خریداری های کوچک

شماره
کود نرخ گیری
عنوان خریداری
اداره نیازمند
زمان اعلان
ختم اعلان
دانلود فایل
  PRN-131 تدارک پنج قلم کارتریج  ریاست عمومی امور بیمه ها 1400/2/13 1400/2/18 دانلود فایل
  PRN-109  تدارک سیزده قلم جنس  وزارت مالیه 1400/2/13 1400/2/15 دانلود فایل
  PRN-132 تدارک و نصب سیستم های حاضری الکترونیکی ریاست سیستم ها 1400/2/13 1400/2/18 دانلود فایل
  PRN-131 تدارک پنج قلم کارتریج ریاست عمومی امور بیمه ها 1400/2/12 1400/2/18 دانلود فایل
  PRN-130  تهیه شش قلم جنس تکنالوژی ادارات وزارت مالیه 1400/2/12 1400/2/14 دانلود فایل
  PRN-129  تخلیه سپتیک اکادمی گمرکات اکادمی گمرکات 1400/2/12 1400/2/14 دانلود فایل
  PRN-128 تهیه و نصب کمره های امنیتی و تلویزیون ریاست مالیه دهندگان بزرگ 1400/2/12 1400/2/14 دانلود فایل
  PRN-123 تهیه ماشین فوتوکاپی ریاست مالیه دهندگان بزرگ 1400/2/1 1400/2/4 دانلود فایل
  PRN-107 تهیه پنج عراده موترسایکل   وزارت مالیه 1400/2/1 1400/2/5 دانلود فایل
  PRN-119 تهیه دوازده قلم جنس  ریاست مالیه دهندگان بزرگ  1400/1/31 1400/2/1 دانلود فایل
  PRN-118 ترمیات آمریت استخدام ریاست منابع بشری 1400/1/25 1400/1/28 دانلود فایل
  PRN-115  تهیه پنجاه عدد کارتریج  ریاست مالیه دهندگان متوسط 1400/1/25 1400/1/29 دانلود فایل
  PRN-114 تهیه هفت قلم جنس  ریاست ارتباط وآگاهی عامه 1400/1/21 1400/1/26 دانلود فایل
  PRN-113  تهیه سه قلم جنس  ریاست منابع بشری 1400/1/21 1400/1/26 دانلود فایل
  PRN-112  تهیه بیست ودو قلم جنس ریاست خدمات 1400/1/21 1400/1/26 دانلود فایل
  PRN-111 تهیه ونصب پارتیشن پی وی سی ریاست عمومی خزائن  1400/1/21 1400/1/26 دانلود فایل
  PRN-110 خریداری دو پایه لپتاپ  ریاست عمومی امور بیمه ها 1400/1/19 1400/1/21 دانلود فایل
  PRN-101 خریداری سیم و سرغچ  گمرک میدان هوایی وزارت مالیه  1400/1/15 1400/1/22 دانلود فایل
  PRN-015  خریداری هشت قلم مواد خوراکه  ریاست منابع بشری 1400/1/18 1400/1/24 دانلود فایل
  PRN-0108  تهیه چهارپایه ماشین چمن دروی وزارت مالیه 1400/1/17 1400/1/23 دانلود فایل
  PRN-0107 تهیه دوعراده موتورسایکل وزارت مالیه 1400/1/17 1400/1/23 دانلود فایل
  PRN-0106 اعماردوباب تشناب  وزارت مالیه 1400/1/17 1400/1/23 دانلود فایل
  PRN-099 ترمیمات   ریاست پالیسی مالی و ریاست تفتیش 1400/1/14 1400/1/18 دانلود فایل
  PRN-091 خریداری و نصب پروجکتور ریاست عمومی گمرکات 1400/1/14 1400/1/17 دانلود فایل
  PRN-098 اجناس مورد نیاز  ریاست کشف تقلب 1400/1/14 1400/1/17 دانلود فایل
  PRN-0100 خریداری یک عراده موترسایکل وزارت مالیه 1400/1/14 1400/1/18 دانلود فایل
  PRN-097  شستشویی فرش وپرده  وزارت مالیه 1400/1/14 1400/1/17 دانلود فایل
  PRN-040 تهیه سه قلم جنس وزارت مالیه 1400/1/10 1400/1/15 دانلود فایل
  PRN-093 تهیه ضروریات  کودکستان محل کار وزارت 1400/1/9 1400/1/15 دانلود فایل
  PRN-094  تهیه شش قلم البسه برای کارکنان دفتر مقام  1400/1/9 1400/1/15 دانلود فایل
  PRN-092 تهیه هفت قلم البسه  آمریت گمرک میدان هوایی کابل 1400/1/9 1400/1/15 دانلود فایل
  PRN-090 تهیه دوقلم جنس تکنالوژی ریاست ارتباط وآگاهی عامه 1399/1/5 1399/1/9 دانلود فایل 
  PRN-088  خریداری دو قلم کارتریج و یکپایه لپتاپ ریاست عمومی دفتر و ریاست عمومی سرمایه گذاری عامه و زیربنا وزارت مالیه 1399/12/26 1399/12/27 دانلود فایل
