زموږ سره اړیکه

شمیره

اداره

     اړیکې

۱

محمد رفیع تابع، د مالیې وزارت ویاند او د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس 

  

۳

د مالیې وزارت مقام

      0202924002

۴

د دفتر لوی ریاست

      0202924003   

۵

مالي معینیت

     0202924005

۶

د خزاینو لوی ریاست

     0202924038 

۷

د بودیجې لوی ریاست

     0202924270

۸

د پالیسۍ معینیت

     0202924008

۹

اداري معینیت

     0202924037

۱۰

د اداري چارو لوی ریاست

     0202924018

۱۱

د املاکو لوی ریاست

     0202924119

۱۲

د بیمې چارو لوی ریاست

     0202924118

۱۳

د تصدیو لوی ریاست

     0202924129

۱۴

د عوایدو او ګمرکونو معینیت

     0202924101

۱۵

د ګمرکاتو لوی ریاست

     0202924152

۱۶

د عوایدو لوی ریاست

     0202924631

۱۷

د تشخیصې نمبر لوی مدیریت

     0202924675

۱۸

د متوسطو مالیه ورکوونکو ریاست

     0202924340

۱۹

د پلټنې لوی ریاست

     0202924096

۲۰

د عامه او خصوصي مشارکت لوی ریاست

      0202924075

۲۱ د خوست ولایت مستوفیت       0773676869