جورښت او اداری تشکیلات

د افغانستان اسلامي امارت د مالیې وزارت یو خارج رتبه بست لري چي د مالیې وزیر دئ او (۳) مافوق بستونه، (۲) فوق رتبه بستونه، (۱۹) اول بستونه، (۱۰۵) دوهم بستونه، (۳۵۳) درېیم بستونه، (۱۶۱۱) څلورم بستونه، (۳۶۰۰) پنځم بستونه، (۱۷۵۸) شپږم بستونه،( ۶۲۹) اووم بستونه او (۹۱۹) اتم بستونه لري، چي په ټوله کې (۹۰۰۰) بستونه کېږي.

جورښت او اداری تشکیلات