  PRN-087 ترمیمات ریاست همآهنگی و نظارت ریاست همآهنگی و نظارت ریاست عمومی دفتر 1399/12/26 1399/12/27 دانلود فایل
  PRN-086 تهیه مواد خوراکی ربع دوم کودکستان محل کار معینیت عواید وگمرکات 1399/12/25 1399/12/27 دانلود فایل
  PRN-083 112 قلم جنس حفظ ومراقبت ریاست خدمات  1399/12/25 1399/12/30 دانلود فایل
  PRN-084 خریداری هفت قلم کارتریج  ریاست بررسی 1399/12/24 1399/12/28 دانلود فایل
  PRN-085 اجناس خوراکی وزارت مالیه 1399/12/24 1399/12/26 دانلود فایل
  PRN-073 چک وسرویس ایرکندیشن وزارت مالیه 1399/12/21 1399/12/25 دانلود فایل
  PRN-080 تهیه و نصب واتر پمپ سه فاز معینیت عواید و گمرکات 1399/12/21 1399/12/23 دانلود فایل
  PRN-079 تهیه و نصب پارتیشن، میز کاری ، چوکی، ایرکندیشن و چراغ ها  ریاست مالیه دهندگان بزرگ  1399/12/21 1399/12/25 دانلود فایل
  PRN-059 خریداری نه قلم جنس ریاست عمومی دفتر 1399/12/21 1399/12/25 دانلود فایل
  PRN-069  خریداری کارتریج ها ریاست عمومی عواید  1399/12/17 1399/12/20 دانلود فایل
  PRN-075  چهار قلم جنس ریاست خدمات 1399/12/20 1399/12/25 دانلود فایل
  PRN-074 هشت قلم جنس  ریاست مالیه دهندگان کوچک 1399/12/20 1399/12/25 دانلود فایل
  PRN-076 بیست وهشت قلم جنس خدماتی وزارت مالیه 1399/12/20 1399/12/25 دانلود فایل
  PRN-077 خریداری سه پایه لپتاپ  ریاست پروژه عصری سازی بانکهای دولتی 1399/12/20 1399/12/27 دانلود فایل
  PRN-078 تخلیه چاه سپتیک  معینیت عواید وگمرکات 1399/12/20 1399/12/25 دانلود فایل
  PRN-070  تهیه رنگ پرنتر برای کارت حاضری وزارت مالیه 1399/12/17 1399/12/20 دانلود فایل
  PRN-072 تهیه دوسیه کاغذی وزارت مالیه 1399/12/17 1399/12/20 دانلود فایل
  PRN-071 تهیه ضروریات جشن فراغت کودکستان کودکستان 1399/12/17 1399/12/20 دانلود فایل
  PRN-068 تهیه وتدارک هشت قلم مواد خوراکه  وزارت مالیه 1399/12/17 1399/12/19 دانلود فایل
  PRN-062 تهیه و نصب الماری  مالیه دهنده گان بزرگ 1399/12/13 1399/12/16 دانلود فایل
  PRN-066 خریداری اجناس و مواد خوراکه برای ریاست اسناد و ارتباط، امریت هماهنگی، دفتر مقام و محافظین مقام  1399/12/14 1399/12/17 دانلود فایل
  PRN-063 خریداری اجناس و تنظیم دفتر بشکل پارتیشن  وزارت مالیه 1399/12/14 1399/12/16 دانلود فایل
  AF-MOF-PAISA/OP-01-RFQ خریداری 38 قلم قرطاسیه باب پروژه پیسه   ریاست عمومی خزائن  1399/12/14 1399/12/19 دانلود فایل
  PRN-064 خریداری شش قلم خوراکه باب  ریاست خدمات 1399/12/14 1399/12/20 دانلود فایل
  PRN-061 خریداری رنگ پرنتر  ریاست هماهنگی و نظارت ریاست عمومی دفتر 1399/12/13 1399/12/16 دانلود فایل
  PRN-060 خریداری دو سیت کارتریج ریاست عمومی دفتر 1399/12/11 1399/12/12 دانلود فایل
  PRN-058 تهیه وخریداری اجناس مورد ضرورت کودکستان وزارت مالیه 1399/12/9 1399/12/13 دانلود فایل
  PRN-057 تهیه و خریداری مواد خوراکه کودکستان محل کار وزارت مالیه 1399/12/9 1399/12/12 دانلود فایل
  PRN-055 خریداری یک پایه کمپیوتر، پرنتر و فلش وزارت مالیه 1399/12/9 1399/12/13 دانلود فایل
  PRN-056  خریداری یک پایه کمپیوتر لپ تاپ و Monitor  معینیت پالیسی 1399/12/9 1399/12/11 دانلود فایل
  PRN-053  دوپایه لپتاپ  ریاست عمومی مالی واداری 1399/12/9 1399/12/15 دانلود فایل
