متن سخنرانی محترم محمد همایون قیومی وزیر مالیه در بارۀ عمده ترین دست آورد های سال مالی 1398

admin_mof
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ - ۱۰:۴۴

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران گرامی، اعضای محترم رسانه ها و حضار گرامی؛ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته! نخست از همه، تشریف آوری شما را در مراسم امروزی خیر مقدم گفته، احساس خوشی  را از طریق شما با مردم 1398 می نمایم که عمده ترین دستاوردهای  وزارت مالیه طی سال مالی افغانستان شریک می نمایم. حضار گرامی؛  ، طبق تعهداتی که در راستای اصلاحات مالی و اقتصادی با مردم شریف افغانستان داشتیم توانستیم که در هژده سال گذشته برای نخستین بار برنامه اصلاحات مالی و اقتصادی را طی شش دور ارزیابی با صندوق بین المللی پول به پایه اکمال برسانیم.  تعهد کمیتی که از سال به سال ۱۵ تعهد ساختاری بزرگ و ۴۸همه این اصلاحات در قالب دیگر بالا می رفت، بوده و این اصلاحات اقتصادی و مالی حکومت افغانستان تحت برنامه تمدید  قوس سال جاری از طرف بورد اجرائیوی صندوق بین المللی ۲۸ )مورخ EFC( تسهیلات اعتباری ) مورد تایید قرار گرفت. این تعهدات در بخش های ذیل برآورده شده است. IMFپول (   اصلاحات اقتصادی؛    مدیریت و اصلاح سکتور مالی؛   اصلاحات در سکتور بانکی؛(معلومات بیشتر نوشیر صاحب میدهد)   جمع آوری عواید ملی؛   مدیریت مؤثر اقتصاد بزرگ؛   رشد اقتصادی؛   مبارزه علیه فساد اداری؛ 
 
در نتیجه هیئت صندوق بین المللی پول از پیشرفت های افغانستان در اجرای شاخص های متذکره تحت برنامه تسهیلات اعتباری اظهار رضایت نمودند و افغانستان توانسته است شاخص های مورد نظر را در شرایط چالش بر انگیز و دشوار کنونی مؤفقانه به پایه اکمال برساند.  
با تطبیق این اصلاحات:  . اعتبار افغانستان نزد جامعۀ بین المللی بالا رفته 1 . تمویل کننده گان ما کمک های شان را به این کشور تداوم می بخشند. 2 . افغانستان می تواند قرضه های سهل دراز مدت برای پروژه های مشخص عایداتی بگیرد. 3 . سرمایه گذاری های داخلی و خارجی جلب و تقویه گردد.  4 در صورت عدم تطبیق شاخص های فوق، افغانستان نمی توانست ثبات مالی و اعتبار خویش را نزد تمویل کننده گان حفظ نماید.   ۴۴.۴  توانسته است که مبلغ ، در مجموع افغانستان بعد از تکمیل شش دور ارزیابی موفقانه اصلاحات میلیون دالر امریکایی را به دست بیاورد.  
 
مهمترین تعهدات ما در بخش اقتصادی و مالی  بطور ذیل بوده است.   مالی، در سند بودجه ملی جمع آوری مبلغ ۱۳۹۸ . جمع آوری عواید ملی: در سال I میلیارد افغانی هدف تعیین گردیده بود که الی اخیر سال دیروز که آخرین روز سال مالی ۱۸۸ ۲ بود، توانستیم که 1398  میلیارد افغانی جمع آوری نماییم که این رقم در مقایسه به هدف ۰۸.۱  میلیارد افغانی افزایش را نشان می دهد ۲۱تعیین شده 
 
افزایش در عواید ملی ما در شرایط چالش بر انگیز انتخابات، تظاهرات در چندین ولایت یک گام مثبت در راستای ثبات مالی ،  در صد لاری های وارداتی۲۶ و موضوعات ناشی و کاهش کشور به شمار می رود، زیرا ما توانستیم که در یک اوضاع دشوار عواید ملی را بشکل بهتر مدیریت نموده و بیشتر از هدف تعیین شده جمع آوری نمودیم.  
 
 در سال  به ۱۳۹۴  فیصد۱.۳ .  ثبات مالی و رشد اقتصادی: رشد اقتصادی افغانستان از II ۳.۴ افزایش یافته است؛ پیشبینی می گردد  که این رشد  در سال آینده به ۱۳۹۸  فیصد در سال ۳ فیصد افزایش یابد. 
 
. تطبیق اصلاحات، مبارزه علیه فساد و سیستم سازی: اصلاحات گسترده ای در منابع III عوایدی و سائر ادارات مربوطه تطبیق گردیده است، وزارت مالیه ضمن تمرکز بالای سیستم سازی،  افراد دخیل در فساد را از وظایف سبکدوش و به ارگان های عدلی و قضائی معرفی نموده است. 
.   ثبت دارائی ها :حکومت افغانستان به منظور کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت IV دارائی های کارمندان ادارات عوایدی را ثبت نموده است. V.   مصرف بودجه انکشافی به سطح حکومت ۱۳  توانسته است  که بیش از ۱۳۹۸ حکومت در سال مالی ۹  میلیارد افغانی( ۹  فیصد) بودجۀ ۴ میلیارد ۱۲۷ در سال گذشته حکومت توانسته بود که در حدود ، انکشافی خویش را به مصرف برساند ۱ افغانی بودجه انکشافی را به مصرف برساند. امسال ما  میلیارد افغانی زیادتر در بخش انکشافی به ۲ مصرف رسانیدیم.  
این در حالی است که در سال های قبل از حکومت رییس جمهور غنی به مشکل می توانست که   . درصد بودجه انکشافی را به مصرف برساند۴۰ بیشتر از
دیگر وقت گرانبهای تانرا نمی گیرم، یکبار دیگر از تشریف آوری و توجۀ تان سپاسگزارم