پروژه تهیه و ترمیم تشناب های داخل احاطه معینیت عواید گمرکات

admin_mof

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشوداینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه تهیه و ترمیم تشناب های داخل احاطه معینیت عواید گمرکات- دارای نمبر قرارداد  MOF/1400/W-3365را با شرکت ساختمانی نور آفتابدارنده نمبرجوازD-24937و نمبرتشخیصیه مالیه 1035352010 به قیمت مجموعی آن مبلغ739784—هفت صدو سی و نه هزار و هفتصدو هشتادو چهارافغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشندمیتوانداعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات ، کابل ارائه نماید .

این اطلاعیه به معنی عقدقراردادنبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکرو طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد .

آدرس : وزارت مالیه چهارراهیپشتونستان–ریاستتدارکات،مشاورت تدارکات، منزل دوم .

More tenders

Wed, Jul 14 2021 11:24 AM
Background image

Procurement of Software License and Storage for AFMIS AF-MOF-PAISA-242313-GO-RFB

The Ministry of Finance now invites sealed Bids from eligible Bidders for “Procurement of Software

Mon, Jun 07 2021 9:49 AM
Background image

Procurement of IT Equipment for ARD and Insurance

The Ministry of Finance has recently exercised a tender for “Procurement of IT Equipment for ARD and Insurance

Back to tenders