  PRN-054 ترمیم دفتر  آمریت بودجه ریاست مالی وحسابی 1399/12/9 1399/12/12 دانلود فایل
  PRN-052  ترمیم تشناب های و کلان نمودن کلکین ها  وزارت مالیه 1399/12/9 1399/12/12 دانلود فایل
   PRN-051 نه قلم جنس برای فعالسازی سیستم مرکز گرمی وزارت مالیه 1399/12/9 1399/12/12 دانلود فایل
   PRN-050 خریداری اجناس ریاست تدارکات  1399/12/7 1399/12/9 دانلود فایل
   PRN-045 ترمیمات دفتر تهیه ریاست تدارکات وزارت مالیه 1399/11/27 1399/12/2 دانلود فایل
   PRN-042  دوقلم جنس تکنالوژی ریاست مالی وحسابی 1399/11/27 1399/12/3 دانلود فایل
  PRN-041 سه قلم جنس فرنیچر باب  وزارت مالیه 1399/11/27 1399/12/3 دانلود فایل
  PRN-047 خریداری چوکی ها، میز و کوچ  ریاست مالیه دهندگان بزرگ 1399/12/4 1399/12/6 دانلود فایل
  PRN-049 خریداری کارتریج مشارکت زیربناء 1399/12/4 1399/12/6 دانلود فایل
  PRN-048 خریداری اجناس مورد ضرورت  معینیت اداری، پالیسی و ریاست عمومی گمرکات 1399/12/4 1399/12/5 دانلود فایل
  PRN-046  خریداری البسه برای کارکنان خدماتی و دریوران  ریاست عمومی بودجه ملی 1399/12/2 1399/12/4 دانلود فایل
  PRN-040 خریداری 4 سیت کارتریج ریاست عمومی دفتر 1399/11/27 1399/11/28 دانلود فایل
  PRN-039 ترمیمات دفتر ریاست عمومی سرمایه گذاری عامه  1399/11/25 1399/11/27 دانلود فایل
  PRN-038 چهارپایه کمپیوتر  ریاست مالی وحسابی 1399/11/25 1399/12/2 دانلود فایل
  PRN-035  یکپایه لپتاپ برای ریاست ریاست عمومی مالی واداری 1399/11/21 1399/11/27 دانلود فایل
  PRN-037 تهیه و نصب پارتیشن شیشه ای معه دروازه در بین دهلیز منزل 4  معینیت عواید و گمرکات 1399/11/21 1399/11/26 دانلود فایل
  PRN-034 خریداری اجناس  ریاست عمومی دفتر و معینیت عواید و گمرکات  1399/11/18 1399/11/20 دانلود فایل
  PRN-031  پالش کاری و پارتیشن معینیت عواید و گمرکات 1399/11/18 1399/11/23 دانلود فایل
  PRN-030 یکپایه لپتاپ ویکپایه پرنتر  دفتر مقام وزارت 1399/11/15 1399/11/16 دانلود فایل
  PRN-029 خریداری کمپیوتر و سافت ویر ریاست تکنالوژی  1399/11/30 1399/12/3 دانلود فایل
  PRN-030  ترمیم مرکز گرمی معینیت عواید و گمرکات 1399/11/11 1399/11/15 دانلود فایل
  PRN-027 تخلیه چاه های سپتیک معینیت عواید و گمرکات 1399/11/9 1399/11/11 دانلود فایل
  PRN-028 مورد خریداری سه قلم جنس ریاست عمومی عواید 1399/11/7 1399/11/9 دانلود فایل
  PRN-025  تدارک 20 قلم پرزه جات بابت ترمیم یک پایه جنراتور 110KVA ریاست عمومی شرکت های دولتی 1399/11/25 1399/11/28 دانلود فایل
  PRN-026 خریداری 13 قلم اجناس خدماتی و مواد خوراکه ریاست عمومی بودجه ملی 1399/11/6 1399/11/9 دانلود فایل
  PRN-024 خریداری پنج قلم وسایل تکنالوژی آمریت املاک 1399/11/5 1399/11/11 دانلود فایل
  PRN-023 خریداری فرنیچر دفتر رئیس بررسی 1399/11/5 1399/11/7 دانلود فایل
  PRN-021 خریداری چهار پایه لپ تاپ  ریاست عمومی بودجه ملی 1399/11/1 1399/11/7 دانلود فایل
  PRN-018 خریداری کارتریج  ریاست اسناد و ارتباط  1399/10/30 1399/11/1 دانلود فایل
  PRN-020  پارتیشن تشناب های عمومی   ریاست عمومی خزینه تقاعد   1399/10/29 1399/11/4 دانلود فایل
  PRN-019 خریداری یک عراده موترسایکل 70CC  ریاست شورای عالی اقتصادی 1399/10/28 1399/11/2 دانلود فایل
  PRN-017  خریداری کارتریج TK 6325 و رنگ پرنتر ریاست عمومی بودجه ملی و معینیت اداری 1399/10/28 1399/10/29 دانلود فایل
