بشپړ شوي قراردادونه

شماره  موضوع اندازه پول با شرکت فایل دانلود
1 اعمار یک باب هنگر و ساخت پارتیشن  1784370 علی شیر ترزایی ساختمانی و سرک سازی شرکت  دانلود فایل 
2  یک باب هنگر در اکادمی گمرکات پروژه اعمار  16310427.89 شرکت ساختمانی مدین  دانلود فایل 
3 تدارک خدمات کرایه گیری دو عراده کرولا  748440 شرکت ترانسپورتی شهری و اطرافی مایل حشمت  دانلود فایل 
4 تهیه و تدارک سیم سرغچ ریاست عمومی گمرکات  1850000 شرکت تجارتی احمد فرشاد فرودس لمیتد  دانلود فایل 
5 پروژه ترمیم تعمیر جدید ریاست عمومی بیمه ها  2394252 شرکت ساختمانی زاهد مصور دانلود فایل 
6 پروژ تهیه و تدارک فرنیچر اکادمی گمرکات و مالیات ریاست عمومی گمرکات 931200 شرکت نوی زینت فرنیچر  دانلود فایل 
7 پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق درصحن وزارت مالیه  991.500 شرکت ساختمانی کابل پامیر  دانلود فایل 
8 تدارک 700 سوب البسه زمستانی 1397برای اجیران  1850997.6 شرکت بومیان خراسان  دانلود فایل 
9 پروژه ترمیمات تخریبات و اعمار چهار باب اتاق پهره دار و دو باب اتاق تلاشی  22765128 شرکت ساختمانی و سرکسازی کابل پامیر  دانلود فایل 
10 پروژه اعمار تخلیه کارمندان و موانع دیوار های سمنتی  2631300 شرکت ساختمانی آهو هولدنگ گروپ دانلود فایل 
11 تهیه و دارک خدمات انترنت برای 48 واحد مستوفیت ها و گمرکات  4998000 شرکت اسکای ویف تکنالوژی انترنتی خدماتو  دانلود فیل 
12 خدمات انترنت 4 ماهه برای ریاست عمومی خزاین 30000000 شرکت خدات فیبر تکنالوژی و اتصالات افغانستان  دانلود فایل 
13

پروژه تهیه و تدارک 20 قلم لوازم برقی و تکنالوژی برای بهبتود عواید  مربوط اداره مستقل   

68211072 شرکت خدمات لوژیستیکی گلکسی لایت  دانلود فایل 
14 تدارک لوازم تکنالوژی برای ریاست سیستم عوادید وزارت مالیه  12990000 شرکت نصب سیستم های مخابراتی اسمارتتلی کام  دانلود فایل 
15 پروژه اعمار طعام خانه تعمیر مرکزی وزارت مالیه  5856160 شرکت ساختمانی برج عمران  دانلود فایل
16  تهیه و تدارک البسه زمستانی برای اجیران  1158014 شرکت خدماتی لوژیستیکی اربن لید دانلود فایل 
17  پروژه ترمیمات ایرکندیشن های ریاست ها  1479050 برادران سیفی گروپ دانلود فایل 
18 پروژه اعمار سایه بان برای پارکینگ وسایط و ترمیم اساسی تشناب ها 2344674 شرکت ساختمانی کابل پامیر  دانلود فایل 
19 تهیه و تدارک لین حمایوی انترن برای 19 سایت ادارات گمرکی  8424000 شرکت مخابراتی بی سیم افغان  دانلود فایل 
20 تهیه و دارک جنراتور های مورد نظر گمرک هرات  10920000 شرکت امید صدیقی لمیتد دانلود فایل 
21 تهیه و تدارک عقد قرارداد چهار چوبی ترمیم و نصب پرزه جات وسایط پروژه ساختار بودجه و انسجام  2477650 شرکت محمودی گروپ لمیتد دانلود فایل 
22 تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی ریاست رادیو تلویزیون ملی ریاست عواید غیرمالیاتی  2996200 ببرک بلال لمیتد دانلود فایل 
23 تدارک خدمات چک و سرویس سکنرهای ریاست عمومی گمرکات  82201596 شرکت افغان تکسار لمیتد دانلود فایل 
24 پروژه تهیه و  تدارک تیل دیزل و پطرول مورد  ضرورت وزارت مالیه 16864000 شرکت شاه شجاع رسا لمیتد دانلود فایل 
25

پر.وژه تهیه و تدارک تیل  دیزل و پطرول مورد ضروت وزارت مالیه شرکت 

16864 شرکت شاه شجاع رسا لمیتد دانلود فایل 
26 تدارک اجناس مورد ضرورت سیستم ضد حریق آرشیف تعمیر مرکزی وزارت مالیه  999890 شرکت ببرک بلال لمیتد دانلود فایل 
27 پروژه  اعمار و ترکیم تشناب های اکادمی وزارت مالیه  1929059.5 شرکت ساختمانی عبدالمجید پناهی  دانلود فایل 
28 اعمار ساختمان مطبعه جدید کوک  22684049415 ریاست تصدی ساختمانی بنائی  دانلود فایل 

29

تهیه و تدارک لین حمایوی انترنت برای 19 سایت ادارات گمرکی کشور مربوط ریاست عمومی گمرکات  8424000 شرکت مخابراتی بی سیم افغان  دانلود فایل 
30 تعدیل قرار داد تهیه و تدارک 875 متر کیبل ضرورت قوماندانی قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیذی معینیت عواید و گمرکات  3500000 د تدارکاتو ریاست  دانلود فایل