شماره تماس آدرس الکترونیک(ایمیل)
*متقاضی مکلف نیست، برای تقاضای اطلاعات دلایل ارایه نماید یا از سند خاصی نام ببرد، صرف معلومات لازم جهت تهیه و ارایه اطلاعات از متقاضی مطالبه می‌گردد. فقره ۳ ماده ۵ قانون دسترسی به اطلاعات

Announcements More

Mon, Sep 18 2023 3:47 PM
Background image

Notice of General Directorate of Customs of MoF

Based on the proposal of the General Directorate of Customs of MoF and issuing order (۱۰۷۵/۱۴۴۵-۲-۲۶) of the

Sat, Sep 16 2023 12:33 PM
Background image

Notice Regarding General Directorate of Customs

The GD of Customs of MoF informs all those commercial corporations that have not yet introduced their