  PRN-016 خریداری کارتریج  معینیت مالی 1399/10/23 1399/10/24 دانلود فایل
  PRN-015 سه عراده موتورسایکل ریاست پالیسی مالی واقتصاد بزرگ 1399/10/21 1399/10/28 دانلود فایل
  PRN-014 اجناس مورد ضرورت آمریت املاک 1399/10/17 1399/10/22 دانلود فایل
  PRN-013  اجناس مورد ضرورت  مدیریت ثبت وسایط نقلیه 1399/10/16 1399/10/20 دانلود فایل
  PRN-012 کارتریج و فیوزریونت وزارت مالیه 1399/10/16 1399/10/20 دانلود فایل
  PRN-011 سی وهفت قلم وسایل طبی وزارت مالیه 1399/10/11 1399/10/14 دانلود فایل
  PRN-010 خدمات Point to point وزارت مالیه 1399/10/9 1399/10/13 دانلود فایل
  PRN-009  شش قلم جنس ریاست سرمایه گذاری عامه وزیربناء 1399/10/9 1399/10/13 دانلود فایل
  PRN-008 مواد مصرفی ریاست تحلیل پالیسی ها و برنامه های اقتصادی 1399/10/8 1399/10/11 دانلود فایل
  PRN-007 قرطاسیه  ریاست تحلیل پالیسی ها وبرنامه های اقتصادی 1399/10/8 1399/10/11 دانلود فایل
  PRN-006 اجناس مورد نیاز ریاست عمومی عواید 1399/10/8 1399/10/13 دانلود فایل
  PRN-005 هفت عدد سکنر ریاست عمومی عواید 1399/10/8 1399/10/13 دانلود فایل
  PRN-004 دو عدد هارد دیسک سرور  ریاست عمومی عواید 1399/10/8 1399/10/11 دانلود فایل
  PRN-003 ترمیم دفاتر دفاتر ریاست تکنالوژی معلوماتی 1399/10/8 1399/10/11 دانلود فایل
  PRN-002  بطری وبطری چارج وزارت مالیه 1399/10/8 1399/10/13 دانلود فایل
  PRN-001 سه قلم جنس   ریاست پلانگذاری نقدی و سیستم افمیس 1399/10/8 1399/10/13 دانلود فایل
  PRN-407 شش عدد فنکویل وزارت مالیه 1399/09/26 1399/09/27 دانلود فایل
  PRN-406 دوپایه لپتاپ ریاست عمومی عواید 1399/09/25 1399/09/27 دانلود فایل
  PRN-404 نه قلم جنس برقی ریاست عمومی تصدی های دولتی 1399/09/23 1399/09/25 دانلود فایل
  PRN-403 یکپایه واترپمپ ریاست خدمات  1399/09/23 1399/09/25 دانلود فایل
  PRN-402  لپتاپ، پرنتر و کارتریج  وزارت مالیه 1399/09/22 1399/09/23 دانلود فایل
  PRN-398 البسه برای منسوبین مقام وزارت مالیه 1399/09/9 1399/09/12 دانلود فایل
  PRN-397  گاز مایع  ریاست عمومی شرکت های دولتی 1399/09/8 1399/09/10 دانلود فایل
  PRN-396 ضروریات کمپاین منع خشونت علیه زنان  وزارت مالیه 1399/09/8 1399/09/9 دانلود فایل 
  PRN-394 برگزاری پروگرام زبان انگلیسی TOEFL and IELTS preparation را برای 30 تن کارمندان  وزارت مالیه 1399/09/6 1399/09/12 دانلود فایل
  PRN-394 نان چاشت برای پروسه شارت لیست وزارت مالیه 1399/09/3 1399/09/5 دانلود فایل
  PRN-392 کلان نمودن کلکین و وسایل مورد نیاز برای تشناب ها وزارت مالیه 1399/09/2 1399/09/4 دانلود فایل
  PRN-391  ترمیم دوپایه جنراتور وزارت مالیه 1399/09/2 1399/09/4 دانلود فایل
  PRN-301 مودیول SFP  وزارت مالیه 1399/09/2 1399/09/4 دانلود فایل
  PRN-302 تهیه ونصب تلفن های سیسکو و مایکروتیک  وزارت مالیه 1399/08/27 1399/09/2 دانلود فایل
  PRN-389 تهیه ونصب آهن چادر مدیریت پست پارسل 1399/08/28 1399/08/29 دانلود فایل
  PRN-00281 تاوراسناد مصئون  وزارت مالیه 1399/08/27 1399/09/2 دانلود فایل 
  PRN-388 میز، چوکی و پارتیشن پی وی سی  ریاست منابع بشری 1399/08/27 1399/09/2 دانلود فایل 
  PRN-387 هفت قلم جنس برقی وزارت مالیه 1399/08/27 1399/09/2 دانلود فایل 
  PRN-386 یکپایه پرنتر و دوپایه ماشین فوتوکاپی وزارت مالیه 1399/08/27 1399/09/2 دالنود فایل 
