تعدیل بعضی از مواد قانون ادارۀ امور مالیات
اینجا را کلک کنید

لوایح

دانلود فایل 

لایحه بیمه آتش سوزی (حریق)
اینجا را کلک کنید
لایحه تنظیم امور بیمه نامه 
اینجا را کلک کنید

رهنمود ها 

دانلود فایل 

رهنمود شماره1: مالیه موضوعی بر کرایه
اینجا را کلک کنید
رهنمود شماره 4: رهنمای مالیات برای تشبثات، سرمایه کذاران و اشخاص
اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 5: مالیه موضوعی معاشات
اینجا را کلک کنید
رهنمود شماره 6: تادیه مالیه از طریق انتقال الکترونیکی وجوه مالی
اینجا را کلک کنید
رهنمود شمارهمطابق به موافقتنامه  های دوجانبه یا چند جانبه 7: تصدیق معافیت مالیات برعایدات
 
اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 8: در مورد اظهارنامه مالیاتی سالانه شرکت های سهامی محدودالمسوولیت
اینجا را کلک کنید
رهنمود شماره 11: بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات
اینجا را کلک کنید
رهنمود شماره 15: عواید قابل تادیه و غیر قابل تادیه
اینجا را کلک کنید
رهنمود شماره 16: معافیت قابل مجرائی تشبث
اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 17: شیوه های محاسبه و حفظ اسناد
اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 18: نمبر تشخیصیه مالیه دهنده
اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 19: مالیات ثابت فعالیت های تجاری
اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 20: اسهلاک دارایی
اینجا را کلک کنید 
هنمود شماره 21: مالیه موضوعی قرار داد ها
اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 23: تابعیت معافیت موسسات غیر انتفاعی از مالیات بر عایدات
اینجا را کلک کنید 

طرزالعمل ها

دانلود فایل 

 طرزالعمل ترانزیت داخلی
اینجا را کلک کنید 
طرزالعمل توزیع و ارایه اظهارنامه  مالیاتی
اینجا را کلک کنید 
طرزالعمل تطبیق ماده 3 قانون اداره امور مالیات
اینجا را کلک کنید
 طرزالعمل تصدیقنامه عدم مسوولیت مالیاتی
اینجا را کلک کنید 
اطرزالعمل های تانک های تیل 3 دلو95
اینجا را کلک کنید 
طرزالعمل کمیشنکاران
اینجا را کلک کنید
 طرزالعمل ترانزیت داخلی
اینجا را کلک کنید 
طرزالعمل تطبیق معافیت مالیات اضافی (جرایم مالیاتی) مندرج اصولنامه اجرای بودجه ملی سال مالی 1397
اینجا را کلک کنید 
اطرزالعمل باز پرداخت مالیه
اینجا را کلک کنید
 طرزالعمل تطبیق قانون
 

فورمه جات

دانلود فایل

فورمه محاسبه مالیه موضوعی قرار دادی ها و تحویلی بانک
 
اینجا را کلک کنید 
صورتحساب سالانه معاش و مالیه
اینجا را کلک کنید 
مالیه موضوعی خدمات کرایه، فورمه سنجش مالیه و تحویلی
اینجا را کلک کنید 
راپور مختصر ماهوار وضع مالیه از مفاد سهم، تکتانه و حق الامتیاز
اینجا را کلک کنید
اظهارنامه سالانه مالیات بر عایدات برای شرکت سهامی و محدودالمسوولیت
اینجا را کلک کنید 
فورمه در خواستی نهاد انفرادی
اینجا را کلک کنید 
فورمه در خواستی نمایندگی
اینجا را کلک کنید 
فورمه  در خواستی کارمند (صرف برای استفاده آن عده کارمندان که به نمبر تشخیصیه نیاز ندارند
اینجا را کلک کنید
فورمه در خواستی کارمند (صرف برای استفاده آن عده کارمندان که دارای نمبر تشخیصیه مالیه دهنده می باشد(
اینجا را کلک کنید
فورم ثبت وسایط نقلیه بدون اسناد - یک کلید  اینجا را را کلک کنید 

پالیسی ها

دانلود فایل 

پالیسی بودجه سازی ولایتی
اینجا را کلک کنید 
پالیسی تشویق سرمایه گذاری خصوصی
اینجا را کلک کنید 

استراتیژی ها

دانلود فایل 

گزارش سالانه سال مالی 1398 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری
اینجا را کلک کنید
پیشرفت در102 بنچمارک استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری
اینجا را کلک کنید
پلان استراتیژیگ ریاست عمومی گمرکات برای سال های 1397
اینجا را کلک کنید
پلان مبارزه علیه فساد اداری سال 1397
اینجا را کلک کنید 

سند بودجه

دانلود فایل 

سند بودجه ملی سال ملی 1399
اینجا را کلک کنید
 1399لینک تعدیلات بودجوی سال مالی
اینجا را کلک کنید
بودجه تصویب شده سال مالی 1396 از طرف شورای ملی
اینجا را کلک کنید

پلان ها و گزارشات

دانلود فایل 

پلان های وزارت مالیه در سال مالی 1398
 اینجا را کلک کنید 
دست آورد های سال مالی 1397وزارت مالیه 
اینجا را کلک کنید 
پلان های آینده و گزارش ربعوار پیشرفت ها 
اینجا را کلک کنید 
خلاصه دومین سند چهار چوب ملی صلح و انکشاف       2021-2025 (ANDPF2    افغانستان 
اینجا را کلک کنید 

مقرره ها  

اینجارا کلک کنید

مقرره مدیریت سرمایه گذاری عامه 
دانلود فایل 
دومین سند چهارچوب ملی صلح 
دانلود فایل