متن سخنرانی جلالتمآب پروفیسور محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در مراسم افتتاح پروژۀ اسناد بهادار مصؤون مؤرخ 11 سرطان 1398

admin_mof
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۱ - ۱۵:۲۹

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ محترم سرپرست وزیرصاحب، د حکومتي ادارو قدرمنو مسؤولینو،
معین صاحبانو او همکارانو، د رسنیو محترمو استازو، ټولو حاضرینو خویندو او وروڼو؛
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته،
د ویاړ او خوښۍ احساس کوم چې د حکومت د زیربنایي اقتصادي فعالیتونو په تدااوم او د افادا – -
جرمن د تاریخي دوستۍ پده برکدتن ندن ور د یدوم م دې مد زیربندایي پدرو م د ت اابادۍار
شاهاا یو.
حضار گرامی؛
پرو ه ای را که ما امروز به ه راهی شما سدن بندای آ را میگدۍای ن از چنداین ب عدا حدایا اه یدت
خاص مدی باشدا کده بدا ت آیدت آ تاییدرا ع یدت و سسدهده در پروسده هدای اسدناد ادارا دولتدی
بخصوص وزار های معارفن تحصیلا عالین صحت عامهن اقتصادن امنیدتن ج د آوری عوایدا
ملی و بر تمام عرصه های زناسی اجتماعین اقتصادی و سیاسی ما وارد خواها شا.
این پرو ه که طی ما 18 ماه تک یل و به ب ره برداری سپرده می شودن ع اه ترین خصوصدیا آ
قرار ذیل می باشا:
 قی ت پرو ه در حاود پنج میلیارد و شش صا و چ ل و هفت میلیو افاانی
 ارزش ماشینری و وسایل تخنیکی و کاری در حاود یک ملیارد و پنجصا میلیو افاانی
 ظرفیت تولیا چاپ ورق A4 فی ساعت دوازده هاار ورق
 تعااد افراد مشاول به وظایف تخنیکی و اداری در مرحلۀ اول ۲۰۰ تن
قایل یاداوری است که در ت آیت این پ رو ه با رگ م کشدور دوسدت جرمندی نده تن دا مدا را در ت یدۀ
ماشین الا مورد ضرو ن ظرفیت سازی و دیااین این پرو ۀ مالت ک ک می کنان بلکه متخصصدین
آنکشور دوش باوش با ه کارا افاا در ت آیت و تک یل این پرو ه سعی می ورزنا.
کار مرکا آموزشي که تحت مراقآت مؤسسه ه کاری های بین المللی الما GIZ پیش می رودن قآدل
از خت سال روا مالی تک یل می سردد و ماشین آلا ک ک شاۀ کشور دوست آلما در ماه میاا
سال روا به کابل می رسا که فعلاً ما برای نصب آ آمادسی کامل داری .
0202102837 ، ریاست عمومی دفتر ، وزارت مالیه ، شماره تماس : 0202100387
www.mof.gov.af صحفه انترنتی chiefofstaff.mof@gmail.com ایمیل آدرس
ه چنین یک تی تخنیکی متشکل از پرسونل افاا که قدآلاً از سدوی جاندب آلمدانی تربیدت شداه و
آموزش های لازم نظری و ع لی را فراسرفته انان برای تولیا اسناد مصؤ در اختیار داری که در آخر
سال 2019 یا شروع سال ۲۰۲۰ به تولیا اسناد کاغۍی اغاز خواها نمود.
در ک ل میخواه حضور شما واضح بسازم که در نتیجۀ ت آیت این پرو ۀ بارگ ملین تاییدرا اساسدی
در قس ت چاپ اسناد ب ادار دولت افاانستا بع ل خواها آما و پس از این ما خواهی توانسدت کده
اسناد مصو دولت را از طریت یک ن اد مج ا تخنیکی با وسائل و روش های پیشرفته چاپ نمایی .
آغاز فعالیت این پرو ه به معنای خودکفایی افاانسدتا در قسد ت صدنعت طآاعدت مدی باشدا کده بده
موجب آ چاپ هر نوع اسناد مصو ب ادار شامل اسناد ذیل در داخل کشور میسر می سردد:
)چاپ پول افاانی به موافقه د افاانستا بانکن انواع پاسپور ن تۍکرۀ تابعیتن کار هویت کارکندا
دولددتن اسددناد تعلی ددی و تحصددیلی مؤسسددا تحصددیلا عددالین ع ددومی و اختصاصددی دولتددی و
خصوصین کار ح ل و نگ ااری سلاحن جواز سدیر وسداین نقلیده و جدواز راننداسی )لایسدنس ن
کار تولان وثایت محاک ن جواز های فعالیت و اجازه نامه هان کار وساین نقلیه دولتین اسناد اجازه
عآور وساین نقلیه از سرحاا ) Road Pass ن انواع ستیکر)تکت پسدتین ویداه و ام دال آ ن اسدناد
رأی دهی به موافقۀ ک یسیو انتخابا ن و سایر اسناد به تشخیص دولت؛
با ت آیت این پرو ه ض ن فراه شا عوائا سالانه حداود )یدک میلیدارد افادانی از فدرار اسدعار نیدا
جلوګیری بع ل خواها آما.
بادرنظرداشت اه یت خاص این پرو ه و تأثیرا آ در ارتقای ظرفیت داخلی و اعتآار اسدناد دولتدی
مان جا دارد از مردم و حک ومت دوست ج وری فارال آلما ع یقاً ابراز سپاس و قاردانی نمای که
ه یشه و در هر نوع شراین در کنار مردم و دولت افاانستا بوده و کشور ما را در انکشاف ه ه جانآدۀ
آ ک ک و یاری نموده است. دوستی افاانسدتا و جرمندی سدابقۀ طدولانی داشدته و بعدا از جند
ج انی دومن اولین ساختا رهای زیربنای برق را در کشور ما طراحی و ت آیدت نمدوده کده تدا هندوز هد
مردم از آ به قاردانی یاد می کننا.
من م ین هست که پرو ۀ طآ اسناد مصؤ ماننا پرو ۀ انکشاف پکتیا که ما بیشه از پنجداه سدال
قآل از امروز از ایجاد آ می سۍرد و هنوز ه در ذهن مردم زناه استن یاد این پرو ۀ بارگ ملی نیدا
در حافظۀ تاریخی مردم افاانستا زناه خواها مانا.
0202102837 ، ریاست عمومی دفتر ، وزارت مالیه ، شماره تماس : 0202100387
www.mof.gov.af صحفه انترنتی chiefofstaff.mof@gmail.com ایمیل آدرس
دیگر وقت سرانآ ای شما را نمی سیرمن در اخیر یک بار دیگر از حضور ه ۀ شما در این برنامده ابدراز
سپاس می نمای .
از توجۀ تا تشکر