  PRN-384 دوپایه ایرکندیشن معینیت مالی 1399/08/27 1399/09/2 دانلود فایل 
  PRN-382 کانکریت ریزی اطراف تشناب های جدید  آکادمی گمرکات 1399/08/25 1399/08/27 دالود فایل 
  PRN-381  یکپایه لپتاپ  ریاست مشارکت و زیربنا 1399/08/24 1399/08/27 دانلود فایل 
  PRN-380 کرایه گیری یکپایه تاجیر  وزارت مالیه 1399/08/24 1399/08/27 دانلود فایل 
1 PRN-378 پنج قلم پرزه جات جنراتور وزارت مالیه 1399/08/21 1399/08/24 دانلود فایل
2 PRN-376  انتقال کانکس بیست فوت وزارت مالیه 1399/08/21 1399/08/24 دانلود فایل 
3 PRN-369 خریداری دوپایه لپتاپ  ریاست عمومی امور بیمه ها وتکافل 1399/08/18 1399/08/24 دانلود فایل 
4 PRN-367 تهیه الماری برای پذیرش مراجعین وزارت مالیه 1399/08/14 1399/08/17 دانلود فایل 
5 PRN-319 خریداری یکپایه ماشین فوتوکاپی  ریاست عمومی گمرکات  1399/08/17 1399/08/20 دانلود فایل
6 PRN-368 تهیه کلکین های PVC  تعمیر مالیه دهندگان بزرگ 1399/08/17 1399/08/21 دانلود فایل 
7 PRN-221  تهیه اجناس مورد نیاز آمریت هماهنگی مستوفیت ها 1399/08/15 1399/08/17 دانلود فایل 
8 PRN-212  تهیه دو عدد کارتریج آمریت هماهنگی برنامه های معینیت اداری 1399/08/15 1399/08/17 دانلود فایل 
9 PRN-364 تهیه یک دقیقه ویدیوکلیپ وزارت مالیه 1399/08/12 1399/08/15 دانلود فایل 
10 PRN-344  تهیه سیم وسرغچ  وزارت مالیه 1399/08/11 1399/08/15 دانلود فایل 
11 PRN-363 تهیه لوگو ولمینیشن ریاست تکنالوژی معلوماتی  1399/08/11 1399/08/15 دانلود فایل 
12 PRN-362  خریداری پنج قلم جنس ریاست تکنالوژی معلوماتی 1399/08/10 1399/08/15 دانلود فایل 
13 PRN-361 خریداری چهارده قلم جنس ریاست عمومی دفتر 1399/08/07 1399/08/12 دانلود فایل 
14 PRN-360 خریداری سه قلم جنس آمریت هماهنگی کنترولران 1399/08/10 1399/08/15 دانلود فایل 
15 PRN-359 خریداری دوقلم جنس تکنالوژی وزارت مالیه 1399/08/10 1399/08/15 دانلود فایل
16 PRN-322 خریداری چهارقلم جنس تکنالوژی وزارت مالیه 1399/08/10 1399/08/15 دانلود فایل 
17 PRN-358 خریداری دوقلم جنس تکنالوژی وزارت مالیه 1399/08/10 1399/08/15 دانلود فایل 
18 PRN-356 خریداری چهارپایه کمپیوتر و یک پایه پرنتر ریاست تحلیل پالسی ها و برنامه های اقتصادی 1399/08/06 1399/08/12 دانلود فایل 
19 PRN-355 تدارک مواد خوراکی  کودکستان محل کار وزارت مالیه  1399/08/06 1399/08/12 دانلود فایل 
20 PRN-316 خریداری قرطاسیه  وزارت مالیه 1399/08/05 1399/08/12 دانلود فایل 
21 PRN-352  برگزاری پروگرام آموزشی طرز وسلوک برای دریوران ریاست خدمات  1399/08/05 1399/08/12 دانلود فایل 
22 PRN-351  برگزاری تریننگ اجناس برای ده تن از کارمندان آمریت محاسبه جنسی ریاست خدمات 1399/08/05 1399/08/12 دانلود فایل 
23 PRN-353 خریداری اجناس ریاست عمومی بودجه ملی 1399/08/04 1399/08/06 دانلود فایل 
24 PRN-350 خریداری کاغذ سفید ریاست خدمات 1399/08/04 1399/08/06 دانلود فایل 
25 PRN-348 خریداری سه پایه واترپمپ آکادمی گمرکات 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
26 PRN-212 خریداری و تدارک رنگ پرنتر معینیت اداری  1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل
27 PRN-349 خریداری توشک، کمپل وبالشت مدیریت عمومی ترانسپورت 1399/08/01 1399/08/06 دانلود فایل 
