بودجه جهت مبارزه با ویروس کرونا

بودجه اختصاص شده جهت مبارزه با وایروس کرونا در سال مالی۱۳۹۹