قوانین او سندونه

د فایل دانلوډ

قوانین

دا ځای کیکاږۍ

پر عایداتو باندی د مالیاتو قانون

دا ځای کیکاږۍ د مالیاتو دچارو د ادارې قانون
دا ځای کیکاږۍ پر عایداتو باندی دمالیاتو تعلیماتنامه
دا ځای کیکاږۍ دعامه او خصوصی مشارکت قانون
دا ځای کیکاږۍ دبیمی د قانون نوې طرحه
دا ځای کیکاږۍ دګمرکونوقانون
دا ځای کیکاږۍ دګمرکونو نوې قانون
دا ځای کیکاږۍ دتدارکاتو قانون
دا ځای کیکاږۍ د تصدیو قانون
دا ځای کیکاږۍ د مالی چارو د اداري لګښتونو قانون
دا ځای کیکاږۍ د بانکدارۍ قانون
دا ځای کیکاږۍ د مالیاتو چارو د ادارې قانون د ځینو موادو تعدیل

د فایل دانلوډ

لارښود

دا ځای کیکاږۍ

شمېره۱ لارښود:  پر کرایې باندې موضوعی مالیه

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۳ لارښود: پر انتفاعی معاملو باندې مالیه

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۴لارښود:  دنوی تاسیس شوو تشبثونوُ پانکه اچوونکو او انفرادی اشخاصو لپاره د مالیات

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۵ لارښود: پر معاشونو باندې موضوعی مالیه

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۶ لارښود: په الکترونیکی ډول مالیې ورکړ

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۷ لارښود: دوه اړخیز او یا څو اړخیز تړونونو له مخی د مالیاتی معافیت د تر لاسه کولو لپاره در خواست کول

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۸ لارښود: د سهامی او محدودالمسوولیت شرکتونو دکلنی مالیاتی اظهار لیک په اړه

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۱۱ لارښود: د مالیې په ارزونه کې د ورکړې وړ مالیي د مبلغ په اړه بحث

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۱۵ لارښود: دمحاسبی او اسنادو ساتنې لارې

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۱۸ لارښود: د مالیه ورکوونکی د پیژندنې نمبر

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۱۹ لارښود: د سوداګریزو د فعالیتونو ثابتې مالیې

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۲۰ لارښود: په قرار دادیانو باندې موضوعی مالیه

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۲۳ لارښود: پر عایداتو د مالیاتو څخه د غیر انتفاعی سازمانونو د معافیت تاییدونه

د فایل دانلوډ

طرزالعملونه

دا ځای کیکاږۍ

د ۱۳۹۷ مالی کال اصلی بودجې د اجرا کولو په اصولنامه کی مندرج د اضافی مالیاتو ( ملیاتی جریمو)  د معافیتونو د تطبیق طرزالعمل

دا ځای کیکاږۍ

د مالې د بېرته ورکړې طرزاالعمل

د فایل دانلوډ

فورمه جات

دا ځای کیکاږۍ

پر انتفاعی معاملو باندی مالیه

دا ځای کیکاږۍ

د لاسته راوړونکی (موجر) لپاره د موضوعی مالیې کلنی صورت حساب

دا ځای کیکاږۍ

د سهامی او محدودالمسئولیت شرکتونو لپاره پر عایداتو باندې کلنی اظهار لیک (۱۳۸۹ کال او له وروستو کلونو

دا ځای کیکاږۍ

د انفرادی اشخاصو لپاره پر عایداتو باندې د مالیاتو مختصر مالیاتی اظهار لیک

دا ځای کیکاږۍ

د موضوعی مالیې راپور او استخدام کوونکی لپاره د بانک تحویلی

دا ځای کیکاږۍ

د انفرادی نهاد غوښتنی فورمه

دا ځای کیکاږۍ

د نماینده ګی د غوښتنی فورمه

دا ځای کیکاږۍ

د نهاد د څښتن غوښتنی فورمه

دا ځای کیکاږۍ

د پیژندنی د نمبر د غوښتنی د فورمی ، ارزښتونو لیست - انفرادی شخص

دا ځای کیکاږۍ

د پیژندنی د نمبر غوښتنی د فورمی د ارزښتونو لست - انفرادی او غیر انفرادی نهاد

د فایل دانلوډ

استراتیژۍ

دا ځای کیکاږۍ دافغانستان ملی پرمختیایی تکلاړه
دا ځای کیکاږۍ د عامه مالی چارو د اداري تکلاره
دا ځای کیکاږۍ سل ورڅنی پلان

دا ځای کیکاږۍ

د بودیجې سند 

دا ځای کیکاږۍ د ۱۳۹۹ مالی کال بودیجې سند