28 PRN-243 خریداری هفت قلم جنس ریاست ارتباط و اگاهی عامه، بورد حقوقی و ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل وزارت مالیه  1399/08/01 1399/08/05 دانلود فایل 
29 PRN-267 خریداری سه پایه کمپیوتر  ریاست مالی وحسابی 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
30 PRN-221 خریداری چهار قلم جنس آمریت هماهنگی مستوفیت ها  1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
31 PRN-340 تهیه و نصب پارکیت بودجه دفترداری و دفتر تکنالوژی وزارت مالیه  1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
32 PRN-347  خریداری یکپایه ماشین فوتوکاپی  مدیریت ترانسپورت ریاست خدمات 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
33 PRN-344 خریداری 1000 کیلو سیم سرغچ و 400 کیلو سیم یک ملی  آمریت گمرک میدان هوایی 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
34 PRN-346 خریداری دوپایه دیسکتاپ ویکپایه لپتاپ آمریت استخدام ریاست منابع بشری  1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
35 PRN-345 تهیه و تدارک ینیفورم زمستانی آمریت گمرک میدان هوایی  برای ادارات 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
36 PRN-339 تهیه و نصب چهار عدد تجهیزات تکنالوژی و خریداری پکه سیستم سردکننده و سویچ فشار وزارت مالیه 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل
37 PRN-342  خریداری لیدر وزارت مالیه 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل
38 PRN-338 خریداری پنج قلم جنس ریاست تدارکات و ریاست عمومی گمرکات 1399/08/01 1399/08/04 دانلود فایل 
39 PRN-311 خریداری ده قلم جنس وزارت مالیه 1399/07/15 1399/07/21 دانلود فایل 
40 PRN-337 خریداری 18 پایه چوکی  ریاست اسناد و ارتباط  1399/07/29 1399/08/03 دانلود فایل 
41 PRN-331 خریداری چهار قلم جنس  ریاست سیستم عواید 1399/07/29 1399/08/03 دانلود فایل
42 PRN-334 خریداری کمره امینتی و لوازم برای  نصب آن  وزارت مالیه 1399/07/28 1399/08/03 دانلود فایل 
43 PRN-275 خریداری نه قلم جنس تکنالوژی  وزارت مالیه 1399/07/28 1399/08/01 دانلود فایل 
44    خریداری دو قلم جنس تکنالوژی وزارت مالیه 1399/07/28 1399/07/30 دانلود فایل 
45 PRN-328 خریداری چوکی ، پرده، تهیه و نصب جالی برای کلکین ر ریاست هماهنگی نظارت و گذارشدهی 1399/07/26 1399/07/28 دانلود فایل 
46 PRN-329 خریداری هجده قلم قرطاسیه  وزارت مالیه 1399/07/26 1399/07/30 دانلود فایل 
47 PRN-326 خریداری شش قلم جنس ریاست نظارت، ارزیابی وگزارش دهی 1399/07/24 1399/07/27 دانلود فایل 
48 PRN-327 خریداری  پرنتر برای ریاست تکنالوژی معلوماتی  ریاست تکنالوژی معلوماتی 1399/07/24 1399/07/27 دانلود فایل 
49 PRN-324 خریداری 89 جنس ترمیماتی  وزارت مالیه 1399/07/23 1399/07/27 دانلود فایل 
50 PRN-325 خریداری یک پایه اسکنر یک پایه مانیتور و کارتریج  وزارت مالیه 1399/07/23 1399/07/26 دانلود فایل 
51 PRN-272 خریداری دوازده قلم جنس وزارت مالیه 1399/07/23 1399/07/26 دانلود فایل
52 PRN-314 خریداری میز وچوکی  ریاست عواید زون مرکز و ریاست ارتباط وآگاهی عامه 1399/07/22 1399/07/26 دانلود فایل
53 PRN-325 خریداری یک قلم جنس ریاست تحلیل و انکشاف برنامه های اجتماعی وزارت مالیه 1399/07/22 1399/07/27 دانلود فایل
54 PRN-324 خریداری دو قلم پرزه جات ماشین فوتوکاپی ریاست بیمه ها و تکافل وزارت مالیه 1399/07/22 1399/07/27 دانلود فایل
