گالری رسانه

!مالیې وزارت د روژې مبارکي میاشتي په درناوي د ځینو خوراکي توکو ګمرکي محصول ټیټ کړ

د هيواد اقتصادي خوځښت - مستند - ماليې وزارت

د مالیې وزارت د تېري اوونۍ کړني - ویډیویي راپور - مالیې وزارت

د هیواد په ګمرکونو کي پر تازه مېوو او سبزیو د لېږد فورم اخیستل لغوه سو- د مالیې وزارت

د تخصیص او م – ۱۶ فورمونو طی مراحل - د مالیي وزارت

د ډبرو سکرو د صادراتو ګمرکي عواید زیات سوي- د مالیې وزارت

د مالیې وزارت د تېري اوونۍ کړني - ویډیویي راپور - مالیې وزارت

د مستوفیتونو د محاسبې عمومي مدیرانو ته روزنیز ورکشاپ ترسره سو - مالیې وزارت

د مالیې وزارت د تېري اوونۍ کړني - ویډیویي راپور - مالیې وزارت

نویو ګمارل سویو کارکوونکو ته د مدیریت د اساساتو سره د بلدتیا روزنیز ورکشاپ - مالیې وزارت

د مالیې وزارت د تېري اونۍ کړني - ویډیويي راپور - مالیې وزارت

د مالیې وزارت د تېري اونۍ کړني - ویډیويي راپور - مالیې وزارت

د هيواد په ګمرکونو کي د یو کیلي موټرو د اسنادو په طی مراحلو کي اسانتیا رامنځته سوې - مالیې وزارت

د مالیې وزارت د تېري اونۍ کړني - ویډیويي راپور - مالیې وزارت

د افغانستان په ملي بودیجه کي د سکټورونو او کوډ کاروني ارزښت - مالیې وزارت

د ملي پراختیا شرکت سترې اقتصادي پروژې - مالیې وزارت

Pagination