55 PRN-279 خریداری چوکی، تهیه و نصب میز و کاغذ دیواری  وزارت مالیه 1399/07/21 1399/07/23 دانلود فایل
56 PRN-323 خریداری هشت قلم حنس  آمریت هماهنگی معینیت اداری وزارت مالیه 1399/07/21 1399/07/27 دانلود فایل
57 PRN-322 خریداری چهار قلم اجناس وسایل تکنالوژی   آمریت گمرک میدان هوایی وزارت مالیه 1399/07/21 1399/07/27 دانلود فایل
58 PRN-321 خریداری هفت قلم جنس  ریاست عمومی دفتر وزارت مالیه 1399/07/21 1399/07/24 دانلود فایل
59 PRN-320 خریداری چهار قلم جنس ریاست عمومی عوائد 1399/07/19 1399/07/24 دانلود فایل
60 PRN-319 خریداری یک پایه ماشین فوتوکاپی ریاست عمومی گمرکات 1399/07/19 1399/07/24 دانلود فایل
61 PRN-316 خریداری قرطاسیه برای ریاست تحلیل پالیسی ها  وزارت مالیه 1399/07/17 1399/07/24

دانلود فایل

62 PRN-317 خریداری مواد مصرفی برای ریاست تحلیل پالیسی ها وبرنامه های اقتصادی   وزارت مالیه 1399/07/17 1399/07/24 دانلود فایل
63 PRN-268 LEDخریداری چراغ های  کادمی گمرکات ومالیات وزارت مالیه 1399/07/16 1399/07/20 دانلود فایل
64 PRN- 315  ترمیم بام صالون خیبر وزارت مالیه 1399/0716 1399/07/20 دانلود فایل
65 PRN-314 خریداری میز وچوکی  ریاست عواید زون مرکز و ریاست ارتباط وآگاهی عامه 1399/0716 1399/07/20 دانولد فایل 
66 PRN-313 تهیه مواد خوراکه  ریاست منابع بشری  1399/0715 1399/07/21 دانلود فایل
67 PRN-312 خریداری یک پایه کمپیوتر دیسک تاپ عمومی گمرکات  1399/0715 1399/07/21 دانلود فایل
68 PRN-311 تدارک واتر پمپ برای ذخیره عمومی وچاه چمن سبز معینیت عواید وگمرکات  1399/0715 1399/07/21 دانلود فایل
69 PRN-310 تهیه قفل  فینگر دار ریاست تکنالوژی ارتباطی ومعلوماتی  1399/0715 1399/07/21 دانلود فایل
70 PRN-309 ترمیم شش عراده موتر سایکل  ریاست اسناد و ارتباط 1399/0715 1399/07/21 دانلود فایل
71 PRN-300 تهیه نرم افزار Acronis Backup وزارت مالیه 1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
72 PRN-295 خریداری پنج قلم قرطاسیه  ریاست نظارت ارزیابی و گزارش دهی وزارت مالیه 1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
73 PRN-307 خریداری یک پایه لپ تاپ  ریاست عمومی مالیه برارزش افزوده وزارت مالیه  1399/07/10 1399/07/12 دانلود فایل
74 PRN-306 خریداری دو پایه دیسکتاپ و چهارپایه یوپی اس  ریاست مالی وحسابی 1399/07/10 1399/07/12 دانلود فایل
75 PRN-292 پارتیشن داخل اتاق کودستان محل کار معینیت عواید و گمرکات 1399/07/09 1399/07/12 دانلود فایل
76 PRN-304 ترمیم دروازه زرهی  وزارت مالیه 1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل 
77 PRN-300 تهیه نرم افزار Acronis Bachup  وزارت مالیه 1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
78 PRN-301 تهیه و تدارک 25 مادیول  FSP وزارت مالیه 1399/07/03 1399/07/13 دانلود فایل
79 PRN-298 پرنت اسناد برای جلسه جینیوا وزارت مالیه 1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
80 PRN-294 خریداری 5 پایه لپ تاپ منابع بشری 1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
81 PRN-302 تهیه و تدارک خدمات تلیفون سیسکو وزارت مالیه 1399/07/03 1399/07/13 دانلود فایل
82 PRN-305 تهیه و خریداری ماشین فوتوکاپی کلان  وزارت مالیه  1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
83 PRN-298 پرنت اسناد برای جلسه جینیوا وزارت مالیه  1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
84 PRN-296 خریداری فرنیچر پروژه امید وزارت مالیه  1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
85 PRN-299 خریداری اجناس تکنالوژی امید وزارت مالیه  1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
86 PRN-297 خریداری مواد مصرفی پروژه امید وزارت مالیه 1399/07/09 1399/07/15 دانولد فایل 
87 PRN-293 قرطاسیه مورد نیاز پروژه امید وزارت مالیه  1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل
88 PRN-297 خریداری قرطاسیه باب وزارت مالیه  1399/07/09 1399/07/15 دانلود فایل 
89 PRN-303 تهیه و تدارک تکنالوژی وزارت مالیه 1399/07/03 1399/07/13 دانلود فایل
90 PRN-292 خریداری یک پایه پرنتر منابع بشری 1399/07/06 1399/07/15 دانلود فایل
91 PRN-290 خریداری بطری های 150 امپیر  وزارت مالیه 1399/07/06 1399/719 دانلود فایل
92 PRN-289 کرایه گیری تاور   وزارت مالیه 1399/07/06 1399/07/13 دانلود فایل
93 PRN-288 برگزاری کورس دریوری برای  وزارت مالیه 1399/07/05 1399/07/12 دانلود فایل
94 PRN-265 برگزاری پروگرام تقویه زبان انگلیسی برای 40 تن کارمندان  وزارت مالیه 1399/07/05 1399/07/12 دانلود فایل
95 PRN-284 تدارک سه عراده موترسایکل وزارت مالیه 1399/07/05 1399/07/05 دانلود فایل
96 PRN-286  خریداری چهارپایه لپ تاپ   ریاست عمومی بودجه 1399/07/05 1399/07/12 دانلود فایل
97 PRN-285 خریداری دوپایه مخابره  ریاست تکنالوژی معلوماتی 1399/07/05 1399/07/12 دانلود فایل
98 PRN-277 چک وسرویس یو پی اس ها ریاست تکنالوژی معلوماتی  1399/07/03 1399/07/13  دانلود فایل
99 PRN-283  نصب نمودن سایه بان پارکینگ وسایط  معینیت عواید و گمرکات 1399/07/03 1399/07/07 دانلود فایل
100 PRN-280 خریداری پنج پایه ایرکندیشن وزارت مالیه 1399/07/03 1399/07/07 دانلود فایل
101 PRN-281  نصب Guyed Tower و مایکروتیک تکنالوژی معلوماتی وزارت مالیه 1399/07/03 1399/07/10 دانلود فایل
102 PRN-278  نصب پارکیت، رنگمالی، پرده و میز   ریاست عمومی دفتر و خزاین  1399/07/03 1399/07/07 دانلود فایل
103 PRN-279 خریداری میز، چوکی و کاغذ دیواری وزارت مالیه  1399/07/03 1399/07/07 دانلود فایل
104 PRN-282 تهیه وچاپ پاکت مراسالت و بوری پالستیکی برای ریاست اسناد وارتباط 1399/07/03 1399/07/05 دانلود فایل
105 PRN-272 تهیه و خریداری 
ده قلم جنس برای ریاست های خدمات
ریاست های خدمات، مالی وحسابی، شورای عالی اقتصادی و بورد حل منازعات مال یاتی 1399/07/03 1399/07/07 دانلود فایل

106

PRN-67 خریداری سه پایه کمپیوتر مالی و حسابی  1399/06/031 1399/07/02 دانلود فایل 

107

PRN-270
خریداری ده قلم جنس
اکادمی گمرکات وزارت مالیه 
1399/07/09
1399/07/13
دانلود فایل

108

18PRN-269
در مورد خریدار ی چوکی ها، ماشین جاروب برقی و میز
وزارت مالیه
1399/07/01
1399/07/05
دانلود دفایل
109
PRN-268
در مورد خریدار ی چراغ ال ای دی و پروجکتور ال ای دی
اکادمی ملی گمرکات
1399/07/01
1399/07/05
دانلود فایل
110
 
PRN-271
تهیه ونصب لوحه رهنمایی برای آکادمی گمرکات ومالیات 
وزارت مالیه 
1399/07/01
1399/07/05
دانلود فایل

111

PRN-273 
خریداری کاغذ سفید A4 برای ریاست عمومی بودجه
ریاست عمومی بودجه
1399/07/01
1399/07/05
دانلود فایل

112

PRN-275
خریداری نه قلم جنس  
وزات مالیه 
1399/07/01
1399/07/05
دانلود فایل